Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, tvrdí B. Tréger

Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny, tvrdí ZMOS
Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny, tvrdí ZMOS / Foto: Bigstock

Bratislava 9. apríla 2020 (TASR) – Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, tvrdí predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Zároveň žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) o urýchlené rokovanie. Navrhovanými témami sú financie a zmeny viacerých školských zákonov. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
      

"V ostatnom čase sme požiadali rezort školstva o usmernenia a informácie, avšak musím konštatovať, že ich reakcia nebola adekvátna. Preto, ale hlavne z dôvodu narastajúcich problémov v oblasti financovania regionálneho školstva a vo vzťahu k potrebám zmien v školskej legislatíve, som požiadal pána ministra o stretnutie v čo najkratšom možnom čase. Situácia je vážna a vidíme, že nervozita v mestách a obciach naznačuje vážne problémy," uviedol Tréger.
      

Predseda ZMOS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v samosprávach negatívne cítiť výpadky príjmov z prerozdelenia výnosu daní fyzických osôb a výpadky ostatných príjmov spôsobené útlmom podnikateľských činností na území miest a obcí, ale aj prehlbovanie problémov v súvislosti s financovaním originálnych kompetencií, čo je spôsobené hlavne zachovaním súčasných platov pri zatvorených školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.
      

Aktuálny stav a vývoj ukazujú podľa ZMOS nevyhnutnú potrebu zmeny viacerých zákonov. Napríklad školského zákona vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materských školách, kde je termín nadobudnutia účinnosti konkrétnej povinnosti stanovený dátumom 1. januára 2021. "Ak si odmyslíme preukázateľnú protiústavnosť presunu kompetencie bez finančného krytia, tak pravdou zostáva aj to, že v tejto situácii sa z objektívnych príčin určený termín nebude dať splniť," tvrdí ZMOS.
      

Ďalší problém je podľa ZMOS preukázateľný v školskom zákone vo vzťahu k čiastočnej úhrade nákladov v základnej umeleckej škole, v jazykovej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času, ale aj napríklad v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Okrem materských škôl však zákon samospráve neukladá povinnosť oslobodiť zákonného zástupcu od úhrady príspevku v prípade, že jeho dieťa má prerušenú dochádzku do školy alebo do školského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z konkrétnych, zákonom ustanovených dôvodov. Riešenie vidia v konkrétnych legislatívnych zmenách.
      

V zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje ZMOS predĺženie funkčného obdobia riaditeľov škôl o dobu, počas ktorej bola vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený v čase skončenia funkčného obdobia a výberové konanie nebolo právoplatne skončené. V tomto zákone vidí ZMOS jediný priestor aj na odstránenie diskriminačného postavenia miest a obcí, nakoľko samosprávy ako zriaďovatelia školských zariadení musia uhrádzať mzdy v plnej výške.
      

ZMOS v súvislosti s výraznými problémami v oblasti regionálneho školstva zdôrazňuje, že rozsah týchto problémov a problémy v aplikačnej praxi sú mimoriadne vážne a žiadajú veľmi rýchle rozhodnutia. "Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc. Preto očakávam pracovné rokovanie čo najskôr po veľkonočných sviatkoch," uzatvoril Tréger.    

Zdieľať na facebooku