NÚCEM: Kľúč správnych odpovedí k maturitnému testu zo slovenčiny bol konzultovaný s expertmi na slovenčinu

Kľúč odpovedí k maturitným testom zo slovenčiny posudzovali experti.
Kľúč odpovedí k maturitným testom zo slovenčiny posudzovali experti. / Foto: Shutterstock

Bratislava 26. marca (TASR) - NÚCEM centrálne vyhodnocuje maturitné testy zo slovenčiny, kľúč správnych odpovedí k maturitnému testu bol konzultovaný s expertmi na slovenčinu.

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle. Finálnu verziu kľúča správnych odpovedí NÚCEM úzko konzultoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny (SAUS), ktorá je profesijným združením učiteľov slovenčiny. Úlohy, ktoré boli učiteľmi najčastejšie označované ako sporné, posúdila validačná komisia, ktorá je expertným poradným orgánom NÚCEM pri hodnotení maturitných testov. Po prvýkrát sú maturitné testy zo slovenčiny vyhodnocované centrálne a objektívne za využitia informačných technológií.
 

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov už nemuseli učitelia po ukončení testovania zo slovenčiny vyhodnocovať odpovede žiakov v popoludňajších hodinách pod vedením predsedov predmetových maturitných komisií. Po prvýkrát sa vyhodnocovanie odpoveďových hárkov žiakov uskutočňuje štandardizovanou formou, a to centrálne s využitím informačných technológií. Originály odpoveďových hárkov maturantov boli v spracovateľskom centre oskenované, zdigitalizované a v týchto dňoch sa začína elektronické vyhodnocovanie jednotlivých odpovedí podľa kľúča správnych odpovedí. Dohľad nad objektívnosťou, regulárnosťou a jednotným hodnotením odpovedí žiakov vykonávajú i naďalej predsedovia predmetových maturitných komisií, ktorí boli nominovaní odbormi školstva pri okresných úradoch v sídle kraja. Jednotné hodnotenie prebieha podľa kľúča správnych odpovedí, ktorý NÚCEM zverejnil 25. 3. 2019 na svojom webovom sídle. „Pri vytvorení finálnej verzie kľúča správnych odpovedí sme veľmi úzko spolupracovali so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny, ktorá je profesijným združením učiteľov slovenčiny,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „S predsedom Rady SAUS pánom prof. Miloslavom Vojtechom sme spoločne posudzovali návrhy a pripomienky učiteľov aj žiakov, ktoré nám prišli zo škôl. Tiež sme na základe početností variantov odpovedí žiakov, ktoré sme získali z elektronického testovania, rozšírili kľúč o synonymické výrazy alebo o ďalšie prípustné odpovede žiakov, ktoré boli z vecného hľadiska správne. Toto sa týkalo najmä úloh s krátkou odpoveďou,“ vysvetľuje Kanovská.  „Oceňujeme, že Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny mohla aktívne participovať na analýze a vyhodnotení pripomienok k testovaniu, na príprave expertných stanovísk k jednotlivým problematizovaným položkám a pri detailizácii a precizovaní kľúča správnych odpovedí. Z komplexnej analýzy pripomienok k testovaniu vyplynula značná nejednotnosť učiteľov k viacerým testovým položkám: to, čo časť učiteľov považovala za bezproblémové, iná časť, naopak, pripomienkovala. Vecná a argumentačná úroveň mnohých pripomienok zároveň vyvoláva akútnu potrebu skvalitnenia a najmä zintenzívnenia systému ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenčiny, ktoré by nemalo byť len bezbrehou honbou za kreditmi, ale zmysluplným vzdelávaním zameraným na najnovšie trendy v lingvistike, literárnej vede či odborovej didaktike a na ich transfer do pedagogickej praxe,“ uviedol predseda Rady SAUS prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

 

V pondelok 25. 3. 2018 zástupcovia NÚCEM spolu s členmi validačnej komisie pre slovenský jazyk a literatúru prerokovali úlohy, ktoré boli zo strany učiteľov a žiakov najčastejšie označované za nejednoznačné. Validačná komisia odporučila jednu úlohu z hodnotenia testu anulovať vzhľadom na to, že nebola terminologicky a odborne jednoznačne naformulovaná. NÚCEM akceptuje toto odporúčanie a pristúpi k hodnoteniu tejto jednej úlohy tak, že všetkým žiakom bude za ňu pridelený 1 bod. V prípade všetkých ostatných problematizovaných úloh v teste validačná komisia rozhodla, že sú jasne naformulované a nie sú pochybnosti o jednoznačnosti správnej odpovede uvedenej v kľúči.

 

Pripomienky učiteľov k maturitného testu navyše odkryli dlhotrvajúci problém, ktorý neraz pripomienkovala aj Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, a to kvalitu spracovania a „užívateľskú komfortnosť“ platného Štátneho vzdelávacieho programu, najmä detailnejšie určenie hĺbky poznania jednotlivých testovaných javov. Ako pozitívum vnímame prísľub NÚCEM iniciovať diskusiu o inovácii podoby testovania zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom má naša asociácia a jej členovia záujem aktívne participovať. Tejto téme budeme venovať pozornosť aj na našej najbližšej konferencii,“ doplnil predseda Rady SAUS a člen validačnej komisie, prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

 

Kľúč správnych odpovedí k testu zo SJL a Zdôvodnenie ku kľúču správnych odpovedí  nájdete tu: www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať na facebooku