European Money Week: Na slovenských školách sa žiaci učili o peniazoch

  Foto: Archív viacakopeniaze.sk

Do tohtoročného týždňa finančného vzdelávania a gramotnosti European Money Week sa pod vedením európskych bankových asociácií zapojili tisíce žiakov a stovky škôl v Európe. Vznikol tak priestor pre zdieľanie odborných skúseností v oblasti finančného vzdelávania a príkladov využitia poznatkov v praxi.

 

Čo je presne finančná gramotnosť?

Podľa PISA (OECD) je finančná gramotnosť znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík. Je to schopnosť, motivácia a sebadôvera aplikovať ich za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych finančných súvislostiach s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca a spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) je finančná gramotnosť schopnosť využívať poznatky, zručnosti a  skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s  cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

 

 

European Money Week (14. – 18. marec 2016) je spoločná iniciatíva európskych bankových asociácií. Jej cieľom je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Tento týždeň sa skladá z radu podujatí v zapojených krajinách.

 

European Money Week na Slovensku

Slovenská republika sa do tohto týždňa zapojila v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze. Učitelia realizovali so svojimi žiakmi niektorú z našich aktivít, ktorú sme pripravili na tento týždeň, príp. vlastnú. Pozvali si na hodinu konzultanta priamo z banky, ktorí žiakom odpovedal na  ich otázky z vybranej oblasti.

 

 


Zdoj: viacakopeniaze.sk
Čítajte viac o téme: Peniaze
Zdieľať na facebooku