SKU tvrdí, že rezort školstva blokuje vzdelávanie učiteľov, ten to odmieta

SKU žiada, aby ministerstvo zaručilo učiteľom ich profesijný rozvoj.
SKU žiada, aby ministerstvo zaručilo učiteľom ich profesijný rozvoj. / Foto: Unsplash

Bratislava 26. novembra (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) tvrdí, že od platnosti nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, nie je učiteľom vzdelávanie momentálne umožnené.

 

SKU pripomína, že podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) mal zákon priniesť kvalitné možnosti vzdelávania učiteľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR tvrdí, že učitelia sa vzdelávať môžu a k 15. novembru prijalo celkovo 20 žiadostí o vydanie oprávnenia na organizovanie inovačného vzdelávania. Desať z nich ministerstvo schválilo, dve zamietlo a osem aktuálne posudzuje.
      

Prezident SKU Vladimír Crmoman hovorí, že od septembra nie je možné, aby učitelia podávali žiadosti o atestácie, pretože ministerstvo školstva nepoverilo žiadnu organizáciu vykonávaním atestácií, ani oň žiadna organizácia nepožiadala a atestačné konania sú zablokované. Podľa rezortu to nie je pravda.
      

"Ministerstvo doteraz vydalo dve oprávnenia na organizovanie atestácií," uviedol tlačový odbor ministerstva. Vyzývajú učiteľov, aby sa so žiadosťou o vykonanie atestácie obracali na vybranú atestačnú organizáciu a aby k žiadosti priložili atestačné portfólio, teda súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa. Teda predovšetkým doklady o vzdelaní, tvorivej činnosti alebo doklad o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií, ktorý vydá riaditeľ školy. Podľa SKU by získanie atestácie konkrétneho učiteľa nemalo záležať na potvrdení od riaditeľa školy.
      

Ministerstvo podľa komory blokuje aj akreditovanie nových vzdelávacích programov, ktoré by učiteľom umožnili získavať nové profesijné zručnosti a príplatky. „Máme vytvorené programy na inovačné, funkčné, aktualizačné i kvalifikačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie pre triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisií, no momentálne nie je nič spustené,“ povedal učiteľ Viktor Križo.
      

Preto sa od 1. septembra podľa neho učitelia môžu vzdelávať len súkromne v inštitúciách, ktoré nie sú akreditované MŠVVaŠ SR. Ministerstvo uviedlo, že úlohu poradného orgánu v oblasti kvality profesijného rozvoja plní akreditačná rada, v ktorej pracujú odborníci z iných ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, profesijných združení, stavovských organizácií, skúsení pedagógovia a odborní zamestnanci škôl. Komora však poukazuje na neexistenciu metodického usmernenia pre vzdelávanie pedagógov a pokynov k podávaniu žiadostí o akreditácie.
      

Problémy podľa učiteľov úzko súvisia s profesijnými štandardmi vydanými ministerstvom v roku 2017. Od štandardov sú podľa SKU závislé kompetencie, ktoré má učiteľ v atestácii preukázať a v schválených programoch vzdelávať. „Platné štandardy sú zle preukázateľné a formálne,“ tvrdí Križo.
      

Má ísť napríklad o kompetenciu učiteľa odhadnúť sociálny a osobnostný rozvoj dieťaťa. SKU dodáva, že do vytvorenia a zverejnenia inovovaných profesijných štandardov ministerstvo však nechce a nevie spustiť nový systém vzdelávania.
      

Ministerstvo školstva eviduje, že odborná verejnosť chápe potrebu prepojenia profesijného rozvoja a profesijných štandardov. Toto prepojenie je podľa ministerstva dôležité pre zabezpečenie odbornosti a úrovne výchovy a vzdelávania. Tiež pre profesionalizáciu výkonu špecializovaných činností a prenos inovácií, ktoré škola potrebuje.
      

SKU žiada rezort, aby sfunkčnil vzdelávací systém, umožnil poskytovať bohatú paletu atestačných, inovačných a ďalších vzdelávaní a zaručil tým učiteľom ich profesijný rozvoj. "Bez kvalitných vzdelávacích programov a atestácií nemožno hovoriť o modernom profesijnom rozvoji učiteľov a atraktivite tohto povolania," uzavreli predstavitelia komory.

Zdieľať na facebooku