Štvrtáci v testovaní PIRLS dosiahli porovnateľný výsledok s priemerom krajín EÚ

PIRLS 2021
PIRLS 2021 / Foto: Pexels

Bratislava 16. mája (TASR) - V rámci medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl (PIRLS 2021) dosiahli slovenskí žiaci lepší výsledok (529 bodov), ako je priemer škály PIRLS (500 bodov), a porovnateľný s priemerom krajín EÚ (527 bodov) aj OECD (528 bodov). TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
         

Najvyššiu úroveň v čítaní v PIRLS 2021 dosiahlo na Slovensku osem percent žiakov, čo je porovnateľné s priemerom krajín EÚ a OECD. "Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat môžeme konštatovať, že tak ako vo väčšine zúčastnených krajín, aj u nás dievčatá dosiahli významne lepší výsledok v čítaní v každom cykle štúdie PIRLS v porovnaní s chlapcami. Na Slovensku dosiahli dievčatá (533 bodov) o osem bodov vyššie skóre ako chlapci (525 bodov)," uviedli z rezortu školstva.
        

Potvrdila sa silná spojitosť medzi výkonom žiaka a sociálnym, ekonomickým a kultúrnym kapitálom jeho rodiny. Vo vyhodnotení testovania sa potvrdzuje, že na výsledky žiakov v čitateľskej gramotnosti pozitívne vplývajú predškolské stimulujúce čitateľské aktivity v rodine. "Výkon žiakov, ktorých rodičia v dotazníku uviedli, že so svojím dieťaťom robili často (49 percent žiakov, 541 bodov) rozvíjajúce aktivity, bol významne vyšší v porovnaní so žiakmi, ktorých rodičia uviedli, že takéto aktivity robili niekedy (49 percent žiakov, 527 bodov), prípadne nikdy či takmer nikdy (dve percentá žiakov) ich nerobili," vyplýva z tvrdení rezortu. Výsledky tiež ukazujú na pozitívnu súvislosť medzi vzťahom k čítaniu rodičov s výkonom ich detí v čítaní. 
        

Meranie PIRLS sa venovalo aj problémom s disciplínou žiakov prostredníctvom indexu disciplína v škole. Školy, v ktorých sa vyskytujú stredne závažné až závažné problémy s disciplínou žiakov, v SR navštevujú štyri percentá žiakov a ich dosiahnuté skóre je 504 bodov. Signifikantne významný rozdiel vo výkone bol zaznamenaný u žiakov SR len medzi skupinou žiakov, ktorí navštevujú školy, v ktorých sa nevyskytujú takmer žiadne problémy (74 percent žiakov, 536 bodov) s disciplínou, a žiakmi navštevujúcimi školy, v ktorých sa vyskytujú menšie problémy s disciplínou (22 percent žiakov, 515 bodov). 
        

Slovensko sa po piatykrát zapojilo do testovania PIRLS 2021. Zúčastnilo sa na ňom 169 základných škôl, 4841 žiakov, 275 učiteľov týchto žiakov, 165 riaditeľov škôl a približne 4270 rodičov testovaných žiakov. 
        

Cyklus PIRLS 2021 sa líši od predchádzajúcich hodnotení v niekoľkých ohľadoch. "Značné úsilie bolo vynaložené na prechod na inovatívne digitálne hodnotenie s novým skupinovým adaptívnym dizajnom. Zároveň zber údajov PIRLS 2021 prebiehal počas dvoch rokov pandémie ochorenia COVID-19," uviedol rezort školstva. Štúdia PIRLS 2021 bola na Slovensku administrovaná 3. mája až 18. júna 2021

Zdieľať na facebooku