Obsahová zmena v školách sa dotkne aj prípravy budúcich učiteľov

  Foto: Bigstock

 Bratislava 7. decembra (TASR) - Kurikulárna reforma sa zameriava na potreby moderného vzdelávania. Ministerstvo školstva odštartovalo jej verejnú konzultáciu a v tejto súvislosti sa zástupcovia rezortu stretli s dekanmi fakúlt, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, aby ich informovali o pripravovaných zmenách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

V rámci komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti SR sa predpokladajú zmeny v študijných programoch v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Ministerstvo školstva v tejto súvislosti pripravilo návrh novely vyhlášky, v rámci ktorého sa kompletne upravil opis vedomostí a zručností absolventov podľa jednotlivých stupňov štúdia pre budúcich učiteľov.
      

V súčasnosti je na Slovensku 24 fakúlt, ktoré budúcich učiteľov pripravujú. "Vzdelávanie je veľmi komplexná vec, a to na všetkých úrovniach – vo vzťahu k žiakovi, celej škole aj pri makromanažmente celého vzdelávacieho systému. Preto nepripravujeme kurikulárnu reformu od stola, ale diskutujeme s odborníkmi a rôznymi aktérmi vzdelávania, s naslovovzatými experti," uviedol minister školstva Ján Horecký. Do tejto skupiny podľa neho patria aj vysoké školy, ktoré pripravujú budúcich učiteľov.
     

Aktuálne sa ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu vyhlášky, ktorá má nahradiť vyhlášku o sústave študijných odborov. Cieľom tohto návrhu je plnenie úloh vyplývajúcich z plánu obnovy, konkrétne príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby. Vyhláška taktiež reflektuje zmenu v chápaní aprobácie učiteľských študijných programov, ku ktorej došlo novelizáciou zákona o vysokých školách.
      

Pojem aprobácia by sa podľa návrhu už nemusel chápať ako kombinácia dvoch predmetov, ale rozšíril by sa vo vhodných prípadoch aj na vzdelávacie oblasti. V procese prípravy sa tvoria aj kritériá, podľa ktorých bude ministerstvo posudzovať návrhy študijných programov ešte pred tým, než budú akreditované. Pre tvorbu nových študijných programov bude vyhlásená výzva, ktorá bude financovaná z plánu obnovy.  
      

Kľúčovým princípom pri študijných programoch v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je priepustnosť kvalifikovanosti učiteľov medzi 1. a 2. cyklom základných škôl, 2. a 3. cyklom základných škôl, ako aj medzi 3. cyklom základných škôl a aprobáciami všeobecného vzdelávania na strednej škole.
 

Zdieľať na facebooku