CVA: Aj napriek mnohým dobrým zmenám po reforme učiva hrozí veľa memorovania

  Foto: iStock

Bratislava 6. marca (TASR) - Pri novom obsahu vzdelávania sa očakávalo, že sa bude redukovať množstvo učiva, ktoré deti preberajú. Nič také sa však podľa analytikov z Centra vzdelávacích analýz (CVA) nečrtá. Skôr to vyzerá tak, že niektoré pracovné skupiny využili reformu na to, aby posilnili a rozšírili obsah svojich predmetov, vidieť to na dejepisnom či geografickom obsahu, ale aj na prírodných vedách. Vôbec nie je jasné, či školy dokážu všetok tento obsah prebrať a najmä, či to všetko zvládnu deti.
        

Analytici poukázali aj na cykly, pričom štát už nebude učivo predpisovať podľa jednotlivých ročníkov, ale ho rozloží do dlhších časových celkov, čiže cyklov. "Výrazne to môže pomôcť deťom, ktoré potrebujú viac času, aby sa niečo naučili. Nebude ich totiž obmedzovať jeden rok. Ak sa to podarí správne zaviesť do praxe a žiaci dostanú aj potrebnú podporu, môže sa znížiť počet detí, ktoré opakujú ročník," uviedli z CVA na svojom webe. Takéto rozloženie učiva zároveň školám dáva väčšiu voľnosť, aby si určili, kedy budú preberať konkrétnu látku.
        

Ďalšou dôležitou zmenou malo byť lepšie prepojenie učiva medzi predmetmi či vzdelávacími oblasťami. "Zatiaľ sa však nezdá, že by sa tento náročný krok podaril. Lepšie obstáli prírodovedné predmety. Nový prírodovedný obsah by už nemal byť postavený na predmetoch, ale na desiatich nosných myšlienkach. V prípade spoločenskovedných predmetov sa nepodarilo nájsť podobne dobrú koncepciu. Lepšie sa nepodarilo previazať ani učivo medzi predmetmi z rôznych vzdelávacích oblastí," poznamenali analytici.
        

Kľúčové zmeny mali nastať predovšetkým v tom, čo sa deti budú učiť na jednotlivých predmetoch. Nové učivo by malo predovšetkým rozvíjať širšie spôsobilosti (gramotnosti), ktoré by mali žiaci vedieť uplatniť v reálnom živote. "Radikálne by sa mal zlepšiť obsah slovenského jazyka a literatúry. Po novom by sa mali žiaci učiť hlavne vzájomne komunikovať, mať dobrý hovorený aj písomný prejav, čítať a počúvať, aby získali informácie alebo mali čitateľský zážitok," povedali analytici.
        

Za ďalší príklad mimoriadne pozitívnej zmeny označili analytici časť obsahu v oblasti človek a spoločnosť. "Učivo bývalého predmetu občianska náuka sa zásadne upravilo a po novom by sa malo sústreďovať na aktívne občianstvo, mediálnu gramotnosť či porozumenie ekonomickým vzťahom," uviedli z CVA. Nie všade sa však podľa analytikov podarilo učivo upraviť úspešne. Príkladom je podľa nich obsah v treťom cykle vzdelávacej oblasti človek a príroda. "Obsahový štandard zahŕňa veľké množstvo pojmov, vzťahov a faktov, ktoré v niektorých prípadoch idú až nad rámec súčasného obsahu. Napríklad sa tu spomína Arrheniova teória kyselín a zásad, ktorá sa v súčasnom učive chémie nenachádza," poznamenali.
        

Výsledok je teda podľa CVA rozpačitý. "Niekde sa ministerstvu podaril razantný pokrok, inde stagnujeme alebo dokonca ideme späť. Až príliš vidno, že nové učivo tvorili rozličné autorské tímy, ktoré mali rozdielne záujmy a východiská. Žiaľ, jednotlivé výstupy sa nepodarilo zosúladiť. A ako celok tak reforma príliš nefunguje," uzavreli.
 

Zdieľať na facebooku