M. Patakyová pripomienkovala školský zákon, žiada efektívnu inklúziu

M. Patakyová
M. Patakyová / Foto: AMKOphoto

 Bratislava 16. februára (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poslala do medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) viaceré zásadné pripomienky. Žiada efektívnu desegregáciu, zabezpečenie dostatočného prístupu k právu na vzdelanie pre deti so zdravotným postihnutím či zmeny v diagnostike týkajúcej sa určovania, ktoré deti patria do špeciálneho prúdu vzdelávania. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.
      

Patakyová víta čiastkové zmeny, ktorých cieľom je vytvorenie inkluzívneho vzdelávacieho systému a zahrnutie práva na inkluzívne vzdelanie do školského zákona. "Zároveň je však problematické, že niektoré návrhy nedostatočne riešia implementáciu myšlienky inkluzívnosti do praxe. Z tohto dôvodu som návrh zmeny zákona pripomienkovala," uviedla Patakyová.
      

Upozornila, že na zabránenie segregácie vo vzdelávaní v praxi je potrebné zmeniť prístup ku kreovaniu školských obvodov. Vzhľadom na to, že navrhovaná novela školského zákona tento problém dostatočne nezohľadňuje, ombudsmanka v pripomienke navrhla doplniť zákon o štátnej správe školstva o ustanovenie, ktorým sa zakotví záväzná požiadavka rešpektovania princípu rovnosti, zákazu diskriminácie a zákazu segregácie pri vytváraní školských obvodov a obvodov materských škôl.
      

Aj keď navrhovaná novela predstavuje jednu z najvýznamnejších systémových zmien týkajúcich sa vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, problémy, ktorým SR dlhodobo čelí, dostatočne nerieši. "Je potrebné uviesť, že hoci novela dáva nádej na potenciálnu možnosť ďalšieho vzdelávania detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v bežných stredných školách, naďalej umožňuje ich vylučovanie do špeciálnych škôl. A to bez úpravy akéhokoľvek predvídateľného postupu smerujúceho k ukončeniu vzdelávania žiakov a žiačok s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v segregovaných špeciálnych školách," uviedla Patakyová.
      

Ombudsmanka navrhla, aby došlo k zrušeniu variantu A pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a aby boli v plnom rozsahu zahrnutí do bežného vzdelávania. Taktiež požiadala o výslovnú úpravu prechodného obdobia a podporných opatrení, ktoré umožnia týmto žiakom, ktorí sa doteraz vzdelávali a vzdelávajú v osobitnom režime pre variant A, aby sa náležite pripravili a úspešne absolvovali externé testovanie, ako podmienku pre získanie nižšieho stredného vzdelania a štúdium na bežnej strednej škole.
      

Tiež upozornila na problém, že nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím je zapríčinené aj chýbajúcimi vhodnými diagnostickými nástrojmi.
      

K návrhu novely školského zákona aktuálne podľa rezortu školstva prebiehajú rozporové konania k uplatneným zásadným pripomienkam.

Zdieľať na facebooku