ŠŠI: Kvalita dvojročných učebných odborov je problematická

  Foto: Pexels

Bratislava 8. januára (TASR) - Kvalita odborov určených pre žiakov bez ukončeného základného vzdelania je problematická, medzi žiakmi dominujú žiaci z marginalizovaných komunít. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) zverejnených na jej webe. Skupina dvojročných učebných odborov pripravuje žiakov strednej odbornej školy na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania.
      

V školskom roku 2021/2022 sa ŠŠI zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov v týchto takzvaných F-odboroch. "Na základe našich zistení v 14 kontrolovaných stredných odborných školách najvyšší podiel žiakov bol v učebných odboroch stavebná výroba a výroba konfekcie. Najmenej žiakov bolo v odbore lesná výroba. V uvedených školách viac ako polovica žiakov pochádzala z málo podnetného prostredia marginalizovaných rómskych komunít," konštatuje inšpekcia.
      

Žiaci dvojročných učebných odborov získavali odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby boli schopní samostatne vykonávať jednoduché práce prioritne vo výrobnom procese zvoleného odboru. Tretina všetkých žiakov sa vzdelávala práve na elokovaných pracoviskách. Z kontrolovaných škôl mala jedna stredná odborná škola zriadených sedem elokovaných pracovísk v blízkosti rómskej osady. "Negatívnym zistením bolo, že zo siedmich elokovaných pracovísk väčšina – päť – nebola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, teda vyučovanie sa realizovalo v neschválených priestoroch," poznamenala ŠŠI s tým, že na zistenú skutočnosť upozornila zriaďovateľa školy a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

"Vzhľadom na fakt, že štúdium je orientované hlavne na praktické vyučovanie a veľký význam pre žiakov má odborný výcvik, pozitívnym zistením bolo zaistenie odbornosti vyučovania praktickej prípravy žiakov na úrovni 84,8 percenta," poznamenala inšpekcia. Väčšina riaditeľov týchto škôl však nezabezpečila v minulom školskom roku na dostatočnej úrovni odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov i predmetov teoretického odborného vzdelávania, v učebnom odbore lesná výroba bola dokonca nulová odbornosť vyučovania teoretického odborného vzdelávania.
      

ŠŠI konštatuje, že priestorové podmienky na realizáciu vyučovania predmetov všeobecného aj odborného vzdelávania boli v školách pre väčšinu učebných odborov primerane zabezpečené a kapacitne postačujúce, okrem telocviční v troch subjektoch a niektorých elokovaných pracoviskách.
      

V oblasti materiálno-technického a prístrojového vybavenia učebných priestorov teoretického vyučovania a praktickej prípravy napriek zisteným menej závažným nedostatkom školy na pracoviskách umožňovali žiakom sledovaných učebných odborov dosiahnuť kompetencie vymedzené obsahovým a výkonovým štandardom deklarovaným v príslušných štátnych vzdelávacích programoch.

Zdieľať na facebooku