Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

  Foto: Bigstock

Bratislava 31. januára (TASR) - Takmer 693.000 žiakov si v piatok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2019/2020. Pre viac ako 58.000 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie, ktoré si odnesú zo školy domov.
      

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania odovzdajú triedni učitelia 454.175 žiakom na 2074 základných školách, 26.038 žiakom na 234 špeciálnych základných školákov a na 850 stredných školách si polročné hodnotenie prevezme 202.341 stredoškolákov v dennej forme štúdia a 10.435 študentov v externej forme štúdia. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Prvýkrát si komplexné hodnotenie prevezme aj 1861 prvákov zo špeciálnych základných škôl. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a jeho prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje určenými stupňami. "Pre prípravný a nultý ročník, ako aj prvý až štvrtý ročník základnej školy sa hodnotenie môže vykonať slovne stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s tým, že súčasťou ich výpisu vysvedčenia môže byť taktiež slovný komentár, v ktorom učiteľ zhodnotí vedomosti, zručnosti, návyky a postoje žiaka. Obsah slovného komentára má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, ale má pôsobiť vždy konštruktívne a povzbudzujúco.
      

Výpis vysvedčenia nie je verejnou listinou ako samotné vysvedčenie, preto môže byť vytlačený na bežný kancelársky papier. Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola alebo triedny učiteľ. Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. "Túto zmenu priniesla novela zákona o výchove a vzdelávaní z roku 2011 a jej cieľom bolo ušetriť školám časť administratívnej práce. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť," priblížil rezort školstva.
      Školákov po prevzatí polročného hodnotenia čakajú jednodňové prázdniny, ktoré budú v pondelok (3. 2.).

Zdieľať na facebooku