Čo odhalila Štátna školská inšpekcia pri takmer 2 000 kontrolách v školách a škôlkach?

Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017.
Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017. / Foto: Bigstock

Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017. Čo zistila?

 

Štátna školská inšpekcia vykonala v minulom školskom roku 1 978 inšpekcií, pričom kontrolovala 1 648 štátnych škôl, 147 cirkevných a 183 súkromných. Inšpektori realizovali spolu 10 750 hospitácií - 1 919 v materských školách, 7 031 v základných školách a 1 800 na stredných školách. Vykonala tiež 421 inšpekcií zameraných na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. Po ich ukončení konštatovala, že riaditelia škôl a školských zariadení, ktorým bolo uložené 3 168 opatrení, prijali nápravu na úrovni 84,7 %.


V prípade materských škôl priniesli inšpekcie pozitívne zistenia, že školy podporujú aktívny pohyb detí rozmanitými spôsobmi, vedú ich k samoobslužným činnostiam, venujú pozornosť vytváraniu priaznivej atmosféry a podpore komunikovania detí a tiež inšpirujú ich k získavaniu a uplatňovaniu skúseností. Rezervy sa ukázali vo využívaní hry ako základného prostriedku výchovy a vzdelávania či uplatňovaní zážitkového učenia sa detí s dôrazom na experimentovanie a bádanie.

Základné školy boli pozitívne hodnotené za využívanie disponibilných predmetov na profiláciu školy, zriaďovanie záujmových útvarov pre žiakov i zapojenie sa do projektu Teach for Slovakia. K zisteným nedostatkom patria nedostatočné realizovanie výchovy a vzdelávania podľa školských vzdelávacích programov, nedôsledné vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti zo strany vedenia školy, rezervy vo vytváraní podnetného a podporujúceho prostredia pre žiakov i pedagógov, ako aj problémy so zabezpečením odbornosti vyučovania. Tá bola celkovo zabezpečená na úrovni 85,9 %. Najväčšie problémy s kvalifikovanými učiteľmi mali školy pri predmetoch občianska náuka (58,3 %), technika (46,7 %) a informatika/informatická výchova (42 %).

Pri stredných školách inšpekcia vyzdvihla formovanie pozitívnych hodnotových postojov jednotlivcov, podporovanie ich záujmov prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, pozitívny prístup vedenia škôl k ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, ako aj dobrú spoluprácu s právnickými i fyzickými osobami pri zabezpečovaní praktickej prípravy žiakov. K oblasti vyžadujúcim zlepšenie ŠŠI zaradila nedostatočnú podporu bádateľského a tvorivého prístupu žiakov, slabšie motivovanie žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelanie i rezervy vo vytváraní účinných nástrojov na podporu žiakov menej úspešných vo vzdelávaní.

Stredné odborné školy na základe kontrolnej činnosti ŠŠI vo väčšine prípadov zaistili priaznivé priestorové podmienky a vhodné vybavenie pre výučbu teoretických predmetov, až v polovici z nich však boli objavené problémy s materiálno-technických zabezpečením praktického vyučovania v škole.

ŠŠI na základe požiadavky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovala aj kontrolu materiálno-technického a priestorového vybavenia základných umeleckých škôl. Ukázalo sa, že priestorové podmienky spĺňalo 74 % kontrolovaných pracovísk, kým materiálovo-technické vybavenie bolo na požadovanej úrovni len v prípade 56 % pracovísk.

ŠŠI v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnili výskum zameraný na faktory súvisiace s postojom žiakov stredných škôl k rôznym menšinám. Zapojilo sa doň 3 625 žiakov z 95 škôl. Výsledky priniesli okrem iného zistenie, že samotné vedomosti žiakov, ktoré získavajú v škole, majú menej významný vplyv na ich postoje než iné faktory, ako sú regionálna príslušnosť, postoj voči Európskej únii, pohlavie a uvedenie knihy ako zdroja informácií o dejinách a politike.

Znepokojivé zistenia priniesli inšpekcie v oblasti bezpečnosti školského prostredia a riešenia negatívnych javov v správaní žiakov. Zo vzorky 4 018 žiakov ZŠ bol každý šiesty žiak viackrát šikanovaný a každý tretí žiak bol svedkom šikanovania. V prípade stredných škôl bolo v tejto veci oslovených 1 374 žiakov a z nich bol šikanovaný takmer každý štrnásty a rovnako tretina žiakov bola svedkom šikanovania. Inšpektori zistili, že školy sa len v minimálnej miere venovali preventívnym aktivitám rovesníckeho charakteru, ktoré majú v tejto oblasti veľký význam. Až tretina stredných škôl taktiež nevykonávala systematický monitoring prevencie a odhaľovania negatívnych javov v správaní svojich žiakov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podrobne sleduje a vyhodnocuje zistenia výročných správ Štátnej školskej inšpekcie a v spolupráci s ňou sa usiluje v rámci svojich kompetencií o zlepšenie stavu v problémových oblastiach.

Zdieľať na facebooku