Štandardy nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia na jeseň

  Foto: Pexels

 Bratislava 19. júla (TASR) - Finálna verzia obsahových a výkonových štandardov nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie bude verejnosti predstavená na jeseň. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že nový štátny vzdelávací program sa bude plošne zavádzať v školskom roku 2026/2027.
      

K pripravovanej zmene sa mohla vyjadriť aj verejnosť. "Všetkými podnetmi sme sa zodpovedne zaoberali. Dvesto pripomienok sme vyhodnotili ako pripomienky k samotným predloženým dokumentom a z nich sme 147 buď priamo zapracovali do znenia samotných pripomienkových dokumentov, alebo budú zohľadnené pri príprave ďalších kurikulárnych dokumentov," uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, ktorý od 1. júla patrí pod Národný inštitút vzdelávania a mládeže.  
      

Na konci júna pracovné skupiny pre jednotlivé vzdelávacie oblasti sfinalizovali druhú verziu výkonových a obsahových štandardov nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. "V týchto dňoch prebieha proces harmonizácie štandardov s cieľmi vzdelávania, ako ich rámcuje dokument Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania. Harmonizáciu majú na zodpovednosť členovia hlavnej koordinačnej skupiny, ktorí už dostali druhú verziu štandardov na recenzovanie," uviedli z rezortu školstva. V auguste sa pripravuje stretnutie členov pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú  zapracovaním prierezových tém do povinného obsahu štátneho kurikula.
      

Ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie má takmer 280 členov. Rozdelení sú v subkomisiách pre jednotlivé vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb.
      

Príprava nového štátneho vzdelávacieho programu sa realizuje ako jedna z reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR, kde je proces rámcovaný záväznými míľnikmi. Jedným z nich je aj schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie ministrom školstva, ktoré je dané na prvý kvartál 2023. "Pre základné školy sa možnosť učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu otvorí v septembri 2023," priblížili z rezortu školstva.
      

Súčasťou nového kurikula pre základné školy budú aj sprievodné materiály zamerané napríklad na metodiku vyučovania príslušnej vzdelávacej oblasti alebo na oblasť hodnotenia výsledkov žiakov. Postupne vzniknú aj ďalšie podporné metodické materiály, metodiky, príklady spracovania jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu vrátane učebných plánov.
      

Na úrovni každej z krajských pobočiek Národného inštitútu vzdelávania a mládeže sa vybudujú tímy expertov. Tie budú mať za úlohu plošné vzdelávanie učiteľov a odborno-metodické poradenstvo pre školy a školské zariadenia pri implementácii kurikulárnych zmien do pedagogickej praxe. "Na regionálnej úrovni vznikne postupne celkom 40 centier podpory, ktoré prostredníctvom mentorstva, poradenstva a konzultačných činností pomôžu učiteľom priamo v školách v procese prechodu na nové kurikulum a v aplikácii inovatívnych prístupov vo vzdelávaní," poznamenal rezort školstva. Od septembra bude fungovať 16 takýchto centier.


Zdieľať na facebooku