Testovanie 5 by sa v budúcom školskom roku nemalo uskutočniť. Testovanie čakajú zmeny

Testovanie 5 by sa v budúcom školskom roku nemalo uskutočniť.
Testovanie 5 by sa v budúcom školskom roku nemalo uskutočniť. / Foto: Pexels

Bratislava 5. júna (TASR) - Testovanie 5 by sa v budúcom školskom roku nemalo uskutočniť. Vyplýva to z informácií v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
        

Externé testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl sa neuskutočnilo ani v tomto školskom roku. Bývalý minister školstva Ján Horecký ho zrušil. Dôvodom zrušenia boli opatrenia, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, čím došlo k výraznému zásahu do školského vyučovania v školách. "Opatrenia na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19 viedli predovšetkým k prechodu na dištančné vzdelávanie, čo mohlo v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania v závislosti od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov," uvádzalo sa v rozhodnutí.
        

Cieľom Testovania 5 bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň základných škôl. Zároveň overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť a poskytnúť školám či širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní vyučovania. 
        

Testovanie 5 zrušili aj v roku 2021, dôvodom bola pandémia ochorenia COVID-19. V roku 2022 sa testovanie uskutočnilo.

 

Kurikulárna reforma zmení aj testovanie

V súvislosti s kurikulárnou reformou ministerstvo pripravuje zásadnejšiu zmenu v testovaní. Dôraz bude klásť na spôsobilosti. "Výsledkom národného testovania nebude porovnanie s inými žiakmi. Vyhodnocovanie bude kriteriálne, teda na akej úrovni žiak zvládol predpísané učivo. Na túto zmenu sa potrebujú pripraviť tvorcovia testov," uviedli z ministerstva školstva. Školy tak dostanú priestor sústrediť sa na zavedenie zmien vo vzdelávaní.
       

Jedným z deklarovaných cieľov opatrení plánu obnovy a v rámci komponentu sedem zameraného na vzdelávanie pre 21. storočie je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu, ktorá sa odrazí aj v zlepšení výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach. A to najmä v kľúčových oblastiach, ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti. "Hlavným nástrojom má byť zmena obsahu a foriem vzdelávania a ich efektívna implementácia na školách. Na tieto avizované zmeny priamo nadväzuje aj zmena, respektíve inovácia externých (národných, objektívnych) meraní tak, aby mali primárny význam najmä pre školu (žiaka, učiteľa) ako zdroj dôležitej spätnej väzby a východisko pre včasnú intervenciu s cieľom posunúť žiaka v úrovni jeho vedomostí, spôsobilostí či kompetencií," vysvetlili z rezortu školstva.
        

V slovenskom vzdelávacom systéme boli externé (celonárodné) merania vzdelávacích výsledkov žiakov realizované s cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu a diferencovanosť hodnotenia žiackych výkonov. "Doposiaľ realizované externé testovania žiakov na základných školách (Testovanie 5, Testovanie 9) hodnotia žiaka z pohľadu jeho relatívneho výkonu (normatívne/rozlišovacie testy, známe aj ako NR testy). NR testy obsahujú menší počet položiek a pokrývajú väčší obsah učiva," poznamenalo MŠVVaŠ. Tieto nástroje preto podľa ministerstva nedokážu v požadovanej miere reflektovať na mieru zvládnutia vybranej oblasti učiva z pohľadu žiaka, triedy, školy. Ich účelom bolo porovnanie výkonov žiakov.
        


Nastavenie novej koncepcie testovania pre nasledujúce obdobie počíta podľa ministerstva aj s realizáciou doterajšej NR formy testovania, ktorá však bude doplnená o kriteriálne testy (CR testy) v závere prvého a druhého cyklu vzdelávania a následne vo ôsmom ročníku, respektíve začiatkom deviateho ročníka (tretí cyklus vzdelávania). "CR testy budú zamerané na identifikovanie absolútneho výkonu žiaka s primárnym cieľom detailnejšie identifikovať silné a slabé stránky vo výkone žiaka v presne špecifikovanom obsahu, prípadne odhaliť jeho nedostatky, chyby, ťažkosti, a tým poskytnúť školám adresnejšiu spätnú väzbu. Metodika prípravy, administrácie a vyhodnocovania týchto testov bude nastavená tak, že testy nebudú využívané na porovnávanie žiakov," doplnili z ministerstva.
        

NR testy plánuje rezort realizovať v súlade s platnou legislatívou na výstupe z nižšieho stredného vzdelania, teda po ukončení tretieho cyklu vzdelávania (Testovanie 9) a ako súčasť maturitnej skúšky - jej externá časť.

Zdieľať na facebooku