ŠŠI: Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

  

Bratislava 17. marca (TASR) - Vysoká absencia žiakov negatívne vplýva na ich vzdelávacie výsledky. Ukázali to zistenia Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). V poslednom období výrazne narastá percento menej úspešných žiakov, ktorí nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.
        

"Štruktúra podielu úspešných žiakov v ohrozených skupinách sa výrazne zmenila. Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal. Zároveň sa výrazne zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z rómskych komunít (tvoril viac ako 80 percent)," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Príčinou je podľa nej najmä dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19. 
        

V kontrolovaných školách podľa ŠŠI postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na jedného žiaka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov pandémie COVID-19. Rovnako aj z dôvodu úpravy právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia (v školskom roku 2022/2023 sa počet dní zvýšil na päť). "Je na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu päť dní neroztvára nožnice absencie žiaka," upozornila Štofková Dianovská. 
        

Inšpektori identifikovali najúčinnejšie opatrenia zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov. "Je to napríklad sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, využívanie pomoci sociálneho pedagóga," dodala hlavná školská inšpektorka.
        

ŠŠI od školského roka 2017/2018 zameriava svoju pozornosť na opatrenia zabezpečujúce podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Z 304 kontrolovaných základných škôl takých žiakov vykazovalo 193 základných škôl (63,5 percenta). 
        

Výsledky zistení sú spracované v správe Monitorovanie opatrení na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na základných školách.

Zdieľať na facebooku