Výsledky prvého celoslovenského testovania piatakov

  Foto: Bigstock

Celkom 43 148 piatakov si overilo svoje vedomosti počas prvého celoslovenského Testovania 5. Ich výsledky odhalili vyše 60%-nú priemernú úspešnosť v testoch, vyššiu úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou oproti papierovému testovaniu, ako aj regionálne rozdiely vo vedomostiach žiakov.


Testy písalo 43 148 žiakov z 1457 základných škôl, z toho 40 354 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 2 794 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaných bolo 1 316 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským a 14 škôl  s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

 

Testy v papierovej forme písalo 40 926 žiakov z 1 456 základných škôl, z toho bolo 38 273 žiakov z 1 315 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 2 653 žiakov zo 126 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testy v elektronickej forme písalo 2 232 žiakov zo 111 základných škôl, z toho bolo 2 091 žiakov zo 105 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 141 žiakov zo 6 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,0 %, pričom najúspešnejší v nej boli žiaci Bratislavského kraja (70,6%) a najmenej úspešní žiaci Košického kraja (55,2%). Za žiakmi z Bratislavského kraja nasledovali žiaci Trenčianskeho kraja (66,9%) a na treťom mieste žiaci Žilinského kraja (66,4%). Môžeme tiež konštatovať, že priemerná úspešnosť žiakov v testovaní v papierovej forme bola 61,5% a v testovaní v elektronickej forme 70,4%.

Rovnako vyššiu úspešnosť v teste zaznamenali žiaci navštevujúci väčšie školy (podľa počtu žiakov v 5. ročníku ZŠ). Žiaci v školách s počtom 38 žiakov a viac v 5. ročníku dosiahli o vyše  4 % vyššiu úspešnosť ako žiaci navštevujúci školy do 15 žiakov v triede (58,0%).

Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry boli opäť najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja  a najmenej úspešní žiaci Košického kraja. Priemerná úspešnosť žiakov v tomto teste bola 66,6%. Lepší výsledok v teste zaznamenali žiaci zapojení do testovania elektronickou formou, pričom ich priemerná úspešnosť v teste bola 73,5%, oproti žiakom, ktorí písali test papierovo - 66,2% . Celkovo test zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 40 340 žiakov, z toho 2 089 žiakov elektronicky.

 

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 791 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,4%. I v tomto prípade výsledok potvrdil, že žiakom zrejme viac vyhovovala elektronická forma testu, keďže priemerná úspešnosť žiakov v elektronickej forme bola 66,3% a v papierovej bola o niečo nižšia (56,9%). Z hľadiska krajov najúspešnejší boli žiaci Trnavského kraja (760 žiakov) s priemernou úspešnosťou 69% a najmenej úspešní boli žiaci Banskobystrického kraja (675 žiakov) s priemernou úspešnosťou  42,3%. Druhý najlepší výsledok mali žiaci Bratislavského kraja  (62 žiakov) so 68,3% priemernej úspešnosti, nasledovali - Nitriansky kraj (892 žiakov) 62,2% a Košický kraj (402 žiakov) 48,3%.

 

Do testovania papierovou formou sa zapojilo aj 937 žiakov zo 159 škôl vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou školskej integrácie (žiaci so ŠVVP). Test z matematiky riešilo 919 žiakov so ŠVV s priemernou úspešnosťou 50,7%. Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry bola priemerná úspešnosť 58,1% pri počte 901 testovaných žiakov. Test z maďarského jazyka a literatúry vypĺňalo 36 žiakov s priemernou úspešnosťou 37,4%.

Testovanie 5  sa realizovalo 25. novembra 2015 a prvýkrát sa ho zúčastnili všetci žiaci
5. ročníkov ZŠ, okrem žiakov s mentálnym  postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie bolo realizované na vybraných školách (žiaci s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím a telesným postihnutím).

Cieľom samotného testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED2. Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

 

Objektívnosť testovania v papierovej i elektronickej forme bola v tomto školskom roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2015 vykonávala na 117 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Informácie o výsledkoch T5 v školskom roku 2015/2016 a ďalšie analýzy budú zverejňované na internetovom sídle NÚCEM.

 

Test z matematiky – úspešnosť žiakov podľa krajov – graf

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Test z matematiky – úspešnosť žiakov podľa veľkosti škôl  - graf

Zdroj: MŠVVaŠ SR


Test zo SJaLit - úspešnosť žiakov podľa krajov – graf

Zdroj: MŠVVaŠ SR

 

 

 

Test zo SJaLit - úspešnosť žiakov podľa veľkosti škôl  - graf

Zdroj: MŠVVaŠ SR


Test z MJaLit - úspešnosť žiakov podľa veľkosti škôl  - graf

Zdroj: MŠVVaŠ SRZdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Čítajte viac o téme: Testovanie 5
Zdieľať na facebooku