Asociácia súkromných škôl žiada objektívne určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Samosprávne kraje určili každej strednej škole na svojom území maximálny počet žiakov prvých tried na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené
Samosprávne kraje určili každej strednej škole na svojom území maximálny počet žiakov prvých tried na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené / Foto: Bigstock

Bratislava 9. decembra (TASR) – Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) žiada objektívne a transparentné určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. TASR o tom informovala Stella Hanzelová z ASŠŠZS. 


"Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných," zdôraznila prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková v súvislosti s petíciou, ktorá pri tejto príležitosti vznikla. Petíciu už podporilo viac ako 1600 signatárov. 

 

Cieľom petície je dosiahnuť ponechanie počtov žiakov pre prijímacie konanie v rozsahu školského roka 2018/2019 dovtedy, "kým nebudú k dispozícii zákonom stanovené, objektívne, úplné a správne údaje potrebné pre transparentné určovanie počtu zjednoteným postupom na celom území SR". Podľa ASŠŠZS "v súčasnosti samosprávne kraje určili každej strednej škole na svojom území maximálny počet žiakov prvých tried na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené". "Došlo tak k neopodstatnenému zníženiu počtu prvákov v mnohých stredných školách, a to napriek tomu, že ide o školy, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok či nízkej miery nezamestnanosti svojich absolventov k najlepším v kraji," zdôraznila Repčíková a doplnila, že podľa informácií, ktoré ASŠŠZS získala, samosprávne kraje nedisponovali všetkými potrebnými údajmi.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že všeobecným záväzným právnym predpisom, ktorý ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl na príslušný rok, je vyhláška MŠVVaŠ SR. Tá v prílohe číslo 1 ustanovuje rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2019/2020, ktorá je jedným zo vstupných kritérií pre jednotlivé študijné a učebné odbory. "Samosprávne kraje ju mali k dispozícii ihneď po jej vyhlásení v zbierke zákonov 13. septembra tohto roku," uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.

 

Rezort školstva zároveň poskytol samosprávnym krajom údaje o čiastkových kritériách pre gymnáziá a stredné odborné školy. "Samosprávnym krajom boli zároveň zo strany MŠVVaŠ SR poskytnuté tabuľky, pomocou ktorých môžu vyhodnotiť najvyšší počet žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé stredné školy, študijné odbory alebo učebné odbory," priblížil rezort školstva. 

 

Samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory pre prijímacie konanie na príslušný školský rok na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami. Určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl má samosprávny kraj zverejniť do 30. novembra na svojom webovom sídle.

 

"Zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo môže podať MŠVVaŠ SR žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30 dní od zverejnenia," informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. MŠVVaŠ SR následne posúdi doručené žiadosti a po prerokovaní ich úprav so samosprávnym krajom a zriaďovateľom stredných škôl do 31. januára zverejní upravený počet žiakov. 

Zdieľať na facebooku