Žiaci z rómskych komunít sa nevedia zapojiť do online vyučovania

  Foto: Bigstock

Bratislava 16. apríla (TASR) - Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa v rámci dištančného vzdelávania nemôžu, alebo nevedia zapojiť do online vyučovania. Nedostatočný prístup k internetu a chýbajúce počítačové znalosti týchto žiakov a ich rodičov znevýhodňujú aj v tejto forme vzdelávania v porovnaní s možnosťami väčšinového obyvateľstva. Vyplýva to z prvých výsledkov monitoringu dištančného vzdelávania žiakov z MRK počas pandémie nového koronavírusu, o ktorých TASR informovala rómska vzdelávacia mimovládna organizácia Eduroma.
      

Nízka vzdelanostná úroveň rodičov sa podľa organizácie premieta do dištančného vzdelávania ich detí z MRK, preto mnohí z rodičov nedokázali prevziať rolu potenciálnych tútorov, ale ocitli sa skôr v nechcenej úlohe žiakov. "Rodičia detí z MRK sa stretávajú s presýtenosťou informácií a učebných zadaní, ktorým nerozumejú, čo spôsobuje u nich frustráciu a nezáujem. V chudobných komunitách badať nedostatok sociálnych kontaktov, interakcií a vzorov, ktoré by mohli vplývať na vyššiu motiváciu a výkon žiakov," priblížila Eduroma.
      

Dištančné vzdelávanie prináša podľa výsledkov prieskumu aj zvýšené nároky na organizáciu vyučovania, kladie väčší dôraz na samostatnosť, čo je v prípade detí žijúcich vo väčších kolektívoch a spoločenstvách omnoho zložitejšie realizovať. "Učitelia uvádzajú, že dištančné vzdelávanie je limitované pre ich žiakov aj z toho dôvodu, že prevažná väčšina z nich má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a tiež tu zohráva dôležitú úlohu jazyková bariéra," upozorňuje organizácia.
      

Z jej dotazníkového prieskumu vyplýva, že učitelia neboli na dištančné vzdelávanie pripravení a ukazuje sa, že nie sú dlhodobo pripravovaní ani na prácu so žiakmi z MRK. V prvých dňoch prepuknutia koronakrízy išlo podľa Eduroma skôr o vlastnú iniciatívu učiteľov nadväzovať mimoškolský kontakt so žiakmi. Učitelia v prieskume uviedli, že na dištančné vzdelávanie neboli pripravení, nikdy neabsolvovali kurz dištančného vzdelávania. "Učitelia neboli pripravení v čase prepuknutia krízy ani na užšiu spoluprácu s rodičmi z MRK. Komunikácia medzi učiteľom a rodičom prebiehala za bežných okolností pred krízou jednostranne v školskom prostredí a až na výnimky skôr nepravidelne," priblížila organizácia.
      

Situácia pri poskytovaní dištančného vzdelávania však zintenzívnila kontakt a spoluprácu medzi pedagógmi a pomáhajúcimi profesiami. Učitelia na otázku, kto im pomáha komunikovať s rodinou a zlepšovať školskú dochádzku žiakov z MRK za bežných okolností, uviedli asistenta učiteľa, terénneho sociálneho pracovníka, sociálneho pedagóga, pracovníka komunitného centra či mestskú políciu.
      

Eduroma spísala aj niekoľko odporúčaní, ktoré by sa mohli aplikovať po koronakríze, medzi nimi napríklad posilniť žiakom sociálne učenie, posilniť pôsobenie školských psychológov a sociálnych pedagógov, zamerať sa na kompenzačné doučovanie žiakov z MRK, ktoré môžu realizovať napríklad komunitné centrá či občianske združenia. Taktiež organizácia radí rozvíjať u žiakov z MRK aj zručnosti pre online vzdelávanie a prácu s rôznymi učebnými materiálmi v online priestore. Školy by sa podľa nej mali zamerať aj na rozvoj počítačovej gramotnosti u rodičov detí z MRK.

Zdieľať na facebooku