NKÚ: Digitalizácia školstva zaostáva,chýbajú peniaze, rýchly internet i odborníci

Celková digitalizácia a informatizácia vzdelávania je podľa Národného kontrolného úradu na kritickej úrovni.
Celková digitalizácia a informatizácia vzdelávania je podľa Národného kontrolného úradu na kritickej úrovni. / Foto: Bigstock

Bratislava 19. marca 2020 (TASR) – Celková digitalizácia a informatizácia vzdelávania je podľa Národného kontrolného úradu (NKÚ)SR na kritickej úrovni. Národná autorita pre oblasť externej kontroly síce pozitívne hodnotí investície do digitalizácie vyučovacieho procesu v predchádzajúcich rokoch, upozorňuje však na to, že nie sú zdroje na ich nevyhnutnú obnovu.
      

NKÚ pripomenul, že v období 2013 až 2015 bolo na jednorazové vybavenie škôl technológiami a pomôckami použitých 75 percent zo sumy 46 miliónov eur, alokovanej pre projekt financovaný z európskych zdrojov (OPIS). "Na udržateľné financovanie IT zariadení však nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných a stredných škôl," upozornil úrad. Kontrolóri dodali, že hoci má Slovensko prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020, tento strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít. "Chýbajú tiež verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva túto koncepciu riadne nevyhodnocuje," doplnil hovorca NKÚ Marek Papajčík.
      

Projekty ako Milénium a Infovek, na ktoré nadviazal od roku 2013 projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ), priniesli vybavenie digitálnych učební vrátane sprístupnenia moderného digitálneho vzdelávacieho obsahu. Prostredníctvom európskych aj štátnych financií bolo novou výpočtovou technikou vybavených 6370 vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku (cca 97 percent zo 6582 škôl). Kontrolóri však upozorňujú na otáznu využiteľnosť a ďalšie riziká.
      

"Na základe zistení priamo na školách napríklad zistili, že využívanie tabletov je obmedzené ich počtom, pretože na jednu triedu pripadá len 20 kusov zariadení, čo je menej, ako je reálny počet žiakov v triede," uviedol Papajčík. "Učitelia ako negatívum hodnotia tiež skutočnosť, že technická údržba poskytnutej IT techniky je viac-menej v ich osobnej zodpovednosti," dodal. Kontrolný úrad v tejto súvislosti preto odporúča rezortu školstva hľadať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľmi škôl riešenie pre personálne posilnenie odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií o špecialistov na IT pre správu informačných systémov či údržbu digitálnej techniky.
      

Kontrolóri tiež poukazujú na pretrvávajúci problém s neuspokojivým pripojením škôl k rýchlemu internetu. "Takmer jedna tretina škôl je odkázaná na nízku rýchlosť internetového pripojenia a to aj napriek tomu, že štát už investoval do riešenia tejto výzvy nemalé verejné zdroje," skonštatovali kontrolóri. Problematický je podľa nich aj prístup k digitálnemu učivu. "Školy negatívne hodnotia dlhé a užívateľsky nekomfortné prihlasovanie do systému prostredníctvom služby ministerstva. Stagnuje aj aktualizácia digitálnych vzdelávacích obsahov," informoval Papajčík, pričom ako príklad uviedol portál Digiškola, ktorého obsah nebol aktualizovaný od začiatku roka 2016.
      

Kontrolóri upozornili i na to, že dodnes nie je využiteľný modul za deväť miliónov eur, ktorý mal prostredníctvom ESVRŠ pomôcť sprístupňovať nástroje školskej pripravenosti pre psychológov. "Rezort školstva uhradil dodávateľovi financie napriek tomu, že neexistoval a neexistuje register pre overenie zákonného zástupcu dieťaťa, vďaka ktorému by bol modul využiteľný. Týmto konaním hrozí riziko, že projekt nenaplní ciele a dôjde k neefektívnemu využitiu pomoci zo strany Európskej únie," vystríha NKÚ SR.
      

Úrad nemenej kriticky hodnotí vládnym auditom zistené nedostatky, ktoré sa týkali procesu verejného obstarávania a z toho vyplývajúcu zistenú nezrovnalosť vo výške 4,4 milióna eur. "Tento nedostatok priniesol so sebou zvýšené zaťaženie štátneho rozpočtu z plánovanej úrovne 13 % na čerpaných 20 percent z celkovej sumy projektu (46 miliónov eur)," dodal hovorca NKÚ SR.

Zdieľať na facebooku