Na Slovensku sú učitelia s vysokým potenciálom, vyplýva z prieskumu PIAAC online

PIAAC potvrdil, že Slovensko má učiteľov s kvalitným potenciálom.
PIAAC potvrdil, že Slovensko má učiteľov s kvalitným potenciálom. / Foto: Bigstock

 Bratislava 15. augusta (TASR) – Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom, vyplýva to z prvých výsledkov merania kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC online. Prieskum sa realizoval v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) v roku 2018. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
      

Súčasťou projektu je aj výskum kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov, a to v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti i riešenia problémov s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). 
      

Učitelia okrem testov vypĺňali aj psychologické dotazníky zamerané na ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti. "Ukazuje sa, že v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku, ktorí boli testovaní v prvom cykle medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých PIAAC v roku 2012, dosahujú testovaní učitelia vyššiu úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT," uviedol rezort školstva.
      

Ministerstvo na základe výsledkov prieskumu konštatuje, že "úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti i riešenia problémov vzorky učiteľov základných škôl je vyššia v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku v prvom cykle štúdie PIAAC". Rezort školstva skonštatoval, že učitelia s vyšším skóre v testoch z čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov disponujú schopnosťami spracovávať informácie a rýchlo sa rozhodovať, zaujímajú sa o kontinuálne vzdelávanie a získavanie poznatkov. Okrem toho tiež to, že spoľahlivosť, organizovanosť a sebakontrola u učiteľov narastá s vekom, pričom mladší učitelia sú ambicióznejší. Podľa ministerstva školstva záujem byť lídrom u učiteľov klesá s vekom. "Najmladší učitelia vyjadrili významne menší záujem o spoluprácu v tímoch, najstaršia veková kategória učiteľov nemá rada zmeny pracovných priorít a horšie reaguje na stres," doplnil rezort školstva.
      

Hlavným cieľom výskumu PIAAC online je zistiť úroveň kognitívnych zručností pedagógov v troch základných gramotnostiach: v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení problémov s využitím IKT. Zároveň sa vo výskume sledujú aj nekognitívne faktory, ako napríklad zázemie učiteľov, ich správanie, vlastnosti a osobnostné charakteristiky, ktoré dopĺňajú odborný profil učiteľov. "Unikátnosť tohto výskumu spočíva v tom, že umožňuje sledovať kognitívne zručnosti učiteľov a zároveň aj ich osobnostné črty, takzvané nekognitívne faktory, ktoré úzko súvisia s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti," priblížilo ministerstvo. 
      

"Na základe výskumov navrhneme spolu s odborníkmi konkrétnejšie odporúčania pre vzdelávaciu politiku ministerstva školstva k inovovaniu vzdelávacích programov, ktoré by mali rozvíjať potrebné kompetencie pedagógov," povedala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. 
      

Prvá fáza testovania pedagogických zamestnancov bola v novembri 2018. V rámci nej bolo oslovených viac než 2000 učiteľov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Záujem o účasť v elektronickom testovaní prejavilo 670 učiteľov z celého Slovenska. 

Zdieľať na facebooku