Aká sú vaše šance na prijatie na vysokú školu?

  

Hlásite sa na vysokú školu? Viete aké sú Vaše šance? Koľko uchádzačov sa hlásilo v predchádzajúcom akademickom roku na Vašu fakultu a školu? Prinášame Vám komplexný prehľad jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.

Termín podávania prihlášok sa postupne chýli ku koncu. Na viaceré vysoké školy je definitívny termín 28. február. Vysoké školy, na ktorých sa konajú talentové skúške už svoj deadline mali koncom novembra. Školy technického zamerania majú predĺžený termín do konca mája. Na niektoré fakulty je možnosť aj dodatočného podania prihlášok, ktorý je zväčša stanovený na jún až september. Komplexné informácie poskytujú iba internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.

Na Slovensku si potenciálni uchádzači môžu vyberať z 20 verejných, 3 štátnych, 13 súkromných a 4 pobočiek zahraničných vysokých škôl. Teda ide o 118 fakúlt a 165 detašovaných pracovísk.

Na základe prieskumu Ústavu informácií a prognóz školstva vyplýva, že najväčší záujem mali uchádzači v minulom akademickom roku o Univerzitu Komenského v Bratislave. Celkovo bolo podaných 22 099 prihlášok, z čoho bolo prijatých 9 022 uchádzačov a nastúpilo 5 771 študentov. Nasleduje Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá evidovala 9 299 prihlášok. Bolo naň prijatých 7 909 uchádzačov a na štúdium sa zapísalo 5 084 študentov. Na Prešovskú univerzitu v Prešove si podalo prihlášku 6 817 uchádzačov, z čoho prijali 4 257 študentov a na zápis sa dostavilo 2 607 uchádzačov. Percentuálne najúspešnejšia v počte podaných prihlášok a prijatých uchádzačov (938 prihlášok/938 prijatých uchádzačov) bol Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA VYSOKÉ ŠKOLY

na akademický rok 2013/2014

P. č.

Názov vysokej školy

Počet

zápis

prijatie

prihlaš

%

1.

Univerzita Komenského v Bratislave

5 771

9 022

22 099

40,8

2.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

5 084

7 909

9 299

85,1

3.

Žilinská univerzita v Žiline

2 853

4 218

5 893

71,6

4.

Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave

2 799

3 484

3 669

95,0

5.

Prešovská univerzita v Prešove

2 607

4 257

6 817

62,4

6.

Technická univerzita v Košiciach

2 524

3 871

4 836

80,0

7.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2 329

3 818

5 453

70,0

8.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2 197

2 954

3 978

74,3

9.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2 196

3 903

6 074

64,3

10.

Ekonomická univerzita v Bratislave

2 042

2 318

5 141

45,1

11.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1 957

3 075

6 332

48,6

12.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1 780

2 471

3 231

76,5

13.

Trnavská univerzita v Trnave

1 609

2 841

3 857

73,7

14.

Katolická univerzita v Ružomberku

1 380

2 082

2 913

71,5

15.

Technická univerzita vo Zvolene

1 212

1 768

2 114

83,6

16.

Vš ekonómie a manažmentu verej. správy v Bratislave

873

1 251

1 318

94,9

17.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

851

1 268

1 481

85,6

18.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

773

1 253

1 630

76,9

19.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

590

717

732

98,0

20.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

588

938

938

100

21.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

453

555

1 467

37,8

22.

Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach

433

630

1 045

60,3

23.

Univerzita J. Selyeho v Komárne

405

556

643

86,5

24.

Vys. škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

312

312

429

72,7

25.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

267

288

1 507

19,1

26.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

230

257

1 007

25,5

27.

Vysoká škola v Sládkovičove

205

382

470

81,3

28.

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

172

200

239

83,7

29.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

119

130

379

34,3

30.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

101

110

467

23,6

31.

Vš medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove

76

132

150

88,0

32.

Akadémia médií, odb.vys.škola m.m.k. v Bratislave

55

79

84

94,0

33.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

28

41

55

74,5

34.

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

27

83

83

100

35.

Hudobná a umelecká akadémia J.A. v B.Štiavnici

9

11

12

91,7

36.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

x

x

x

x

 

Z doterajších zverejnených údajov mali uchádzači najväčší záujem v uplynulom akademickom roku o Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Zo 4 050 podaných prihlášok bolo prijatých 1 268 uchádzačov a zapísaných 871 študentov. Predstavuje to však iba 31,1 percentnú šancu prijatia na štúdium. Ústav informácií a prognóz školstva ďalej informuje, že z doterajších získaných údajov vyplýva druhý najväčší záujem o Filozofickú fakultu UKF v Nitre. Najúspešnejšia fakulta v počte prijatých prihlášok a prijatých uchádzačov je Stavebná fakulta STU v Bratislave. Úspešnosť prijatia je 99,1 percent. Podrobnejšie údaje o všetkých fakultách na Slovensku ponúka ústav zo zistených údajov z predchádzajúce akademického roka 2012/2013.

