Cesta k lepšiemu slovenskému školstvu vedie aj cez vyššiu finančnú motiváciu učiteľov

  Foto: Bigstock

Bratislava 17. januára 2020 – O pár rokov bude Slovensko potrebovať o desaťtisíc učiteľov viac, no už dnes je riziko získania nových pedagógov aj pre ich nedostatočnú finančnú motiváciu. NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov a upozorňuje, že platové podmienky sú jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie. Podľa analytikov kontrolného úradu je vážna situácia najmä v Bratislavskom kraji, kde platy učiteľov dosahujú len 60% priemernej regionálnej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

 

Výsledky posledného medzinárodného testovania žiakov základných škôl (PISA 2018) potvrdili dlhodobé zaostávanie slovenských žiakov nielen v porovnaní s okolitými krajinami. Podľa národnej autority pre externú kontrolu je jedným z dôležitých predpokladov zvyšovania kvality celého vzdelávacieho procesu podpora rastu atraktivity učiteľského povolania. Nedostatočné výdavky do podpory rozvoja školstva sa okrem iného premietajú aj do nízkeho mzdového ohodnotenia učiteľov, ktoré je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich záujem mladých ľudí o štúdium pedagogiky a prácu v školstve. Analytická jednotka Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) sa preto začala zaoberať problematikou odmeňovania pedagogických zamestnancov základných škôl a výzvami, ktoré by mohli prispieť k lepšej motivácii učiteľov a vyššej kvalite celého vzdelávacieho systému.

 

Z pohľadu národnej kontrolnej inštitúcie je pre rast atraktivity učiteľského povolania podstatný dobre a motivujúco nastavený systém odmeňovania. Zistenia OECD z roku 2019 ukazujú, že len bezmála 5 % slovenských učiteľov je presvedčených, že ich práca je spoločensky ocenená a viac ako polovica študentov stredných škôl podľa Inštitútu vzdelávacej politiky odmieta pokračovať v štúdiu na pedagogických fakultách vysokých škôl práve pre zlé finančné ocenenie učiteľského povolania. Slovenská spoločnosť tak dnes stojí pred strategickou výzvou ako zatraktívniť učiteľské povolanie, pretože v horizonte piatich rokov bude naše školstvo potrebovať dodatočných viac než desať tisíc učiteľov základných škôl, pedagogických a odborných pracovníkov vo výchove a vzdelávaní.

 

Podľa analýzy NKÚ SR priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov základných škôl v období rokov 2012 až 2018 každoročne rástla (viď graf 1). V roku 2018 dosiahla hodnotu 1 204 eur a od roku 2012 vzrástla o 406 eur. Na druhej strane, podiel odmien a osobného príplatku na celkovej mzde pedagogických zamestnancov dosahoval v roku 2018 v priemere iba necelú polovicu úrovne, ktorú by preferovali samotní učitelia. Miera zásluhovosti v odmeňovaní pedagogických zamestnancom škôl dlhodobo stagnuje, resp. mierne klesá (viď graf 2). Navyše takmer 5 % škôl nevyplácalo v roku 2018 svojim pedagogickým zamestnancom žiadne odmeny a 13 % škôl žiadne osobné príplatky. Obe tieto nenárokovateľné zložky mzdy pritom zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri oceňovaní nadštandardných pracovných výkonov pedagógov a sú dôležitým motivačným faktorom. Analytici NKÚ SR sa vo svojej analýze opierajú i o závery viacerých tematických štúdií, ktoré preukazujú existenciu pozitívneho efektu odmeňovania učiteľov založeného na ich výkonoch nielen v nadväznosti na lepšie vedomostné výsledky žiakov, ale tiež na udržanie kvalitných jednotlivcov v školskom systéme.

 

NKÚ zároveň konštatuje, že regionálne rozdiely v odmeňovaní pedagogických zamestnancov sú v nominálnom vyjadrení relatívne nízke (viď graf 3). Kontrolná inštitúcia však upozorňuje, že pedagogickí zamestnanci v Bratislavskom kraji v roku 2018 v priemere zarábali iba 61 % priemernej regionálnej mzdy osôb s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (viď graf 4). V prípade mužov išlo o ešte alarmujúcejšiu hodnotu, ktorá sa dostala na úroveň 50 % priemernej mzdy zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v ostatných profesiách. Potenciálnym dôsledkom identifikovaných skutočností môžu byť mimo iného aj problémy s obsadením 1 240 dodatočných, resp. voľných pracovných miest pedagogických a odborných pracovníkov a učiteľov základných škôl v Bratislavskom kraji do roku 2024. V Bratislavskom kraji pritom zriaďovatelia škôl už dnes zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Z celoštátneho pohľadu je okrem iného zaujímavá štatistika, ktorá ukazuje, že percento žien – učiteliek je na Slovensku jedno z najvyšších spomedzi 31 krajín OECD – 82 % (priemer 68 %). Väčší podiel učiteliek je len v piatich analyzovaných krajinách – Estónsku, Gruzínsku, Litve, Lotyšsku a Rusku.

 

 


Zdroj: www.nku.gov.sk
Zdieľať na facebooku