Ministerstvo chce znížiť administratívnu záťaž pri vypracúvaní správ

Ministerstvo školstva chce uľahčiť školám administratívnu prácu.
Ministerstvo školstva chce uľahčiť školám administratívnu prácu. / Zdroj: Bigstock

Ministerstvo školstva chce uľahčiť školám administratívnu prácu.

 

Bratislava 7. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce znížiť administratívnu záťaž pri vypracúvaní správ oproti doterajšej právnej úprave. Docieliť to chce návrhom vyhlášky MŠVVaŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorú predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.
      

Cieľom je redukovať niektoré duplicitné požiadavky, ktoré je možné nájsť na iných miestach, čím sa zjednoduší štruktúra správy. Návrhom vyhlášky sa oproti súčasnej právnej úprave z niektorých údajov stávajú fakultatívne. Vypúšťajú sa napríklad údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy, o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Rovnako sa vypúšťa aj cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.
      

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach vypracúvajú školy a školské zariadenia, okrem školských účelových zariadení. Správa sa vypracúva za predchádzajúci školský rok. Po prerokovaní v pedagogickej rade sa predkladá na prerokovanie príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra kalendárneho roka a následne ide na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra.
      

Účinnosť návrhu vyhlášky sa navrhuje na 1. januára 2021.

Zdieľať na facebooku