Rezort školstva chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

  Foto: Shutterstock

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom bude podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania rezort školstva.
      

Rovnako sa má vďaka tomu aj zvýšiť kvalita a atraktivita odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Rezort školstva v predloženom materiáli uvádza, že návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.  
      

Okrem iného návrh zákona reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania a zavádza možnosť vstupu zdravotníckych odborov do systému duálneho vzdelávania. Rezort školstva chce zaviesť aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania. "Zabezpečené to má byť prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory vzdelávania cez vecne príslušné stavovské organizácie a profesijné organizácie," uviedol rezort školstva v predloženom materiáli.
      

Úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania. Zavádza sa aj možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, rozširujú sa dôvody možnosti výpovede zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany stredných odborných škôl či sa optimalizuje spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľom v procese prijímania žiakov do systému duálneho vzdelávania s cieľom efektívnejšej informovanosti všetkých relevantných subjektov. Zároveň sa upravujú náležitosti ukončenia učebnej zmluvy písomnou dohodou so súhlasom školy a ďalšie náležitosti učebnej zmluvy, ako napríklad možnosť uzatvoriť novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom so súhlasom školy.
      

V návrhu zákona sa tiež upravujú náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a možnosť získať kvalifikáciu hlavného inštruktora alebo inštruktora v neformálnom vzdelávaní, problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku zamestnávateľa, stravovanie žiakov vo vlastnom zariadení u zamestnávateľa či podnikové štipendium pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo pracoviska praktického vyučovania.
      

Rozširujú sa aj kompetencie rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy.

Zdieľať na facebooku