Školský výbor odobril správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania

  Foto: Bigstock

Bratislava 26. januára (TASR) – Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2019/2020 vykonala 724 inšpekcií, pričom kontrolovaných bolo 606 štátnych škôl, 78 súkromných a 40 cirkevných. Hlavná školská inšpektorka podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jeden návrh na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení. Na odvolanie riaditeľa školy nepodala žiaden návrh. Vyplýva to zo správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2019/2020, ktorú v utorok odobril na svojom rokovaní Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho podpredseda Radovan Sloboda (SaS), ktorý ho viedol.
      

Zo správy vyplýva, že na podnet rezortu školstva bolo vykonaných päť inšpekcií v jazykových školách. V školách s vyučovacím jazykom národností sa realizovalo 60 inšpekcií. Z celkového počtu inšpekcií bolo vykonaných 162 inšpekcií v materských školách, 364 v základných školách, 119 v stredných školách, 34 v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 36 v základných umeleckých školách, osem v jazykových školách a jedna v centre voľného času. "Školskí inšpektori uskutočnili 234 inšpekcií zameraných na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov a ich príčin. Skontrolovali 1475 opatrení, z ktorých riaditelia škôl a školských zariadení splnili 83,5 percent," vyplýva zo správy.  
      

"Štátnej školskej inšpekcii bolo doručených 515 podaní, z ktorých 300 bolo klasifikovaných ako sťažnosť. Z celkového počtu sťažností bolo prešetrených 137," uvádza sa v správe.
      

Zvýšená pozornosť v školskom roku 2019/2020 v základných školách bola venovaná vzdelávaniu cudzincov. Zo zistení vyplynulo, že doposiaľ fungujúci model výchovy a vzdelávania cudzincov v slovenských školách nie je dostatočne pripravený. Ďalšou oblasťou, ktorej bola venovaná pozornosť v základných školách, bolo kariérové poradenstvo. Zmena systému kariérového poradenstva, platná od septembra 2019, nepriniesla v oblasti usmerňovania kariérového vývinu žiakov očakávané zmeny. Zo zistení vyplynulo, že kariéroví poradcovia nie sú dostatočne kompetenčne pripravení na plnenie očakávaných činností.
      

Inšpekcia konštatuje, že už niekoľko rokov je v základných školách venovaná pozornosť školskej integrácii, ktorej stav je stále neuspokojivý. "Najväčšie nedostatky v integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spočívajú v nedostatočnom personálnom zabezpečení odborných a pedagogických zamestnancov, v skúsenostiach pedagogických asistentov, pripravenosti pedagógov pre prácu s týmito žiakmi, vo variabilnej organizácii vyučovania podľa potrieb a možností žiakov a vo vytváraní individualizovaných postupov vzdelávania," uvádza sa v správe. Nedostatky sú aj v debarierizácii školského prostredia a v materiálno-technickom zabezpečení.
 

Zdieľať na facebooku