Uvažujete o štúdiu na vysokej škole v zahraničí? Pozrite sa, čo vás čaká

  

Lepšie uplatnenie v profesnom živote, moderné vybavenie škôl a knižníc, iný vyučovací systém. Existuje množstvo dôvodov, prečo slovenskí študenti odchádzajú študovať na zahraničné univerzity. Mnohí na nej nastupujú už po strednej škole. Iní si zase odskúšajú niekoľko semestrov na slovenskej vysokej škole a magisterské alebo inžinierske štúdium absolvujú za hranicami republiky. Ako si vybrať správne univerzitu, ktorá sa na najbližšie roky stane vašim druhým domovom? Na čo nesmite zabúdať, keď si budete posielať prihlášku? Chystáte sa študovať ekonómiu, históriu, umenie, literatúru, dizajn, média či medzinárodné vzťahy na tých najprestížnejších vysokých školách v zahraničí? Prinášame vám stručné informácie, čo ponúkajú pre slovenských študentov niektoré nami vybrané krajiny.

Dánsko

Krajina s vyspelým sociálnym systémom školstvo na vysokej úrovní. Také je Dánsko. Účastníci o štúdium vôbec nemusia ovládať dánštinu. Aj s dobrou znalosťou angličtiny môžete vymeniť memorovanie  poučiek za praktické znalostí priamo v pracovnom procese. Pre študentov sú navyše celkové náklady na štúdium nízke vďaka sociálnym výhodám, ktoré sú v krajine. Vysokoškolské štúdium v Dánsku je pre slovenských študentov veľmi obľúbené, pretože je bezplatné. Študent vynaloží náklady iba na ubytovanie, jedlo, dopravu a študijné materiály, čo vyjde už od 1 500 EUR.

Holandsko

Holandské vysokoškolské štúdium ponúka možnosť študovať v nemčine aj v angličtine. Podobne ako v Dánsku aj tu sa dôraz kladie predovšetkým na prax. Veľmi obľúbeným odborom sú medzinárodné vzťahy. Cena na akademický rok vychádza už od 1 818 EUR bez ubytovania.

Veľká Británia

Pokiaľ sa rozhodnete študovať v „meke“ univerzít – vo Veľkej Británii, musí rátať, že výška školného je rozdielna nielen pre oblasť, v ktorej budete študovať, ale aj pre krajinu, z ktorej pochádzate. Jeho výška je totiž pre občanov krajín EÚ stanovená zvlášť. Pre Slovákov, podobne aj Čechov, to predstavuje nasledovné sumy: Škótsko ponúka štúdium zadarmo. Anglicko a Wales od 9 000 libier, čo je v prepočte 10 816 EUR na akademický rok.

USA

Amerika – krajina neobmedzených možností, alebo úplne odlišný systém života i štúdia v porovnaní s európskou kultúrou. Štúdium v USA ponúkajú agentúry už od 25 517 EUR na rok. Samozrejme, jeho výška závisí od lokality a univerzity, v ktorej sa chystáte študovať.

Komplexnejšie informácie o prijímacích skúškach a podávaní prihlášky ponúkajú iba informačné rozpisy na školách, pre ktoré sa rozhodnete. Dávajte si však pozor na to, či daná vysoká škola ponúka pre zahraničných študentov aj všetky stupne vysokoškolského štúdia.

Prinášame Vám prehľad najznámejších škôl, ktoré ponúkajú 1. a 2. stupeň pre zahraničných študentov:

 

Najpopulárnejšie vysoké školy pre bakalársky stupeň

Veľká Británia

Dánsko

Holandsko

Švajčiarsko

Canterbury Christ Church University

VIA University College Horsens a Aarhus

Hague University of Applied Sciences

Swiss Education Group

Southampton Solent University

Zealand Institute of Business and Technology

Hanze University of Applied Sciences Groningen

Hotel Institute Montreux

University of Worcester

International Business Academy Kolding

Fontys University of Applied Sciences Venlo

Swiss Hotel Management School

University of Essex

University College of Northern Denmark Aalborg

INHolland University of Applied Sciences

Ihtti School of Hotel Management

Middlesex University London

Business Academy Aarhus

 

César Ritz Colleges Switzerland

Coventry University

KEA Copenhagen

 

 

London Metropolitan University

EAL/Lillebaelt Odense

 

University of Portsmouth

TEKO VIA University College

 

 

University of Derby

 

 

University of Hertfordshire

 

 

University of Sunderland

 

 

University of South Wales

 

 

 

Najpopulárnejšie vysoké školy pre magisterský stupeň

Veľká Británia

Holandsko

Švajčiarsko

Canterbury Christ Church University

Hague University of Applied Sciences

Swiss Education Group

Southampton Solent University

Fontys University of Applied sciences

Hotel Institute Montreux

Middlesex University London

Hanze University of Applied Sciences

Swiss Hotel Mangement School

University of Essex

 

Cesar Ritz Colleges Switzerland

Coventry University

 

 

London Metropolitan University

 

 

University of Bedfordshire

 

 

Anglia Ruskin University

 

 

University of Worcester

 

 

Birmingham City University

 

 

University of Portsmouth

 

 

University of Derby

 

 

University of Hertfordshire

 

 

University of Sunderland

 

 

University of South Wales

 

 

