B. Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvo

  Foto: Bigstock

Bratislava 19. januára (TASR) - Modernejšie a slobodnejšie školstvo. To je ambícia realizácie systémových opatrení a noviel zákonov, ktorým sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR venuje. Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novej podoby sa dočká aj zákon o odbornom vzdelávaní. Zmeny zákonov v najbližších dňoch pribudnú do medzirezortného pripomienkového konania. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.
      

Novela školského zákona bude reflektovať podnety z praxe, zavedie sa napríklad maximálny počet 25 detí v školských kluboch detí. Zmeniť sa má aj prijímacie konanie, ktoré by malo byť po novom ústretovejšie k žiakovi a strednej škole. Stredná škola bude zverejňovať kritéria jeden a pol roka vopred. Žiaci 8. ročníka základných škôl si budú môcť lepšie premyslieť svoj výber strednej školy. V prihláške žiak zadá poradie škôl a na základe tohto poradia nastúpi na prvú školu, na ktorú ho príjmu. Pre stredné školy to znamená, že sa zjednoduší proces prijímania, pričom žiakom ostane možnosť vybrať si viac škôl.
      

Zmení sa aj maturitná skúška, ktorá bude flexibilnejšia. "Umožníme maturantom robiť skúšku z viacerých dobrovoľných predmetov (aktuálne boli iba dva). Maturovať bude možné aj v skorších ročníkoch, keď žiak preberie určené učivo a ukončí rámcový učebný plán," priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Na niektorých gymnáziách totiž študenti preberú celý dejepis už v 2. ročníku a žiak sa môže na maturitu z neho prihlásiť v 3. ročníku.
      

Rezort školstva chce rovnako umožniť ukončiť základnú školu aj tým žiakom, ktorí boli doteraz odsúvaní na okraj vzdelávacieho systému. "Testovanie 9 bude slúžiť hlavne na získanie spätnej väzby pre žiakov, aj pre školy, a poskytne informácie o ich vedomostiach z vyučovacích jazykov a matematiky. Zároveň umožní získať nižšie stredné vzdelanie aj tým, ktorí ho z rôznych dôvodov nezískali, napríklad boli neprávom zaradení do špeciálnej školy alebo majú mentálne znevýhodnenie – variant A, a tomu bude prispôsobená aj požadovaná percentuálna úspešnosť," poznamenal Gröhling.
      

Zamýšľanou efektívnou zmenou je aj využívanie zdrojov v školstve. "Školy budú môcť tvoriť "klastre", v rámci ktorých môžu vyžívať personál, napríklad ekonómku, učiteľa IT, inkluzívny tím. Čiže dve menšie školy sa môžu deliť o takúto personálnu podporu. Pod jedným klastrom by mohli fungovať aj školské kluby detí alebo jedálne," dodal šéf rezortu školstva.
      

Novelou prejde aj zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, pričom bude riešiť päť kľúčových oblastí. "Vytvárame novú pozíciu, v rámci ktorej bude mať koordinátor digitálnych technológií na starosti digitalizáciu, správu siete, správu e-testov, prípravu učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami," poznamenal minister školstva. Inak bude po novom prebiehať aj vzdelávanie učiteľov. Učiteľom sa umožní profesijný rozvoj a vzdelávanie aj cez neštátne inštitúcie. Rezort školstva chce tiež podporiť šírenie príkladov dobrej praxe a inovovať vzdelávanie. Preto sa zavedie register na podporu inovatívnych metód výučby, ktorý bude zverejnený na webe ministerstva. Školy plánuje rezort posilniť aj o odborníkov. Odstránia sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa preukazovania bezúhonnosti, ktoré diskriminujú učiteľov.
      

Zmene sa nevyhne ani zákon o odbornom vzdelávaní. Medzi novinky bude patriť ľahšia certifikácia zamestnávateľov, teda sa zjednoduší vstup zamestnávateľov do duálneho vzdelávania. Okruh sa rozšíri aj o nadnárodné a medzinárodné spoločnosti. Taktiež sa uľahčí malým lokálnym podnikom zapojiť do duálneho vzdelávania prostredníctvom väčších zamestnávateľov. Menil sa aj termín pre vstup do duálneho vzdelávania. Pre žiakov je po novom možný do 31. augusta 2021. Po novom sa zmenia aj hodiny praxe určené v štátnom vzdelávacom programe pre jednotlivé odbory. Ďalšou zmenou je, že odborný výcvik bude môcť viesť aj učiteľ odbornej praxe.

Zdieľať na facebooku