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA FAKULTY

na akademický rok 2013/2014

 

 

P. č.

Názov fakulty,skratka a sídlo vysokej školy

Počet

zápis

prijatie

prihlaš

%

1.

Stavebná fakulta STU Bratislava

1 070

1 630

1 645

99,1

2.

Materiálovotechnologická fakul.Trnava, STU Bratislava

1 024

1 518

1 662

91,3

3.

Filozofická fakulta UKF Nitra

919

1 771

2 668

65,9

4.

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

873

1 847

2 321

79,6

5.

Filozofická fakulta UK Bratislava

871

1 268

4 050

31,3

6.

F chemickej a potravinár. technológie STU Bratislava

870

1 542

1 755

87,9

-

Poradie za rok 2012

-

-

-

-

2.

Pedagogická fakulta KU Ružomberok

1 067

1 459

2 248

64,9

4.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

952

1 576

1 778

88,6

7.

Fakulta manažmentu PU Prešov

882

1 583

2 014

78,6

10.

Filozofická fakulta PU Prešov

775

1 610

2 151

74,8

11.

Fakulta managementu UK Bratislava

759

1 191

2 369

50,3

12.

Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

749

1 189

1 772

67,1

13.

Pedagogická fakulta UK Bratislava

685

1 280

2 901

44,1

14.

F prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina

675

955

1 907

50,1

15.

Strojnícka fakulta STU Bratislava

619

909

1 005

90,4

16.

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

612

1 074

1 905

56,4

17.

Drevárska fakulta TUZ Zvolen

577

920

1 277

72,0

18.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra

573

762

1 538

49,5

19.

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice

573

1 031

1 362

75,7

20.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

568

805

1 645

48,9

21.

Fakulta sociálnych vied UCM Trnava

562

938

1 863

50,3

22.

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

556

800

1 373

58,3

23.

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

548

882

1 601

55,1

24.

Pedagogická fakulta TTU Trnava

547

1 005

1 629

61,7

25.

Lekárska fakulta UPJŠ Košice

536

720

2 133

33,8

26.

Technická fakulta SPU Nitra

535

661

730

90,5

27.

Lekárska fakulta UK Bratislava

534

708

2 873

24,6

28.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

532

776

1 294

60,0

29.

Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina

525

871

954

91,3

30.

Fakulta práva PEVŠ Bratislava

521

736

1 056

69,7

31.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra

506

672

779

86,3

32.

Strojnícka fakulta ŽU Žilina

501

728

764

95,3

33.

F informatiky a informač. technológií STU Bratislava

489

822

1 236

66,5

34.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov

449

900

1 123

80,1

35.

Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina

448

619

851

72,7

36.

Jesseniova lekárska fakulta Martin UK Bratislava

447

550

2 202

25,0

37.

Strojnícka fakulta TUKE Košice

444

666

722

92,2

38.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava

438

703

788

89,2

39.

Právnická fakulta UK Bratislava

438

573

1 284

44,6

40.

Filozofická fakulta UCM Trnava

437

776

1 230

63,1

41.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

430

800

1 796

44,5

42.

Obchodná fakulta EU Bratislava

420

474

1 351

35,1

43.

Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava

416

504

1 536

32,8

44.

F baníctva, ekológie, riadenia a geotech. TUKE Košice

414

654

719

89,7

45.

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

390

852

1 204

70,8

46.

Národohospodárska fakulta EU Bratislava

365

464

1 396

33,2

47.

Právnická fakulta TTU Trnava

361

507

1 033

49,1

48.

Pedagogická fakulta PU Prešov

350

472

803

58,8

49.

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

349

593

706

84,0

50.

Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava

348

379

919

41,2

51.

Stavebná fakulta ŽU Žilina

348

641

844

75,9

52.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra

335

588

1 627

36,1

53.

Farmaceutická fakulta UK Bratislava

331

395

1 163

34,0

54.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

330

777

1 859

41,8

55.

F sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín

322

658

748

88,0

56.

Fakulta výrobných technológií Prešov TUKE Košice

301

425

457

93,0

57.

Filozofická fakulta TTU Trnava

295

595

1 101

54,0

58.

Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina

287

362

539

67,2

59.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava

286

336

1 110

30,3

60.

F záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra

286

383

459

83,4

61.

Fakulta humanitných vied ŽU Žilina

272

377

955

39,5

62.

Podnikovohospodárska fakulta Košice EU Bratislava

269

281

552

50,9

63.

Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov

268

323

831

38,9

64.

Pedagogická fakulta UJS Komárno

267

390

447

87,2

65.

Stavebná fakulta TUKE Košice

255

401

431

93,0

66.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra

248

340

423

80,4

67.

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

244

372

771

48,2

68.

Právnická fakulta UPJŠ Košice

237

287

700

41,0

69.

Ekonomická fakulta TUKE Košice

232

354

849

41,7

70.

Filozofická fakulta KU Ružomberk

229

403

588

68,5

71.

Ekonomická fakulta UJS Komárno

223

302

352

85,8

72.

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

223

396

639

62,0

73.

Fakulta architektúry STU Bratislava

205

247

853

29,0

74.

F európskych štúdií a region. rozvoja SPU Nitra

200

320

416

76,9

75.

Lesnícka fakulta TUZ Zvolen

200

274

296

92,6

76.

Letecká fakulta TUKE Košice

196

270

276

97,8

77.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠS Sládkovičovo

194

309

405

76,3

78.

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

194

299

429

69,7

79.

F ošetrovateľstva a zdravot odbor štúdií SZU Bratislava

185

229

399

57,4

80.

Fakulta prírodných vied UCM Trnava

177

374

379

98,7

81.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava

177

443

1 561

28,4

82.

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZ Zvolen

174

345

373

92,5

83.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

174

190

327

58,1

84.

Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín

173

251

344

73,0

85.

F politických vied a medzinár. vzťahov UMB B.Bystrica

160

215

495

43,4

86.

Hutnícka fakulta TUKE Košice

154

216

224

96,4

87.

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra

145

253

267

94,8

88.

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava

131

239

277

86,3

89.

Fakulta zdravotníctva B. Bystrica SZU Bratislava

126

143

244

58,6

90.

F environmentálnej a výrobnej techniky TUZ Zvolen

125

231

244

94,7

91.

Fakulta športu PU Prešov

125

141

244

57,8

92.

Teologická fakulta Košice KU Ružomberk

124

167

212

78,8

93.

F verejnej politiky a verejnej správy VŠS Sládkovičovo

121

161

180

89,4

94.

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín

117

243

253

95,7

95.

Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov

116

201

214

93,9

96.

Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava

105

152

211

72,0

97.

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava

101

111

239

46,4

98.

Fakulta aplikovaných jazykov EU Bratislava

93

151

192

78,6

99.

Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava

86

121

156

77,6

100.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov

71

95

109

87,2

101.

Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

64

68

288

23,6

102.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohosl f UK Bratislava

62

70

101

69,3

103.

Divadelná fakulta VŠMU Bratislava

61

65

456

14,3

104.

Fakulta umení TUKE Košice

56

76

323

23,5

105.

Fakulta informatiky PEVŠ Bratislava

52

66

73

90,4

106.

Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica

48

52

68

76,5

107.

F priemyselných technológií Púchov TnUAD Trenčín

44

95

99

96,0

108.

Fakulta sociálnych štúdií VŠS Sládkovičovo

42

53

82

64,6

109.

Lekárska fakulta SZU Bratislava

41

45

451

10,0

110.

Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica

39

49

196

25,0

111.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava

38

47

53

88,7

112.

Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica

38

38

222

17,1

113.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava

36

47

69

68,1

114.

Teologická fakulta Bratislava TTU Trnava

24

27

35

77,1

115.

Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií GU Bratislava

20

20

20

100

116.

Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno

13

15

18

83,3

117.

Fakulta cestovného ruchu Piešťany GU Bratislava

9

9

9

100

 

 

 

Zaujíma Vás ako obstála Vaša stredná škola v úspešnosti prijatia uchádzačov na VŠ. Rebríček úspešnosti stredných škôl v prijímacom konaní na vysoké školy za rok 2012 nájdete na stránke UIPŠ. Je zverejnený k 8. marcu 2013. Novšími údajmi zatiaľ ústav nedisponuje. V prieskume, v ktorom sa posudzovali prihlásení, prijatí a zapísaní uchádzači, najlepšie obstáli študenti z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, uchádza z Gymnáziu Pavla Horova z Michaloviec a prvej trojke sa ocitla aj Spojená škola – Gymnázium Bratislava – Ružinov.

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku