Deti z O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sú na výkony pripravené lepšie ako tie, ktoré ju nenavštevujú

Sponzorovaný článok
Zľava: Mária Bedleková a Michal Tótth
Zľava: Mária Bedleková a Michal Tótth / Foto: Jakub Jančo, Magdaléna Tomalová

Cieľom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha nie je, aby deti podávali výkony v nej, ale aby ich čo najlepšie pripravila na neskorší výkon už v konkrétnych športoch a športových disciplínach. Napriek tomu je vstupné a výstupné testovanie spätnou väzbou jednak špecifickej metodiky, ale aj kvalitnej práce trénerov. Dokazuje tiež, že deti z akadémie sú na výkony pripravené lepšie ako tie, ktoré akadémiu nenavštevujú. O testovaní, výsledkoch, cieľoch a vyhľadávaní talentov sme sa rozprávali so športovým riaditeľom Michalom Tóthom a s Máriou Bedlekovou, riaditeľkou Športovej akadémie Mateja Tótha.

 

 

Foto: Jakub Jančo, Magdaléna Tomalová

 

Michal Tóth: Zlepšenie v testoch je pre dieťa motivujúce

 

Prečo je testovanie dôležité? Čo všetko vám dokáže povedať?

Diagnostika športovej výkonnosti je dôležitou súčasťou každého tréningového procesu. Platí to aj v prípade O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Športový tréning  je proces orientovaný na rozvoj výkonnosti športovca. Rast výkonnosti je v podstate výsledkom adaptácie organizmu športovca na zaťaženie. To však musí byť primerané a športový tréning musí byť nastavený optimálne. Testovanie a diagnostika významným spôsobom napomáhajú plniť ciele tréningového procesu. Spätná väzba z testovania by mala byť ukazovateľom kvality práce s deťmi a akýsi „hmatateľný dôkaz“ o zdravom a kvalitnom vývoji dieťaťa.

 

Kto vyberal disciplíny, v ktorých sa testuje? A prečo práve tieto?

Tréningový program v našej akadémii je cielene zameraný na schopnosti, ktoré je potrebné rozvíjať práve v mladšom školskom veku (1. – 4. ročník ZŠ). Preto je aj batéria testov zhotovená tak, aby bolo možné si overiť rast výkonnosti detí práve v týchto pohybových schopnostiach.

 

Na základe čoho ste stanovili kritériá, čo je nevyhovujúca a čo je vysoká výkonnosť?

Pomocou diagnostiky trénovanosti  sledujeme individuálny rast dieťaťa osobitne, a taktiež porovnávame hodnoty výkonov v jednotlivých testoch s celoslovenskými štandardami.

 

Je testovanie v ŠAMT niečím špecifické, alebo idete podľa medzinárodných štandardov?

Aby výsledky testov boli porovnateľné a naša práca nebola len o emóciách, ale aj faktoch, využívame štandardizované testy. Súčasťou tréningového procesu akadémie je však vývojová kineziológia, a tak sme do diagnostiky zaradili test stabilizácie, pri ktorom deti musia zotrvať v konkrétnej vývojovej polohe. Testom sledujeme ovládanie svalového aparátu dieťaťa a tento test poukáže aj na možné vývojové chyby.

 

 

Ako často testujete a ako presne to prebieha?

Testovanie prebieha dvakrát do roka. Prvé, tzv. vstupné testovanie, sa uskutoční na začiatku školského roka. Druhé je výstupné a ide o overenie snaženia sa detí na našich tréningoch. Deti ho absolvujú na konci školského roka. Obe testovania robíme počas jednotlivých tréningových jednotiek. Batéria testov pozostáva z piatich štandardizovaných disciplín: skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, dosah v predklone, ľah/sed na 30 sekúnd, člnkový beh 10x5 metrov a z jedného testu stabilizácie – vývojová poloha medveď.

 

Čo je teda vývojová poloha medveď a čo má o dieťati povedať?

Je to poloha, ktorá vytvára nároky na kvalitné zapojenie všetkých štyroch končatín a trupového svalstva. Pri správnom prevedení dochádza k prirodzenej stabilizačnej funkcii bránice. Pri testoch tejto polohy je vytvorený bodovací systém jednotlivých častí tela. Na základe bodovania môžeme definovať, do akej miery sa dieťa posunulo. Nielen k svalovej rovnováhe, ale aj k správnej stabilizačnej funkcii bránice, ktorá tvorí základ akéhokoľvek zdravého pohybu.

 

Prebiehajú testy rovnako na celom Slovensku?

Akadémia je známa svojou špecifickou metodikou. Okrem športového tréningu detí je metodika obohatená o fyzioterapeutickú a psychologickú časť pomocou vývojovej kineziológie a mentálneho tréningu. Všetci naši tréneri absolvujú školenie s odborníkmi na konkrétnu oblasť. Súčasťou školenia je aj metodika a rozbor testovania, kde sú tréneri oboznámení o význame a dôležitosti testovania.

 

Koľko detí je zapojených do testovania?

V aktuálnom ročníku máme v akadémii prihlásených takmer 3000 detí a približne tento počet aj absolvoval prvé testovanie.

 

Prečo sa netestujú aj deti materskej školy?

Tréningový program v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha je vytvorený pre dve vekové kategórie. Kategória mladší školský vek, deti 1. – 4. ročníka základných škôl a kategória predškolský vek, deti 4 až 5-ročné. Cieľom športového tréningu detí na prvom stupni základnej školy je pomocou všeobecnej športovej prípravy rozvíjať pohybové schopnosti (rýchlosť, koordinácia, sila, vytrvalosť atď.). Rozvoj a úroveň pohybových schopností je merateľný práve prostredníctvom štandardizovaných testov. 

 

„Testy sú dôkazom, že deti z akadémie sú na výkon pripravené lepšie ako tie, ktoré akadémiu nenavštevujú.“

 

Cieľom športového tréningu u detí v predškolskom veku je rozvoj základnej lokomócie ako chôdza, beh, chytanie, hádzanie, lezenie, plazenie a základy akrobacie. V podstate ide o kvalitu prevedenia danej pohybovej úlohy, nie o výkon. Tieto lokomočné danosti sú ťažšie merateľné pomocou štandardizovaných testov.

 

 

Aké sú závery z testovania pre trénera a aké pre dieťa?

Tréner dostáva spätnú väzbu k jeho práci. Získava lepší prehľad o svojej tréningovej skupine a neposlednom rade, testovaním vieme odhaliť nadané a talentované deti. Pre deti je to motivačný faktor. Častokrát sa stáva, že dieťa síce v tréningovej skupine nevyniká, ale keď vidí svoje zlepšenie výkonov v testoch, motivuje ho to ďalších tréningov.

 

Kto je viac zvedavý na výsledky testovania? Rodič alebo dieťa?

Určite aj každé dieťa, no najmä rodič má záujem vidieť, ako sa jeho potomok zlepšuje. Ak mám byť ale úprimný, toto nie je naším cieľom. Testovanie je pre nás spätná väzba kvalitnej metodiky a dobrej práce trénerov. Naším cieľom nie je, aby deti v akadémii podávali výkony, ale aby sme ich na výkony pripravili. Samozrejme, testy sú dôkazom, že deti z akadémie sú na výkon pripravené lepšie ako tie, ktoré akadémiu nenavštevujú.

 

Ako sú deti motivované, aby výstupné testy boli čo najlepšie?

V akadémii sú deti, ktoré so športom začínajú. Hovoríme o tzv. etape športovej predprípravy, ktorej cieľom je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športovaniu, naučiť ich zodpovednosti a disciplinovanosti k tréningovému procesu. Etapa športovej predprípravy nie je o dosahovaní výsledkoch na súťažiach. A preto je testovanie takou malou súťažou, zápasom či turnajom. Pre dieťa je to určite motivačný faktor. Súťaží so svojimi kamarátmi z tréningovej skupiny, ale tiež súťaží samo so sebou – ako sa zlepšilo medzi vstupným a výstupným testovaním.

 

Čo sa deje s deťmi, ktoré nedosahujú dobré výsledky, resp. sa nezlepšujú a čo s deťmi, u ktorých odhalíte nadštandardnú výkonnosť?

U detí v podstate akékoľvek zaťaženie vyvolá adaptačnú odozvu. To znamená, že proces adaptácie u detí prebieha veľmi rýchlo. Metodika tréningového procesu je nastavená tak, aby každé dieťa, ktoré navštevuje tréningy akadémie, zaznamenalo výkonnostný progres. Samozrejme, testy odhalia aj deti s mimoriadnym nadaním na rôzne typy športových disciplín. A to je úloha akadémie – aby čo najlepšie pripravila deti na výkon už v konkrétnych športoch a športových disciplínach.

 

Ako sú vlastne na tom pohybovo deti dnes - v porovnaní s dávnejšou či nedávnou minulosťou?

V poslednom období sa hovorí o celkovom poklese telesného zaťaženia detí. Deťom chýba pohyb. Nie že by nemali možnosť športovať organizovane, myslím tým rôzne športové krúžky a športové kluby. Tu je ponuka naozaj pestrá. Deťom však chýba prirodzený pohyb. Vyrastá generácia detí, ktorá voľný čas netrávi pohybom a športovaním. Z toho, samozrejme, vyplýva zhoršujúca sa športová výkonnosť. Či už hovoríme o motorickej, ale aj o funkčnej zdatnosti. Keď to poviem laicky: deti sa hýbu menej kvalitne a menej vládzu. 

 

Mária Bedleková: Kolegov baví odhaľovať „anomálie“ – v tomto prípade talenty

 

 

Koľko detí sa ročne testuje a aké sú kapacity ŠAMT na testovanie? Koľko detí zvládnete otestovať výhľadovo a tiež aj spracovať ich výsledky?

