Projekt Škola otvorená všetkým chce presadiť inkluzívny model vzdelávania

 Projekt Škola otvorená všetkým presadzuje inkluzívny model vzdelávania.
Projekt Škola otvorená všetkým presadzuje inkluzívny model vzdelávania. / Foto: Bigstock
Bratislava 24. augusta (TASR) - Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich postojov vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa usiluje o presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

"Inkluzívny model vzdelávania, ktorý projekt implementuje, môže využiť akákoľvek škola, pretože model svojimi učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť plnohodnotnou súčasťou školy bez ohľadu na sociálny či etnický pôvod alebo zdravotné postihnutie," uviedol garant v prostredí základných škôl Pavol Kočiš. Príkladom je celodenný výchovný systém aplikovateľný v akýchkoľvek podmienkach. Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní prostredníctvom popoludňajších voľnočasových aktivít. Súčasťou nich je tiež príprava na vyučovanie. "Tá je dôležitá predovšetkým u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, ktoré na ňu v domácom prostredí často nemajú vytvorené vhodné podmienky. Do celodenného výchovného systému sa v minulom školskom roku prostredníctvom 2149 záujmových útvarov zapojilo 26.186 žiakov," uviedol rezort školstva.

 

Výhodou projektu je personálna pomoc v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Tí sú zapojení nielen do celodenného výchovného systému a v prípade potreby uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. Vďaka projektu pôsobilo v minulom školskom roku na školách celkovo 529 pedagogických asistentov a odborných zamestnancov.

 

Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už u detí v predškolskom veku. Z toho dôvodu sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné školy. Súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl sú preto aj rôzne stimulačné programy, ktoré pomáhajú deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. "Stále je však veľký počet detí, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu navštevovať nemôžu," poznamenala Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl, s tým, že práve týmto deťom je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania.

Projekt potrvá do konca novembra 2019 a je realizovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.
Zdieľať na facebooku