7 dôležitých dôvodov, prečo sa stať dobrovoľníkom

Brigáda počas leta nemusí byť len o peniazoch. Užitoční môžete byť aj v charite a zároveň získate zaujímavé skúsenosti.
Brigáda počas leta nemusí byť len o peniazoch. Užitoční môžete byť aj v charite a zároveň získate zaujímavé skúsenosti. / Foto: Pexels

Uvažujete, čo budete počas leta robiť? Skúste sa zamyslieť, či cesta dobrovoľníctva nie je pre vás to pravé.

 

Leto je pre študentov stredných a vysokých škôl už tradične nielen obdobím oddychu, ale aj obdobím, keď sa mnohí z nich rozhodnú pre brigádu. Motivuje ich predovšetkým možnosť privyrobiť si, získať pracovné skúsenosti. Brigáda v zahraničí je zároveň príležitosťou spoznať inú kultúru, zdokonaliť sa v jazyku, cestovať. V poslednom období sa však atraktívnou možnosťou ako kvalitne a efektívne stráviť prázdniny stáva dobrovoľnícka činnosť.

Všeobecne je dobrovoľník definovaný ako človek, ktorý bez nároku na finančný profit venuje svoj čas, skúsenosti, poznatky a zručnosti v prospech iných ľudí či spoločnosť ako takú (Tošner, J. – Sozanská, O., 2006). Prečo by ale mal mladý človek venovať svoju energiu pomoci iným bez možnosti vlastného finančného prospechu? Čo môžete z vlastnej dobrovoľníckej aktivity získať?

 

1. Zahraničné vysoké školy sa pýtajú na vaše skúsenosti, zručnosti, motiváciu k štúdiu

Z dlhodobého hľadiska môže byť dobrovoľníctvo pre mladých ľudí skutočne prínosom.  Skúsenosti z dobrovoľníckych aktivít sú mimoriadne cenené v prijímacom procese na  zahraničné vysoké školy; profitujú z nich najmä uchádzači o štúdium v USA.

Práve záujem slovenských študentov o vysokoškolské štúdium v zahraničí môže byť jedným z dôvodov zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít. Uchádzač tak deklaruje svoju motiváciu o štúdium v oblasti, v ktorej sa už ako dobrovoľník angažoval, môže sa odlíšiť od rovesníkov, ktorí počas svojho štúdia sledovali najmä finančný profit. Za zmienku stojí i skutočnosť, že zahraničné vysoké školy požadujú od uchádzača odporúčacie listy. Tzv. personal statement od zástupcu dobrovoľníckej organizácie s medzinárodným renomé (napr. UNICEF, Červený kríž), či inej aktívnej dobrovoľníckej služby angažujúcej sa napr. v sociálnej oblasti môže posunúť uchádzača pred jeho konkurentov.

 

2. Posuniete sa odborne i osobnostne ďalej

Dobrovoľníctvo – to je aj príležitosť nadobúdať nové zručnosti, ďalej ich rozvíjať, konfrontovať sa s náročnými výzvami, naučiť sa prispôsobovať iným životným podmienkam, získať schopnosť riešiť krízové situácie, vedieť flexibilne reagovať na tie neočakávané. Autori správy o prínosoch dobrovoľníctva pre mladých ľudí Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí uvádzajú, že „dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu; dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času i úsilia.“

 

3. Vyhnete sa rizikovému správaniu

Výskumné dáta preukazujú, že angažovanie sa v dobrovoľníckej sfére znižuje riziko promiskuity, záškoláctva a delikventných činov.

 

4. Získate množstvo inšpirácie

Na zaujímavý benefit dobrovoľníckych aktivít upozorňuje aj expertný dobrovoľník Igor Toth vo svojom článku Ako som sa stal profesionálnym dobrovoľníkom a ako sa ním môžete stať aj vy. Poukazuje na to, že dobrovoľníctvo sa spája predovšetkým s neziskovým sektorom a podľa neho sú práve ľudia, ktorí v ňom pracujú, inšpiratívni so silnými víziami o tom, ako meniť spoločnosť k lepšiemu. Dobrovoľníctvo vám ukáže realitu z iného uhla pohľadu. Ide pod povrch a vďaka nemu objavíte iniciatívy a ľudí za nimi, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu a venujú sa tomu naplno ako svojej hlavnej činnosti,“ píše I. Toth.

 

5. Začnete so sieťovaním

Spoznávanie nových ľudí, nadväzovanie priateľstiev... dobrovoľníctvo je cestou budovania si kontaktov, vytvárania príležitostí, ktoré je vo vhodnom čase možné zúročiť v ďalší, či už osobný, kariérny prospech, alebo v prospech komunity, v rámci ktorej sa dobrovoľník pohybuje.

 

6. Získate dobrý pocit

Dobrovoľníci priznávajú, že táto činnosť im prináša uspokojenie, vidia v nej zmysel, výsledok, ktorý prispieva k zlepšeniu situácie iných. Nadobúdajú pocit užitočnosti, čo má vplyv na ich sebavedomie a celkovú spokojnosť.

 

7. Získate D-zručnosti pre zamestnanie

Dobrovoľníci často nevedia, že už aj na Slovensku je možnosť získať formálny doklad – certifikát potvrdzujúci nadobudnuté zručnosti. Dobrovoľník má dnes vďaka podpore Európskej únie príležitosť zdarma overiť si kompetencie získané počas dobrovoľníckej činnosti. D-zručnosti pre zamestnanie – to je jeden z výsledkov projektu Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu, ktorý sa realizoval od roku 2012 do roku 2014. Po vyplnení on-line formulára posudzuje získané kompetencie odborná komisia. Po ich potvrdení Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií vystaví certifikát, na ktorom budú tieto kompetencie uvedené.

 

Nezištnosť má zostať na prvom mieste

V roku 2016 bola zverejnená správa z výskumu, ktorý sa zameral na sledovanie prínosov dobrovoľníctva pre samotných dobrovoľníkov Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí. Výskum sledoval postoje slovenských dobrovoľníkov. Zistením hodným zamyslenia sa je skutočnosť, že hoci si dobrovoľníci uvedomujú prínos tohto druhu aktivít pre ich osobný rozvoj, nevnímajú dobrovoľníctvo ako prostriedok pre zlepšenie vlastnej kariérnej pozície. Skúsenosti zo zahraničia nás však presviedčajú o tom, že prihlásenie sa k dobrovoľníckej činnosti je atraktívnou zmienkou v profesijnom životopise. Podľa dát profesionálnej sociálnej siete  LinkedIn, viac ako 40 % zamestnávateľov považuje dobrovoľnícku prácu za rovnako dôležitú ako prácu, ktorá prináša finančný profit. Na druhej strane, dobrovoľník by mal mať na zreteli, že dobrovoľníctvo je predovšetkým finančne nemotivovaná činnosť v prospech iných. Ambícia profitovať zo svojej dobrovoľníckej aktivity by nikdy nemala byť na úkor dobrého úmyslu dobrovoľníka pomáhať tam, kde je to potrebné.

 


Literatúra:
TOŠNER, J.; SOZANSKÁ,O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-178-6149. s. 149
Zdieľať na facebooku