Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie

Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie
Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie / Foto: MŠVVaŠ SR

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 10. novembra 2016 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2016.

 

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

 

Laureátom bola udelená soška Ceny za vedu a techniku, ktorej nové výtvarné stvárnenie pochádza z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa. Zlato-platinová plastika pretavená do skla symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu,“ konkretizoval autor diela.

 

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Upriamil pozornosť najmä na potenciál, ktorý vedecko-výskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú:  Ide o  najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovenskú republiku v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky . Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry“ uviedol  minister.

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

 

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, Bratislava

Za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov

 

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava

Za významný príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách

 

Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti výkonovej elektrotechniky a statických výkonových meničov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Katedra epizootológie a parazitológie UVLF, Košice

Za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat

 

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

Za mnohé výnimočné objavy v archeológii a celoživotné vedecké dielo, ktoré významnou mierou prispelo k bližšiemu poznaniu dejín

 

RNDr. Peter Schmeringa, Biatec Laser Technology, s.r.o., Bratislava

Za aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia Biatec Laser BLT F3 pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných technológií Prešov, TU Košice

Za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi

 

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat

 

Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica

Za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle.

 

 

Kategória Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, STU, Bratislava

Za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov

 

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť

 

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Bratislava

Za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni

 

Vedecko-technický tím roka

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice  – vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia

 

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica nad Váhom, vedúci tímu Ing. Stanislav Korec

Za vývoj, výrobu a implementáciu technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky Škoda Auto, a.s.

 

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, vedúci tímu Ing. Mareka Franko, PhD.

Za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň, spĺňajúcej najnovšie technicko-ekonomické požiadavky

 

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu prevzali

RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., z Chemického ústavu SAV

Za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky

 

Čestný doktorát od Slovenskej akadémie vied si na podujatí prevzal  Dr. Mrityunjay Singh.

 

Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cenu SRK za umenie) získal

Bc. Jakub Dušička,  študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

 

Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky) bola udelená nasledovným osobnostiam:

prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Ing. Ladislav Szojka

 

Cenu Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární) prevzali v nasledovných kategóriách:

 

za najlepšie dizertačné práce

Štefan Čerba -  za dizertačnú prácu na tému Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora

Matúš Kováč- za -  za dizertačnú prácu na tému Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústav:

 

za najlepšie diplomové práce

Jakub Januška - za diplomovú  prácu na tému Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV

Róbert Ješko - za diplomovú  prácu na tému Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

 

za najlepšie bakalárske práce:

Jakub Slávik - za bakalársku  prácu na tému Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov

Marek Širanec - za bakalársku  prácu na tému Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Viac informácií o odovzdávaní ceny za vedu a techniku nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

 

Foto: MŠVVaŠ SR

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Čítajte viac o téme: Veda a technika
Zdieľať na facebooku