ZMOS navrhuje posunúť termín povinných materských škôl na 1. január 2023

Pandemická situácia výrazne komplikuje zabezpečenie úloh spojených so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. januára 2021.
Pandemická situácia výrazne komplikuje zabezpečenie úloh spojených so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. januára 2021. / Foto: Shutterstock

Bratislava 14. októbra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje posunúť povinnosti týkajúce sa povinných materských škôl z 1. januára 2021 na 1. januára 2023. V rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo združenie rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
      

Podľa ZMOS nepriaznivá pandemická situácia výrazne komplikuje materiálne, priestorové, ale aj personálne zabezpečenie úloh spojených so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. januára 2021. "ZMOS zastáva názor, že niektoré z ustanovení školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nie sú v súlade s Ústavou SR a s Európskou Chartou miestnej samosprávy," uviedol Kaliňák. ZMOS pokladá za legitímne ciele novely spočívajúce v zavedení povinnosti predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti a zvlášť "riešiť čo najskoršie vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom najmä na deti z marginalizovaných rómskych komunít."
      

Podľa informácií združenia Centrum vedecko-technických informácií SR eviduje 2931 miest a obcí vrátane mestských častí v Bratislave a Košiciach a k 1. októbru 2019 sa materská škola nachádzala len v zhruba 2071 mestách a obciach. "Najzávažnejšou protiústavnosťou zakladajúcou rozpor s charakteristikou SR ako právneho štátu je, že povinnosť zákonných zástupcov päťročných detí zabezpečiť predprimárne vzdelávanie týchto detí nezodpovedá v zhruba 860 obciach, ktoré nezriadili materskú školu, ničia povinnosť prijať tieto deti do materskej školy. Dostávajú sa teda do situácie možnej právnej nesplniteľnosti povinnosti uloženej zákonom," uviedol expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír. Podľa ZMOS novela v uvedenej časti nie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie jej inak legitímnych cieľov, lebo práve pre deti, ktoré najviac potrebujú predprimárne vzdelávanie a ktorým ho chcela zabezpečiť, ho v skutočnosti nezaručuje.
      

Školský zákon v súčasne platnom znení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2021, nevytvára podľa ZMOS žiadny kontrolný mechanizmus splnenia povinného predprimárneho vzdelávania. "Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa do predškolského zariadenia, tak nik túto skutočnosť nemusí zistiť a obec nemá povinnosť ani legálnu možnosť viesť evidenciu päťročných detí, ani prehľad či a kde absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie," povedal Kaliňák. Taktiež nesplnomocňuje obce na určovanie školských obvodov materskej školy v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých materských škôl, aby bolo jasné, ktorá materská škola je pre občanov spádovou. Rovnako podľa ZMOS neumožňuje dohodu obcí o vytvorení spoločného školského obvodu pre materskú školu, ak obec nie je zriaďovateľom materskej školy. "Ohlasovacia povinnosť riaditeľov materských škôl vo veci neplnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa týka len detí, ktoré sú do materskej školy prijaté a v materskej škole absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie. Až pri zápise do prvého ročníka základnej školy sa zistí, že dieťa neabsolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a "stratilo" jeden rok, vysvetlil Kaliňák.
      

ZMOS je presvedčený, že zabezpečovanie povinného predprimárneho vzdelávania obcami napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy, a teda jeho náklady by mal v plnom rozsahu znášať štát. "Ak má samospráva eliminovať negatívne dosahy na výchovu a vzdelávanie detí mladších ako päť rokov, musí samospráva do 1. septembra 2021 dobudovať zhruba 20.000 miest. Ak v súčasnosti vykazujeme zhruba 12.502 nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl a má k tomu pribudnúť ešte 8000 päťročných detí, ktoré si doteraz umiestnenie do materskej školy neuplatňovali, tak vychádza 2,5-krát vyšší počet potrebných kapacít ako uvádzali tvorcovia novely," dodal ZMOS.
      

Povinné predprimárne vzdelávanie by malo začať platiť od 1. januára 2021.

Zdieľať na facebooku