Rezort školstva poskytol 30 mil. eur na kompenzáciu energií zriaďovateľom škôl

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytlo 30 miliónov eur zriaďovateľom škôl na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií. Prehľad finančných prostriedkov, ktoré dostanú jednotliví zriaďovatelia, uverejnili na webe rezortu školstva.
      

MŠVVaŠ SR poskytlo zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania podľa zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, finančné prostriedky na pokrytie výrazného nárastu cien energií. "Pri stanovení výšky dofinancovania prevádzkových nákladov bola určená základná suma 55 eur na žiaka školy, ktorá mohla byť zvýšená z dôvodu nízkeho počtu žiakov v školách zriaďovateľa. Základná suma bola zvýšená aj v prípade regionálnych úradov školskej správy, ktoré okrem škôl zriaďujú aj školské zariadenia," uvádza sa na webe rezortu školstva.
      

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania, predstavovali 42.653.073 eur. Regionálne úrady školskej správy odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 42.645.878 eur. "S ohľadom na disponibilné zdroje predstavuje suma poskytnutých finančných prostriedkov celkovo 30 miliónov eur," píše sa na webe ministerstva školstva.
      

Pokiaľ budú mať zriaďovatelia škôl ďalšie požiadavky na dofinancovanie energií, bude potrebné k týmto požiadavkám doložiť podrobnejšie informácie o spotrebe energií a nákladoch za energie. Formu predloženia týchto údajov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do polovice októbra.
      

Ministerstvo financií SR uvoľnilo 19. septembra rozpočtovým opatrením 30 miliónov eur pre regionálne školy. Peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. "Časť prostriedkov bude poskytnutá vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť vyšším územným celkom," ozrejmil rezort financií. O finančnú kompenzáciu z rovnakého dôvodu žiadajú aj vysoké školy a univerzity.
 

Zdieľať na facebooku