Deti, ktoré sa vrátili zo zahraničia, môžu mať v školách problém, tvrdí A. Kurotová

Slovenské deti, ktoré navštevovali základnú školu v zahraničí a vrátili sa na Slovensko, môžu naraziť na problémy.
Slovenské deti, ktoré navštevovali základnú školu v zahraničí a vrátili sa na Slovensko, môžu naraziť na problémy. / Foto: Bigstock

Bratislava 15. apríla (TASR) – Deti, ktoré sa vrátili na Slovensko zo zahraničia, kde si plnili povinnú školskú dochádzku v cudzom jazyku, môžu mať na slovenských školách problém. Myslí si to Alona Kurotová, ktorá prevádzkuje jednu z jazykových škôl v Bratislave. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR uviedol, že v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní "nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky".
      

"Platí, že cudzinci majú právo požiadať o základný a rozširujúci kurz slovenského jazyka, ktorý je hradený zo štátnych zdrojov. Neabsolvujú komisionálne skúšky a žiaci nie sú hodnotení známkami, aby sa mohli lepšie adaptovať," uviedla Kurotová s tým, že deti so slovenským štátnym občianstvom po návrate zo zahraničia toto právo nemajú. Ako doplnila, Štátny pedagogický ústav potvrdzuje, že slovenská legislatíva vymedzuje cudzincov podľa občianstva. Podľa nej slovenské deti, ktoré sa vrátia zo zahraničia, môžu mať pri výchovno-vzdelávacom procese problémy zvládať napríklad slovenský jazyk. Tieto deti môžu mať podľa jej nej ústny prejav veľmi blízky slovenským rovesníkom, ale zaostávajú napríklad v písaní a majú nedostatočnú odbornú slovnú zásobu. Dodala, že z tohto dôvodu často zaraďujú riaditelia škôl deti do nižších ročníkov, keďže testy z predmetov v slovenčine často nezvládnu ani na základnej úrovni.
      

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – v škole mimo územia SR – sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt, vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. Podľa školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na Slovensku, pokiaľ tu má trvalý pobyt. "Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada. Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy," uviedol rezort školstva.
      

"Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy," uviedol rezort školstva. Komisionálne skúšky vykoná žiak z predmetov, ktoré sa v škole nevyučovali, spravidla ide o slovenský jazyk, vlastivedu, geografiu a učivo z dejepisu, ktoré je venované Slovensku a národným dejinám.
      

Dagmar Luknar, ktorá žila vo Veľkej Británii, sa vrátila na Slovensko s rodinou ešte v roku 2018. Ako tvrdí, jej syn patril v Anglicku medzi šikovných žiakov. Avšak po návrate na Slovensko začal mať v škole problémy. Slovenská základná škola totiž nebola podľa nej pripravená na žiaka, pre ktorého je odborná slovenčina cudzím jazykom. "My sme síce doma s deťmi hovorili výlučne po slovensky, prostredie v škole v Británii však bolo jazykovo podnetnejšie," uzavrela Luknar.
 

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku