Aj po návrate do škôl je potrebné rešpektovať zredukovaný obsah vzdelávania

ŠPÚ zdôrazňuje, predpokladom na zvládnutie situácie je rešpektovanie zredukovaného obsahu vzdelávania.
ŠPÚ zdôrazňuje, predpokladom na zvládnutie situácie je rešpektovanie zredukovaného obsahu vzdelávania. / Foto: Shutterstock

Bratislava 3. júna (TASR) – Aj po návrate do škôl je potrebné rešpektovať zredukovaný obsah vzdelávania a rozdelenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne. Vyplýva to z metodického odporúčania k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania 1. júna do konca školského roka 2019/2020, ktoré pripravil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).
      

Na ŠPÚ sa obracali učitelia s tým, ako zabezpečiť edukačný proces po obnovení vyučovania, na čo je potrebné klásť dôraz v rôznych podmienkach, ktoré sa menia od školy ku škole. Materiál z dielne ŠPÚ má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna v špecifických rozdielnych podmienkach. Ako ŠPÚ zdôrazňuje, predpokladom na zvládnutie situácie je rešpektovanie zredukovaného obsahu vzdelávania. "Dôvodom sú rozdiely medzi žiakmi v triede a potlačenie snahy v krátkom čase dobiehať zameškané učivo. Žiaci sa líšia nielen v tom, čo si osvojili, ale aj ako si rôzne obsahy osvojili. Snaha o rýchle dobiehanie učiva by spôsobila nielen rozdiely medzi školami a triedami, ale aj v rámci jednej triedy a tiež by navodila stres a ďalší tlak na všetkých zúčastnených," uvádza sa v materiáli ŠPÚ na jeho webe. Upravené ciele a obsah vzdelávania podľa usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania vytvárajú učiteľom predpoklad na opakovanie učiva bez potreby vyučovania nového. Podľa ŠPÚ rozdelenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne tiež môže učiteľom v súčasnom období pomôcť pri organizácii vyučovania v škole.
      

Ďalším predpokladom na zabezpečenie zmysluplného návratu detí do škôl po obnovení vyučovania je uvedomenie si dlhodobej sociálnej izolácie väčšiny detí počas karantény a potreby opätovnej adaptácie detí na školské prostredie. "Potrebné je si uvedomiť aj to, že deti citlivo vnímajú súčasnú situáciu a obavy spojené s rizikom ochorenia, ale aj iné okolnosti. Výchovno-vzdelávací proces by mal preto brať do úvahy nielen faktor naplnenia obsahu a cieľov vzdelávania, ale dávať dôraz aj na emocionálnu stabilizáciu žiakov a podporu obnovovania a posilňovania sociálnych vzťahov v triede," píše sa v materiáli.
      

Pri návrate do škôl sa odporúča rešpektovať niekoľko základných bodov, napríklad venovať priestor adaptácii na školské vzdelávanie či podporiť socializáciu žiakov. Odporúča sa tiež pri plánovaní výučby nevyužívať čas na "dobiehanie" neprebratého učiva. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov zostáva v platnosti usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie. Pozornosť by sa mala venovať pedagogickej diagnostike stavu vedomostí a zručností žiakov s cieľom naplánovania zmien v obsahu a cieľoch vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Odporúča sa tiež spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi a školskými psychológmi.
      

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Od pondelka 1. júna sa vyučovanie obnovilo nielen pre žiakov prvého až piateho ročníka základných škôl, ale aj v materských školách. Žiaci vyšších ročníkov základných škôl a študenti na stredných školách sa naďalej vzdelávajú z prostredia domova dištančnou formou.

Zdieľať na facebooku