Rebríček vysokých škôl ARRA 2013

  

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012.

 

Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných 6 fakúlt súkromných vysokých škôl 11 skupinách odborov

Veľké zmeny v rankingu boli sledované len v ojedinelých prípadoch, vo viacerých skupinách sú na 1. mieste už tradiční lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické odbory), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy) či Ekonomická fakulta TUKE (Ekonomické odbory).

Rebríček fakúlt vysokých škôl ARRA 2013

 

V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupinách FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde bolo vďaka rozšíreniu lokálnych databáz pridané obdobie jedného roka pri publikáciách zahrnutých v CREPČ ( Centrálny register evidencie publikačnej činnosti ) a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych databázach sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako počas predchádzajúceho roka. Podobná zmena nastala aj u kritéria nezamestnanosti, kde bolo rozšírené obdobie zberu dát a pre tento rok je hodnotené trojročné a nie jednoročné obdobie. Tým sa zmenšili výrazné rozdiely v bodovom hodnotení vyplývajúce z medziročných výkyvov a zlepšila sa tak výpovedná hodnota ukazovateľov.

 

V Hodnotení fakúlt VŠ 2013 sme zaznamenali dva dôležité trendy vývoja. Prvým je celkovýpokles záujmu o štúdium, kde síce počet prihlásených od roku 2007 každý rok postupne klesá ( z takmer 85 000 len na 60 000 ), avšak v tomto roku bola prvý krát prekročená hranica, pri ktorej je počet prihlásených uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých. Tento pokles záujmu je menej výrazný u kvalitnejších fakúlt a ako jedni z mála zaznamenali nárast počtu uchádzačov práve stabilní lídri vo svojich skupinách.

 

Druhým trendom je pokles celkového počtu doktorandov na slovenských vysokých školách, ktorý ARRA zaznamenala prvý krát v histórii rankingu. Opäť aj v tomto prípade možeme skonštatovať, že u fakúlt dlhodobo sa pohybujúcich na popredných miestach rebríčka bol zaznamenaný len minimálny pokles, či dokonca nárast počtu doktorandov. Viac sa dočítate v správe uverejnenej nižšie.

 

Technické fakulty:

 1. Fakulta chem. a potrav. technológie STU
 2. Strojnícka fakulta ŽU
 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 4. Hutnícka fakulta TUKE
 5. Elektrotechnická fakulta ŽU
 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 7. Fakulta výrobných technológií TUKE
 8. Fakulta priemysel. technológií TUAD
 9. Stavebná fakulta STU
 10. Letecká fakulta TUKE
 11. Fakulta BERG TUKE
 12. Fakulta informatiky a inf. technológií STU
 13. Materiálovotechno­logická fakulta STU
 14. Fakulta riadenia a informatiky ŽU
 15. Strojnícka fakulta STU
 16. Fakulta informatiky PEVŠ
 17. Fakulta architektúry STU
 18. Stavebná fakulta TUKE
 19. Stavebná fakulta ŽU
 20. Strojnícka fakulta TUKE
 21. Technická fakulta SPU
 22. Fakulta environ. a výrob. techniky TUZVO
 23. Fakulta špeciálnej techniky TUAD

 

Fakulty prírodných vied:

 1. Fakulta mat., fyziky a informatiky UK
 2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 3. Prírodovedecká fakulta UK
 4. Fakulta prírodných vied UKF
 5. Fakulta prírodných vied UCM
 6. Fakulta ekológie a environment. TUZVO
 7. Fakulta prírodných vied UMB

 

Medicínske fakulty:

 1. Jesseniova lekárska fakulta UK
 2. Lekárska fakulta UPJŠ
 3. Farmaceutická fakulta UK
 4. Lekárska fakulta UK
 5. Fakulta zdravotníctva a sociál. práce TU
 6. Fakulta sociál. vied a zdravotníctva UKF
 7. Fakulta zdravotníctva KU
 8. VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety
 9. Fakulta zdravotníctva TUAD
 10. Fakulta zdravotníckych odborov PU

 

Poľnohospodárske fakulty:

 1. Lesnícka fakulta TUZVO
 2. Univerzita veterin. lekárstva a farmácie
 3. Fakulta biotech. a potravinárstva SPU
 4. Fakulta agrobiol. a potrav. zdrojov SPU
 5. Fakulta záhr. a krajin. inžinierstva SPU
 6. Drevárska fakulta TUZVO

 

Ekonomické fakulty:

 1. Ekonomická fakulta TUKE
 2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 3. Národohospodárska fakulta EU
 4. Ekonomická fakulta UMB
 5. Fakulta hospodárskej informatiky EU
 6. Obchodná fakulta EU
 7. Podnikovohospo­dárska fakulta EU
 8. Fakulta podnikového manažmentu EU
 9. Fakulta managementu UK
 10. Fak. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
 11. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 12. Fakulta manažmentu PU
 13. VŠ medzinár. podnikania ISM Slovakia
 14. Ekonomická fakulta UJS

 

Fakulty ostatných spoločenských vied:

 1. Fakulta sociálnych a ekonom. vied UK
 2. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
 3. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
 4. Fakulta eur. štúdíi a reg. rozvoja SPU
 5. Fakulta medzinárodných vzťahov EU
 6. Fakulta polit. vied a medz. vzťahov UMB
 7. Fakulta masmed. komunikácie UCM
 8. Stredoeurópska VŠ v Skalici
 9. Fakulta sociálno-ekon. vzťahov TUAD
 10. Fakulta verejnej správy UPJŠ

 

Filozofické fakulty:

 1. Fakulta humanitných vied ŽU
 2. Fakulta humanit. a prírod. vied PU
 3. Filozofická fakulta UK
 4. Filozofická fakulta KU
 5. Filozofická fakulta UPJŠ
 6. Filozofická fakulta TU
 7. Fakulta humanitných vied UMB
 8. Filozofická fakulta UKF
 9. Filozofická fakulta PU
 10. Filozofická fakulta UCM

Právnické fakulty:

 1. Právnická fakulta TU
 2. Právnická fakulta UPJŠ
 3. Právnická fakulta UK
 4. Fakulta práva PEVŠ
 5. Právnická fakulta UMB

 

Pedagogické fakulty:

 1. Pedagogická fakulta TU
 2. Fakulta telesnej výchovy a športu UK
 3. Pedagogická fakulta UMB
 4. Pedagogická fakulta UK
 5. Pedagogická fakulta PU
 6. Pedagogická fakulta KU
 7. Pedagogická fakulta UKF
 8. Pedagogická fakulta UJS
 9. Fakulta športu PU

 

Umelecké fakulty:

 1. Vysoká škola výtvarných umení
 2. Divadelná fakulta VŠMU
 3. Fakulta muzických umení AU
 4. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 5. Fakulta výtvarných umení AU
 6. Filmová a televízna fakulta VŠMU
 7. Fakulta umení TUKE
 8. Fakulta dramatických umení AU

 

Teologické fakulty:

 1. Teologická fakulta TU
 2. Gréckokatolícka teologická fakulta PU
 3. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 4. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
 5. Teologická fakulta KU
 6. Fakulta reformovanej teológie UJS
 7. Rímskokat. cyrilomet. bohoslov. fakulta UK

 

Komplexný materiál nájdte na www.arra.sk

 

Zdroj: arra.sk

Zdieľať na facebooku