Zverejnili tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Zverejnili tézy k  Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania
Zverejnili tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania / Ilustračné foto: Bigstock

14.10.2016 |

Bratislava 14. októbra (TASR) - MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len národný program).
Keďže ide o dokument zásadného významu, minister školstva Peter Plavčan sa rozhodol sprístupniť materiál už v procese jeho tvorby. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov.
„Predtým, ako si zvolíme dopravný prostriedok, musíme sa najprv rozhodnúť, kam chceme cestovať.“ Takýto postup si zvolil tím expertov – poradcov ministra pri tvorbe národného programu a ponúka na odbornú diskusiu ciele, ktoré rámcujú novú podobu vzdelávania do budúcna.
Príprava národného programu je rozvrhnutá do viacerých fáz. V prvej fáze sa predkladá na diskusiu návrh cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo veku do 18 rokov v horizonte desiatich rokov. Tézy týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania budú predstavené v ďalšej fáze.
Predkladaný materiál nie je sumárom konkrétnych úloh s  termínmi ich splnenia, i keď mnohé konkrétne zmeny už obsahuje. Návrhy opatrení na dosiahnutie predstavených cieľov budú rozpracované až v ďalšom kroku na základe spätnej väzby z konzultačného procesu. Stanú sa súčasťou národného programu a následných akčných plánov na jeho realizáciu.
Navrhované zmeny je možné dosiahnuť jedine s pochopením dôležitosti učiteľského povolania a novej strategickej úlohy učiteľa vo vyučovacom procese, ktorá sa neobmedzuje iba na sprostredkovanie poznatkov. Učiteľ má byť sprievodcom v procese učenia sa, pričom jeho poslanie a rozhodujúca rola sa nezmenšuje, ale naopak narastá. Naplniť ju  môžu  len kvalitní profesionáli, ktorí sú spoločensky rešpektovaní a primerane odmeňovaní.
V rámci konzultačného procesu sa k materiálu bude môcť vyjadriť odborná verejnosť formou okrúhlych stolov v druhej polovici októbra 2016. Nasledovať budú ďalšie odborné diskusie. Po ich skončení tím expertov pripraví rozpracovanú verziu národného programu, ktorú rezort školstva predloží na diskusiu širšej verejnosti.
Predpokladáme, že národný program bude predložený na rokovanie vlády a následne do NR SR v prvom štvrťroku budúceho roku.
Na presadenie rozsiahlych kľúčových zmien vo vzdelávaní na všetkých stupňoch školstva - od predškolského až po vysokoškolské - je potrebný širší politicko-spoločenský konsenzus.

TASR o tom informoval tlačový odbor MŠVVŠ.

Zdieľať na facebooku