Ročne otestujeme všetky deti vo vekovej kategórií základnej školy. Je ich približne 2500 až 3000. Testovanie prebieha dvakrát počas školského roka, takže každé dieťa si testom prejde na jeho začiatku aj na jeho konci. Na testovaní je najnáročnejšia realizácia v teréne – teda na tréningovej hodine. Naši tréneri sa to učia na školení. Je pre nás dôležité, aby bolo testovanie maximálne precízne a presné. Práca s dátami je pre kolegov už „hračka“. Model, akým v akadémii realizujeme testovanie, nám dáva prakticky neobmedzené kapacity. 

 

Ako prebieha štatistické spracovanie výsledkov testovania?

Sme zvyknutí spracovávať veľké databázy. V tomto prípade ide o viac ako 35-tisíc údajov ročne. Naši kolegovia v akadémii majú skúsenosti s prácou s databázami a úprimne ich baví objavovať „anomálie“, ktorými sú v tomto prípade často malí talentovaní športovci.

 

Uvažujete využiť pri spracovávaní výsledkov a prijímaní záverov z nich umelú inteligenciu?

Myslím, že umelá inteligencia nám čoskoro pomôže v mnohých oblastiach našej práce. Už teraz ju v akadémii v niektorých oblastiach využívame. Aktuálne však vidím úlohu umelej inteligencie ako jeden z relevantných názorov, nie ako záver.

 

Akým spôsobom distribuujete výsledky testovania k deťom a rodičom a aké vysvetlenie im k tomu poskytujete?

Každý rodič má na našom webe k dispozícii manuál k testovaniu. Dočíta sa tam, aké sú štandardy na Slovensku v jednotlivých testovaných položkách pre konkrétne vekové kategórie, rozdelené zároveň podľa toho, či ide o chlapca alebo dievča. Výsledky testovania postupne zapisujeme do tzv. elektronickej žiackej knižky. Je to náš vlastný systém, do ktorého majú prístup len rodičia a tréneri. Rodič vidí iba dáta svojho dieťaťa. Na konci školského roka si môže pozrieť, aké výsledky dosiahlo  dieťa, keď k nám prišlo a aké ich má na konci školského roka, po absolvovaní cca 65 tréningových jednotiek. 

 

Aké sú výsledky minuloročných testovaní?

Sú lepšie vo všetkých testovacích položkách. Napríklad za minulý školský rok sa deti v akadémií zlepšili v priemere o 11 %. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali u chlapcov v disciplíne dosah v predklone, ktorým meriame flexibilitu - až o 37 %. 

 

Ako viete pri vyhodnocovaní výsledkov testovania posúdiť, koľko pohybovej aktivity malo dieťa aj mimo hodín ŠAMT a ako to potom vplýva na účinnosť toho, čo robí akadémia?  

Testovanie je kontrolný nástroj pre nás ako organizáciu, ale aj pre rodiča, trénera a, samozrejme, aj samotné dieťa. Na základe testovania tréner presne vie, kde má konkrétne dieťa medzery a naopak, v čom je skvelé. Na základe toho dokáže nastaviť tréningový proces tak, aby bol pre dieťa optimálny. V akadémií deti nesúťažia medzi sebou, ale vďaka testovaniu sledujú, ako sa zlepšujú. Je to pre ne motivačné, súťaženie ich čaká neskôr, keď sa začnú športovo špecializovať. Často si neskôr tréneri vyžiadajú z akadémie archívne výsledky testovania dieťaťa, ktoré je už zaradené v nejakom športovom klube. Pre trénera je totiž dôležitá športová história a vývoj jeho zverenca.

 

Dokázalo testovanie odhaliť talent v akadémii a ak áno, čo sa s ním deje ďalej?

Akadémiu absolvovalo viacero športových talentov. Mnohokrát sú to deti, ktoré majú svoje špecializované tréningy a do akadémie chodia kvôli všestrannej športovej príprave. Najčastejšie sa s tým stretávame u chlapcov futbalistov a dievčat tenistiek. Testovanie odhalilo viacero talentov. Vtedy kontaktujeme trénera, rodiča a talent putuje ďalej. V minulosti sme tak posunuli viacero detí do športových klubov Slovenskej plaveckej federácie, cyklistov do klubov v napríklad v Trenčianskom kraji. Samozrejme, mnoho detí smerujeme do atletických športových klubov. Pamätám si na jeden prípad ešte v začiatkoch fungovania akadémie. Na základe výsledkov testovania sme zistili, že jedno dievča na ZŠ v hlavnom meste dosahuje vysoko nadpriemerné výsledky. Zistili sme, že ju baví basketbal. Vďaka povahovým vlastnostiam bola veľmi dobre vybavená pre kolektívny šport a ešte v ten rok začala trénovať v prestížnom bratislavskom basketbalovom klube. 

Čítajte viac o téme: Rozhovory
Zdieľať na facebooku