Prijímacie pohovory na vysoké školy môžete absolvovať aj počas leta

  

Stredoškoláci, ktorí sa nedostali na vysoké školy majú stále možnosť vstúpiť na pôdu vysokých škôl ako ich študenti ešte tento rok. Pozrite si, ktoré vysoké školy a fakulty ešte organizujú prijímačky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium aj počas leta.

Termíny podania prihlášky na vysoké školy

na 2. stupeň civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014

Stav aktualizovaný k 12.7.2013

Verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta 31.7.2013

Fakulta telesnej výchovy a športu 29.7.2013

Evanjelická bohoslovecká fakulta 10.7.2013

Fakulta managementu 30.6.2013 E

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav manažmentu 31.7.2013

Strojnícka fakulta 15.7.2013

Fakulta elektrotechniky a informatiky 27.8.2013

Stavebná fakulta 9.7.2013

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 31.7.2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu 28.6.2013

Technická fakulta 30.6.2013 10.7.2013

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 8.7.2013

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 12.7.2013

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 14.6.2013

Technická univerzita vo Zvolene

celouniverzitný študijný program 31.7.2013

Lesnícka fakulta 30.6.2013

Drevárska fakulta 15.7.2013

Fakulta ekológie a environmentalistiky 29.6.2013

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 31.7.2013

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta 12.8.2013 V (akordeón)

Technická univerzita v Košiciach

Hutnícka fakulta 8.7.2013

Strojnícka fakulta 16.8.2013

Letecká fakulta 7.6.2013

Stavebná fakulta 15.6.2013

Ekonomická fakulta 1.7.2013

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta 16.8.2013

Elektrotechnická fakulta 6.9.2013

Fakulta humanitných vied 12.9.2013

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta 30.6.2013

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 15.8..2013

Pedagogická fakulta 12.7.2013

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 31.7.2013

Teologická fakulta, Bratislava 2.8.2013

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 15.6.2013 E

Prešovská univerzita v Prešove

Ústav maďarského jazyka a kultúry 16.8.2013

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 30.8.2013

Filozofická fakulta 21.6.2013 V

Gréckokatolícka teologická fakulta 15.7.2013

Fakulta športu 28.6.2013 31.8.2013

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení 7.6.2013

Fakulta dramatických umení 7., 13., 14.6.2013 V

na akademický rok 2013/2014

Súkromné vysoké školy


Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 31.7.2013
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 15.7.2013 LVE; 15.8.2013
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 30.6.2013 31.8.2013

Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva 15.8.2013
Fakulta ekonómie a podnikania 30.6.2013 31.8.2013
Fakulta masmédií 30.6.2013 31.8.2013
Fakulta psychológie 4.9.2013

Vysoká škola v Sládkovičove
Fakulta práva Janka Jesenského 31.8.2013
Fakulta sociálnych štúdií 15.6.2013 15.9.2013
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 15.8.2013

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 30.6.2013 31.8.2013

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 25.8.2013

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 29.6.2013 28.8.2013

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 30.6.2013 31.7.2013

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 6.9.2013

Akadémia médií v Bratislave 9.9.2013

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta medzinárodného podnikania 31.8.2013
Fakulta medzinárodných a kultúrnych štúdií 31.8.2013
Fakulta cestovného ruchu, Piešťany 31.8.2013

Štátne vysoké školy
Akadémia policajného zboru v Bratislave 15.7.2013

Zdroj: vysoké školy

Použité skratky:
E - na externú formu štúdia
L - so zľavou na školné
V - na vybraté študijné programy podľa ponuky vysokej školy/fakulty

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku