Vláda schválila program na rozvoj školstva. Má určiť vzdelávanie na ďalších 10 rokov

Vláda v stredu schválila nové znenie NPRVaV a prvý akčný plán na obdobie rokov 2018 – 2019.
Vláda v stredu schválila nové znenie NPRVaV a prvý akčný plán na obdobie rokov 2018 – 2019. / Foto: Shutterstock

Bratislava 27. júna (TASR) - Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, sa skladá zo 106 opatrení, ktoré sú rozdelené v piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánoch.

 

Vláda v stredu schválila nové znenie NPRVaV, ktorý predstavila šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a prvý akčný plán na obdobie rokov 2018 – 2019. Zároveň vzala na vedomie akčné plány č. 2 – 5, teda od rokov 2020 až 2027.

Jednotlivé opatrenia sú zoradené v troch oblastiach, a to regionálne školstvo, vysoké školy a ďalšie vzdelávanie. V oblasti regionálneho školstva NPRVaV počíta napríklad so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Od štyroch rokov by to malo byť od roku 2021, o rok neskôr by mali mať právo na návštevu škôlky deti od troch rokov.


NPRVaV sa v rámci regionálneho školstva zaoberá aj žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vytvorená by mala byť podpora výchovy a vzdelávania týchto detí na stredných školách, ale aj ich prechod zo základnej na strednú školu.
Veľká časť implementačného plánu sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu, tejto oblasti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) plánuje venovať už od tohto roka. Postupne chce napríklad zvýšiť počet odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov, ale napríklad aj vytvoriť stratégiu postupného rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

 

Od roku 2020 rezort školstva plánuje s odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách, najmä v lokalitách s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Dôraz sa kladie aj na vzdelávanie žiakov v jazykoch národných menšín.
Lubyová viackrát avizovala, že sa chce zamerať na podporu atraktivity učiteľského povolania. Cieľom v rokoch 2019 – 2020 je zrealizovať analýzu stavu atraktivity tohto povolania a zamestnanosti učiteľov na základe viacerých údajov. Súčasťou analýzy bude stanovenie ďalších kritérií na vyhodnocovanie atraktivity povolania pedagogických zamestnancov s ohľadom na mieru atraktivity učiteľského povolania v jednotlivých regiónoch SR a návrh opatrení na zvyšovanie atraktivity povolania. Rovnako by sa podľa NPRVaV mala zvýšiť aj platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov. "V rokoch 2019 a 2020 by sa mali týmto zamestnancom zvýšiť platové tarify o desať percent. Ďalej sa budú zvyšovať tak, aby sa platy v roku 2027 dostali na úroveň 85 percent platu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov," uvádza sa v implementačnom pláne NPRVaV. Počíta sa aj so zvýšením finančného ocenenia učiteľov na začiatku kariéry. Základná platová tarifa by sa mala zvýšiť o 9,5 percenta, následné zvyšovanie bude o 0,25 percenta pre prvý až ôsmy rok započítanej praxe, od deviateho roku je naplánované zvýšenie od 0,5 percenta.
Od roku 2020 by sa mali upraviť štátne vzdelávacie programy, ale i vypracovať modelové školské vzdelávacie programy. Cieľom je i postupný presun časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z Ministerstva vnútra SR späť na MŠVVaŠ SR.


NPRVaV kladie dôraz aj na vysoké školstvo. Od roku 2021 by sa mali podporovať programy, ktoré budú zamerané na prácu s talentmi počas vysokoškolského štúdia. Podobne ako v regionálnom školstve, i tu by si mali finančne polepšiť vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní pracovníci. Aj v tomto prípade by malo byť zvyšovanie tarifným platov rovnaké. Mladým zamestnancom by sa mala zvýšiť základná platová tarifa o 8,7 percenta, následné zvyšovanie v priemere o dve percenta do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá.

 

"Všetko, čo je v NPRVaV v prvom akčnom pláne, je rozpočtovo kryté alebo už dohodnuté. Keďže rokovania o štátnom rozpočte na budúci rok ešte prebiehajú, čokoľvek sa ďalej vyrokuje, tak bude do akčného plánu doplnené," povedala šéfka rezortu školstva po rokovaní vlády. Zároveň povedala, že ide o "živý dokument", nakoľko sa budú hodnoty, ktoré sú v NPRVaV vyčíslené, meniť podľa politických priorít v danom období. Ročný rozpočet MŠVVaŠ je vyčíslený zhruba na jeden a pol miliardy eur. NPRVaV počíta s navýšením týchto financií. "V najbližších dvoch rokoch treba nastaviť prostredie, regulácie a zákony na to, aby sa všetky ďalšie reformy mohli udiať. Máme zvýšené tempo legislatívnych prác," podotkla Lubyová s tým, že významné je i to, že sa navyšujú prostriedky na platy učiteľov.

Zdieľať na facebooku