NLC bude vzdelávať učiteľov v oblasti lesnej pedagogiky

  Foto. Bigstock

Zvolen 22. februára (TASR) – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania (NLC-ÚLPaV) Zvolen získalo oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov pre oblasť lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy.
      

„Rozšírenie portfólia o kategóriu učiteľov je významný krok vpred pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja. Umožňuje nám odovzdávať širokej verejnosti objektívne informácie, podložené najnovšími výsledkami lesníckej vedy a výskumu, nakoľko lektormi pre časť lesy a lesné hospodárstvo sú naši odborní zamestnanci," uviedol pre TASR generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.
      

NLC dlhodobo spolupracuje so školskými zariadeniami rôzneho typu. Podnetom na vypracovanie nového vzdelávacieho programu bol zvyšujúci sa záujem zo strany učiteľov o nové poznatky a praktické skúsenosti v oblasti lesnej pedagogiky a zážitkového učenia na príklade lesa.
      

Program Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa uplatňuje najnovšie pedagogicko–didaktické postupy a skúsenosti lesnej pedagogiky z praxe vo výchove a vzdelávaní. Inovácie sa tu uplatňujú v rámci viacerých vzdelávacích oblastí ako Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť. Program je určený učiteľom materskej školy, 1. stupňa základnej školy a profesijného rozvoja. Oprávnenie je vydané ako inovačné vzdelávanie, ktorého absolvovaním si učitelia rozširujú profesijné kompetencie.
      

NLC poskytuje rôzne vzdelávacie programy, spravidla ide o odborné vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva. V oblasti environmentálneho vzdelávania je k dispozícii vzdelávací program Lesná pedagogika určený záujemcom s lesníckym vzdelaním.
      

Realizáciu programu Učenie o lese ako aj lesnú pedagogiku a prácu s verejnosťou finančne podporuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. NLC si v tomto roku pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku.

Zdieľať na facebooku