Stanovisko Odborového zväzu školstva k Programovému vyhláseniu vlády

  Foto: Bigstock

Bratislava 20. novembra (TASR/OTS) - Vláda SR v pondelok 13.11.2023 schválila svoje programové vyhlásenie. Oblasti vzdelávania sa venuje v 3. časti s názvom Udržanie sociálneho štátu a posilnenie hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti spoločnosti.

V úvode vláda kriticky hodnotí celkovú situáciu v oblasti vzdelávania a vedy, v súvislosti s investičným dlhom, meškajúcou digitalizáciou, odlivom mozgov a nízkou atraktivitou učiteľského povolania. S týmito výhradami môžeme len súhlasiť. Aktuálny stav je spôsobený rozhodnutiami predchádzajúcich vlád. Pripomíname, že mnohí z členov súčasnej vládnej koalície mali za posledné desaťročia všetky možnosti na zlepšenie situácie v školstve.

Napriek tomu, že nový minister školstva Tomáš Drucker doteraz nepôsobil v školstve, obsahuje PVV viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré Odborový zväz školstva dlhodobo požaduje a ktoré sú aj súčasťou Deklarácie 2023 či našej celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. 

 Je nimi najmä zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a riaditeľov s tým súvisiaca príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a znižovanie byrokratickej záťaže. Ďalším pozitívom je dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania, prostredníctvom posilňovania spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovania ich celoživotného vzdelávania, ktoré by malo byť podľa nás najmä kvalitné, bezplatné a realizované počas pracovnej doby. V súvislosti so spoločenským postavením pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov by bola podľa nášho názoru nepochybne prospešná aj odborná diskusia o možnostiach legislatívnych úprav, ktoré by ho mohli podporiť.

Najvýznamnejším záväzkom vlády v PVV v súvislosti so zvýšením atraktivity jednotlivých profesií pôsobiacich v školstve je predovšetkým zabezpečenie každoročného rastu miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšenie odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl. V tomto smere od vlády očakávame konkrétne čísla a záväzky, ktoré by lepšie naznačovali, ako veľmi je táto oblasť pre vládu prioritou. Pri našich nadchádzajúcich rokovaniach budeme preto naďalej presadzovať požiadavku z Deklarácie 2023, aby tabuľky tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov začínali na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve a tabuľka tarifných platov nepedagogických zamestnancov bola konečne upravená tak, aby začínala automaticky aspoň na úrovni minimálnej mzdy. Sme pripravení na diskusiu o tom, ako chce vláda riešiť problém s nedostatkom učiteľov v jednotlivých regiónoch, prípadne v jednotlivých špecializáciách. Sme zásadne proti zavedeniu regionálnej mzdy a tieto problémy navrhujeme riešiť samostatným príspevkom na bývanie, budovaním učiteľských bytov alebo výhodnými stabilizačnými pôžičkami z Fondu na podporu vzdelávania.

Ďalším významným záväzkom v PVV je zavedenie normatívneho financovania materských škôl, čo súvisí s našou dlhodobou požiadavkou na zjednotenie financovania regionálneho školstva pod prenesené kompetencie samosprávy (priamo z rozpočtu ministerstva, nie z rozpočtu samosprávy). Veríme, že táto zmena by napomohla k rozvoju moderného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a odstránila by netransparetnosť pri financovaní osobných nákladov a tiež v niektorých prípadoch neodborné zasahovanie zo strany zriaďovateľov. Rovnakú zmenu požadujeme zrealizovať aj pre ZUŠ, ŠKD, CVČ, školské jedálne a školské internáty. 

V súvislosti s vysokými školami pozitívne hodnotíme záväzok vlády na zvyšovanie atraktívnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom zlepšenia ich učebnej a ubytovacej infraštruktúry a tiež záväzok na zlepšenie postavenia doktorandov a podmienok pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností. V tejto súvislosti pripomíname pretrvávajúcu prekarizáciu pracovných pomerov učiteľov VŠ prostredníctvom ich reťazenia na dobu určitú, čo spôsobuje neistotu v právnom a finančnom postavení a odrádza najmä mladých VŠ učiteľov od ďalšieho pôsobenie v tejto profesii. 

V oblasti vedy a výskumu vláda sľubuje nadrezortnú koordináciu a navyšovanie verejných investícií do výskumu, vývoja, inovácií a talentu, ktoré sú podľa nej najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku. S tým sa dá len súhlasiť a veriť, že sa nájde dostatočná politická podpora a schopnosti na realizáciu týchto záväzkov.

Medzi ďalšie dôležité záväzky vlády, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré budeme sledovať, patria :
- rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja, 
- udržateľné financovanie podporných opatrení v rámci inklúzie,
- komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia,
- vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách,
- či zefektívnenie čerpania fondov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 

Na našom prvom rokovaní s ministrom Druckerom sme sa okrem iného zhodli aj na potrebe kvalitného sociálneho dialógu a spolupráce pri tvorbe legislatívy. V tejto oblasti sa sústredíme najmä na nový zákon a VŠ a zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré sú uvádzané v PVV. Okrem toho budeme tiež požadovať rešpektovanie postojov našich odborníkov z praxe pri avizovanej revízii normatívov na financovanie základných a stredných škôl a implementácii štátneho vzdelávacieho programu (kurikulárna reforma).

Programové vyhlásenie vlády obsahuje mnoho dôležitých záväzkov, ktorých realizácia by mohla byť v prospech slovenského školstva a jeho zamestnancov. Ako už zo skúseností vieme, všetky pekné plány môžu napokon stroskotať na nedostatočnej podpore pri presadzovaní ich finančného zabezpečenia. Preto bude dôležité, akú podporu získa minister Drucker v rámci novej vlády ale aj celej koalície. 

Zdieľať na facebooku