Ministerstvo školstva poskytne takmer 12 miliónov eur na projekt Systém overovania kvalifikácií v SR

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR. Jeho cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. TASR o tom informoval Ján Füle zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý je prijímateľom národného projektu.
      

Celková výška finančného príspevku predstavuje 11.780.130,64 eura z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Jeho cieľom je umožniť rovnaký prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania.
      

"Počas trvania národného projektu sa postupne upravia existujúce mechanizmy, vytvoria jeho nové prvky, odskúšajú sa a zavedú do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR," priblížil Füle. Overovanie kvalifikácií je úzko spojené so školským vzdelávaním, lebo aj v rámci platných právnych predpisov je celoživotné vzdelávanie chápané ako priamo nadväzujúce na školské.
      

Prijímateľom národného projektu je ŠIOV ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá je priamo riadená ministerstvom školstva. Podľa zriaďovacej listiny plní úlohy odborno–metodické, pedagogicko–poradenské a koordinačné, pôsobí ako výskumno–vývojová a vzdelávacia inštitúcia. "ŠIOV je jediným odborným a pedagogickým garantom na riešenie otázok odborného vzdelávania a prípravy pre celú sieť stredných odborných škôl v SR," poznamenal Füle.
      

Zavedenie systému overovania kvalifikácií umožní, že jeho účastník nebude pri získaní novej kvalifikácie musieť viackrát absolvovať obsahovo sa prekrývajúci vzdelávací program, ale bude mať možnosť validácie (overenia) nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané (či vo formálnom vzdelávaní alebo mimo neho). Systém overovania kvalifikácií okrem iného umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o vzdelaní rovnocenný s dokladom z formálneho vzdelávania.

Zdieľať na facebooku