Učiteľa nad 65 rokov nie je možné prijať do pracovného pomeru na neurčito

V školách už nie je možné prijať do pracovného pomeru pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov, na neurčitý čas.
V školách už nie je možné prijať do pracovného pomeru pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov, na neurčitý čas. / Foto: Bigstock

Bratislava 7. októbra (TASR) – Od aktuálneho školského roka 2019/2020 už nie je možné prijať do pracovného pomeru pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov, na neurčitý čas. Vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, podľa ktorého pracovný pomer týchto zamestnancov v školstve, ktorí dovŕšili 65 rokov do 31. augusta 2019 sa skončí najneskôr 31. augusta 2020.
      

Z pomôcky pre aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR adresovalo všetkým odborom školstva okresných úradov v sídle kraja, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školským úradom a školám vyplýva, že v prípade riaditeľa školy, ktorý k 31. augustu 2019 dosiahol 65 rokov, ale plynie mu ešte funkčné obdobie, jeho pracovný pomer skončí až uplynutím tohto obdobia.
      

Rezort školstva informuje, že právny úkon, ktorý smeruje k vzniku, zmene alebo zániku pracovného pomeru, musí mať písomnú formu. "Odporúčame, aby zamestnávateľ pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi najmenej jeden mesiac pred skončením pracovného pomeru písomne oznámil, že jeho pracovný pomer sa skončí zo zákona, a to najneskôr ku 31. augustu 2020," ozrejmil rezort školstva. Zároveň by mal zamestnávateľ tohto zamestnanca vyzvať, aby mal ku dňu skončenia pracovného pomeru vyčerpanú dovolenku a odovzdal všetky jemu zverené pomôcky, materiály a zariadenia.
      

Pracovný pomer zamestnanca v školstve, ktorý dosiahol 65 rokov, sa nemusí nutne skončiť k 31. augustu 2020. Podľa ministerstva školstva sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na predĺžení pracovného pomeru najdlhšie na dva roky. To sa realizuje vypracovaním písomného dodatku k existujúcej pracovnej zmluve. "Napríklad ak by mal pracovný pomer učiteľa zo zákona skončiť 31. augusta 2020, zamestnávateľ mu môže dodatkom k uzatvorenej pracovnej zmluve predĺžiť pracovný pomer od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021, a následne opätovne od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 alebo jednorázovo na dva roky, teda od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2022," vysvetlilo ministerstvo školstva. Zároveň dodalo, že po tomto dátume už nie je možné pedagogickému a odbornému zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov, opätovne predĺžiť pracovný pomer.  
 

Zdieľať na facebooku