Národná stratégia pre otvorenú vedu má zlepšiť dostupnosť výsledkov vedy

  Foto: Bigstock

Bratislava 26. apríla (TASR) - Účelom Národnej stratégie pre otvorenú vedu je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy a zmeniť nastavenie výskumných a hodnotiacich procesov smerom k vyššej transparentnosti, reprodukovateľnosti a integrite. Vyplýva to z Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorá je predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o prvý dlhodobý strategický dokument, ktorý predstavuje implementáciu princípov otvorenej vedy do slovenského vedeckého priestoru.
      

"Otvorenosť prispieva k zvýšeniu viditeľnosti práce výskumníkov a výskumných inštitúcií, rozvoju domácej i medzinárodnej spolupráce, posilneniu väzieb so súkromným sektorom i s verejnosťou, čo v konečnom dôsledku vedie k vzostupu kvality vedeckých výstupov. Prínos otvorenej vedy však presahuje akademické prostredie," uvádza sa v predloženom materiáli. Šírenie praktík otvorenej vedy prispieva k modernizácii vzdelávania, digitálnej transformácii spoločnosti a zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva.
      

Vytvorenie národnej stratégie je integrálnou súčasťou úloh akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Kladie si za cieľ zosúladiť smerovanie rozvoja vedy a výskumu v SR s odporúčaním Európskej komisie z roku 2012 o prístupe a uchovávaní vedeckých informácií a jeho aktualizáciou z roku 20182 a usmerneniami programov Horizont 2020/Horizont Europe o pravidlách otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám a vedeckým dátam. "Národná stratégia priamo nadväzuje na Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu a programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Zároveň súvisí s ďalšími kľúčovými dokumentmi SR a Európskej únie, ktoré reflektujú otvorené vládnutie, podporu otvorenej vedy a publikovanie v otvorenom prístupe, otvorenú spoločnosť, otvorené dáta, participatívnu, otvorenú a transparentnú správu štátu, otvorený internet a otvorené trhy," uvádza sa v materiáli.
      

Cieľom národnej stratégie je vytvoriť udržateľný model participácie všetkých aktérov vedy a výskumu v SR na implementácii globálnych princípov otvorenej vedy do šírenia, vzájomnej výmeny, opätovného využívania a sprístupnenia výsledkov vedy a výskumu v SR. Zároveň aj podporiť rozvoj domácej a medzinárodnej vedeckej spolupráce, spolupráce verejného a súkromného sektora, skvalitnenie vedeckej infraštruktúry, vzdelávanie nových generácií výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov a vytvorenie prostredia pre kvalitné strategické riadenie výskumu a vzdelávania.
      

Ciele národnej stratégie pre otvorenú vedu sa budú napĺňať za pomoci dvojročných akčných plánov. Prvým z nich je akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022, ďalšie budú nasledovať po vyhodnotení tohto obdobia. Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021 – 2028 bude vyhodnotená v roku 2028.

 

Zdieľať na facebooku