Ku kompletne vyplnenej prihláške je potrebné doložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia s anglickým prekladom, overený výpis známok (vysvedčenie) z predchádzajúceho štúdia s prekladom v angličtine, motivačný list a odporúčania od predchádzajúcich pedagógov alebo zamestnávateľov (musia byť však odoslané priamo od odporúčajúcich), dokladovanie znalosti anglického jazyka (maturitná štátna skúška, rôzne certifikáty z anglického jazyka + všetci záujemcovia budú musieť napísať vstupnú esej), kópiu občianskeho preukazu alebo pasu, dve fotografie pasového formátu, nenávratný registračný poplatok. Všetci účastníci budú musieť absolvovať motivačný pohovor, ktorý je súčasťou výberového procesu. Pri niektorých, napríklad umeleckých odboroch, predkladajú záujemcovia o štúdium aj portfólio svojich prác.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň odporúča záujemcom o štúdium obrátiť sa na Slovenskú akademickú a informačnú agentúru. „Na stránke www.saia.sk je možné získať informácie o možnostiach študentov slovenských vysokých škôl na časť vysokoškolského štúdia v rôznych krajinách sveta v súlade s medzinárodnými dohodami a programami. Ide o informácie týkajúce sa jednotlivých krajín, formy vysokoškolského štúdia (1., 2. alebo 3. stupeň), podmienky získania štipendia, termíny podávania prihlášok a podobne.“

Nezabudnite na poistenie

V základnej cene programu býva zahrnutý administratívny poplatok, poplatok za zápis a školené, študentke aktivity, ubytovanie v rezidencii a strava, kompletný prípravný a informačný materiál, podpora a asistencia počas pobytu a 24-hodinová pohotovostnú linku. Naopak, nezahŕňa dopravu z vlastného bydliska do miesta pobytu, transfer z/na letisko, zdravotné a cestovné poistenie, víza (v prípade vycestovania do krajín mimo Európskej únie), pas a poplatky za zdravotné prehliadky.

Niektoré agentúry ponúkajú v cene aj takzvaný balík cestovného poistenia. Študent si však môže zariadiť vlastné poistenie vo svojej poisťovni. To v sebe zväčša zahŕňa neobmedzené poistenie v prípade lekárskych nákladov, spiatočného transportu z dôvodu tiesne, návštevu lekára a prevoz v prípade smrti. Do výšky 10 000 EUR je hradené odškodné v prípade smrti v dôsledku nehody a do výšky 50 000 EUR invalidita dôsledkom nehody.

Za stratu batožiny a majetku poisťovňa ručí sumou 5 000 EUR, v prípade straty hotovosti a iných cenných dokumentov nahradí odškodné 500 EUR, respektíve 2 000 EUR.

Meškanie batožiny odškodní po 24 hodín na 200 EUR a osobné meškanie po 12 hodinách na 900 EUR.

Kompletnú kalkuláciu ceny poistného si môže vypočítať na axa-assistance.sk.

Štipendiá a granty

Štúdium na zahraničnej univerzite alebo vysokej škole nie je práve najlacnejšia záležitosť. Pre študentov študujúcich v zahraničí existuje možnosť čerpať isté finančné prostriedky zo Študentského pôžičkového fondu. „Keďže v rozpočte MŠVVaŠ SR nie sú vyčlenené finančné prostriedky na financovanie štúdia v zahraničí pre záujemcov na celé vysokoškolské štúdium, odporúčame obrátiť sa na Študentský pôžičkový fond, kde sú k dispozícii informácie za akých podmienok je možné získať na štúdium pôžičku,“ uvádza na svojej oficiálnej internetovej stránke ministerstvo školstva.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné študentovi zabezpečiť v hostiteľskej rodine, v ktorej spoznáva miestnu  kultúru a zvyky, v študentských rezidenciách, študentských apartmánoch, vlastnom podnájme či v hoteli. Podobne ako pri štúdiu na strednej škole v zahraničí si ubytovanie môže študent zabezpečiť sám, alebo nechá voľný priestor agentúre.

Uznávanie titulov

Zapísať si akademický titul do občianskeho preukazu, ktorý študent získal na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí, nie je vôbec také jednoduché. Na polícii ho absolventovi totiž zapíšu len na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní. „Rozhodnutie vydáva  na akademické účely, to znamená na účely pokračovania v ďalšom štúdiu na vysokej škole v SR a na výkon regulovaného povolania,“ uvádza rezort školstva. Regulované povolania sú podľa ministerstva také, pri ktorých je právnym predpisom stanovená kvalifikácia potrebná na výkon povolania, napríklad v živnostiach uvedených v živnostenskom zákone, pri učiteľských a zdravotníckych povolania, či v štátnej službe. „Rozhodnutie na akademické účely vydáva príslušná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. So žiadosťou o vydanie rozhodnutia a príslušnými dokladmi sa musíte obrátiť na konkrétnu vysokú školu, ktorá Vás bude informovať o ďalšom postupe a správnom poplatku za vydanie rozhodnutia.“

Pokiaľ chcete v Slovenskej republike vykonávať niektoré z regulovaných povolaní, je ďalej potrebné požiadať o rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Pri uznávaní akademických titulov platí pravidlo, že bude v oficiálnych dokumentoch vedený v takom jazyku a podobe, ako je uvedený na zahraničnom doklade. Zároveň podľa zákona o vysokých školách nie je možné používať slovenský akademický titul pokiaľ máte udelený zahraničný.

Dokumenty na stiahnutie a podrobnejšie informácie o poplatkoch za podávanie dokumentov nájde na stránke: minedu.sk.

Zdieľať na facebooku