M. Lubyová: Významným výsledkom roku 2018 bolo zrušenie varovných listov od EÚ

  Foto: Bigstock

Bratislava 27. decembra (TASR) – Jedným z významných výsledkov roku 2018 v eurofondovej oblasti, ktorá sa dotýka najmä oblastí vedy a výskumu, bolo z pohľadu šéfky rezortu školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS) zrušenie varovných listov od EÚ ešte z konca roka 2017. Ako uviedla v rozhovore pre TASR, EÚ uznala, že všetky programy a mechanizmy sú čisté, transparentné a dobre naladené. 

 

"V rámci doladenia tohto aparátu eurofondov sa nám podarilo vyhlásiť pôvodne zablokované výzvy, čiže tímingové projekty, dlhodobý strategický výskum, výzvy na centrá excelentnosti a výskumné tímy," povedala Lubyová s tým, že sa výrazne posunulo vyhlasovanie eurofondových výziev.
 

Po doručení varovného listu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spolu so svojím sprostredkovateľským orgánom, Výskumnou agentúrou (VA), začalo s realizáciou celého komplexu navzájom prepojených opatrení, ktorých hlavným cieľom bolo zabezpečiť dostatočné uistenie pre Európsku komisiu, slovenské kontrolné orgány aj slovenskú verejnosť o správnom fungovaní systému riadenia a implementácie Operačného programu Výskum a Inovácie (OP VaI).

 

"Ako prvé uskutočnili MŠVVaŠ SR a VA podrobnú internú analýzu celého systému riadenia a implementácie OP VaI a súčasne boli spustené kontroly zo strany MŠVVaŠ SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR. Na základe analýzy systému a výsledkov kontrol boli navrhnuté a postupne realizované úpravy nastavených procesov v rámci OP VaI," uviedol rezort školstva. Prenastavené boli aj hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI v gescii MŠVVaŠ SR, ako aj metodika ich aplikácie. Dôraz bol pritom kladený na znižovanie subjektivity pri hodnotení a zvýšenie váhy objektívnych kritérií. Zvýšené boli nároky na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázanie, sprísnené boli podmienky pre zaradenie hodnotiteľov do databázy. Nastavené boli aj nové pravidlá pre hodnotiaci proces. Súbežne boli prijímané ďalšie opatrenia týkajúce sa prípravy a vyhlasovania výziev, hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, prípravy a implementácie projektov tak, aby sa zvýšila transparentnosť týchto procesov, a súčasne došlo k ich zjednodušovaniu.

 

Následne bol aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev a spustila sa príprava nových výziev, vrátane výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Každý návrh výzvy musí mať konsolidovaný zámer schválený Radou VA a Stálou komisiou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3, následne musí návrh výzvy prejsť interným pripomienkovým konaním, schvaľovaním Centrálnym koordinačným orgánom a následne ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Napokon, celá nová riadiaca dokumentácia a súvisiace odborné dokumenty boli predložené zo strany MŠVVaŠ SR na validáciu orgánu auditu, ktorý o výsledku informoval Európsku komisiu. 

Zdieľať na facebooku