http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

 

Termíny podania prihlášok na vysoké školy pre akademický rok 2016/2017 (Tabuľka)

Ilustračná foto: Bigstock
  Ilustračná foto: Bigstock

Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017.

 

Názov vysokej školy Termín podania prihlášky Cena za prijímacie konanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1.4.2016 45
Fakulta managementu 31.3.2016 40
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31.3.2016 45
Evanjelická bohoslovecká fakulta 30.5.2016 55
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 29.2.2016 33
Jesseniova lekárska fakulta, Martin 29.2.2016 60
Fakulta telesnej výchovy a športu 29.2.2016 50
Farmaceutická fakulta 29.2.2016 50
Pedagogická fakulta 15.10.-31.3.2015 60
Prírodovedecká fakulta 13.1.-31.3.2015 50
Filozofická fakulta 29.2.2016 45
Právnická fakulta 15.4.2015 60
Lekárska fakulta 29.2.2016 80
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava 31.3. / 25.7.2016 50 / 20
Fakulta chemickej a potravinárskejtechnológie 31.3. / 10.8.2016 50 / 20
Strojnícka fakulta 31.3. / 14.8.2016 50 / 20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 31.3. / 22.7.2016 50 / 20
Stavebná fakulta 31.3. / 12.8.2016 50 / 20
Fakulta architektúry 30.11. / 31.5.2016 40
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 31.3. / 31.7.2016 20
Fakulta informatiky a informačných technológií 31.3.2016 50 / 20
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta 31.3.2015 40/32
Fakulta podnikového manažmentu 31.3.2015 40/32
Národohospodárska fakulta 31.3.2015 40/32
Ekonómia a právo 31.3.2015 60
Fakulta hospodárskej informatiky 31.3.2015 40/32
Podnikovohospodárska fakulta, Košice 31.3.2015 40/32
Fakulta medzinárodných vzťahov 31.3.2015 40/32
Fakulta aplikovaných jazykov 31.3.2015 40/32
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30.4.2016 33/31
Fakulta ekonomiky a manažmentu 21.3.2016 45/35
Technická fakulta 31.3.2016 35
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 29.2./30.4.2016 35/30 (KZA); 25/20 (Z, KI)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30.4.2016 35/30
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31.32016 35
Technická univerzita vo Zvolene
Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen 31.3.2016 40/35
Lesnícka fakulta 31.3.2016 40/35
Drevárska fakulta 31.3.2016 / T 30.11.2015 40/35 / T 50
Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2016 40/35
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30.4.2016 30
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 30.11.2015 50
Vysoká škola múzických umení v Bratislave n n
Divadelná fakulta n n
Herectvo 8.1.2016 50
Divadelná réžia 15.2.2016 50
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba 15.2.2016 50
Divadelný manažment 15.3.2016 50
Bábkarská tvorba 19.2.2016 50
Divadelné štúdiá 1.6.2016 50
Divadelná scénografia 26.2.2016 50
Hudobná a tanečná fakulta 30.11.2015 50
Filmová a televízna fakulta 4.12.2015 50
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.1.2016 - 15.3.2016 40
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 31.5.2016 25/20
Hutnícka fakulta 31.5.2016 25/20
Strojnícka fakulta 31.5.2016 25/20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2016 25/20
Letecká fakulta 30.4.2016 25/20
Stavebná fakulta 29.4.2016 25/20
Ekonomická fakulta 31.3.2016 35/30
Fakulta výrobných technológií, Prešov 30.11.2015 35/30
Fakulta umení 10.6.2016 25/20
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 29.4.2016 30
Fakulta bezpečnostného inžinierstva 30.4.2016 20
Stavebná fakulta 31.5.2016 20
Strojnícka fakulta 30.4.2016 20
Elektrotechnická fakulta 30.4.2016 30
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 31.3.2016 30/25
Fakulta riadenia a informatiky 31.3.2016 35
Fakulta humanitných vied n n
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu 15.4.2016 50/40
Lekárska fakulta 29.2.2016 50/40
Prírodovedecká fakulta 31.3.2016 40/30
Právnická fakulta 31.3.2016 50/40
Fakulta verejnej správy 30.4.2016 40/30
Filozofická fakulta 31.3.2016 40 / 30 bez prijímacej skúšky
50 / 40 s prijímacou skúškou
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta 29.2.2016 38/35
Pedagogická fakulta 29.2.2016 33/33
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 29.2.2016 45/40
Teologická fakulta, Bratislava 31.3.2016 35/30
Právnická fakulta 31.3.2016 60/58
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta do 29.2.2016 pre štud.programy: učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 35/32
Ekonomická fakulta 31.3.2016 35/32
Filozofická fakulta do 29. 2. 2016\n- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 40/32
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov do 31. 3. 2016\ndo 15. 6. 2016 (len v mimoriadných prípadoch - napr. štúdium v zahraničí) 35/32
Fakulta prírodných vied 31.3.2016 40/32
Právnická fakulta 30.4.2016 60/57
Ekonomická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta 31.3.2016 30/25
Fakulta prírodných vied 31.3.2016 30/25
Filozofická fakulta 31.3.2016 30/25
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 31.3.2016 30/25
Fakulta stredoeurópskych štúdií 31.3.2016 30/25
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 30.4.2016 34/20
Filozofická fakulta 31.3.2016 34/20
Pedagogická fakulta 31.3.2016 34/20
Gréckokatolícka teologická fakulta 31.3.2016 34/20
Fakulta humanitných a prírodných vied 29.2.2016 34/20
Fakulta zdravotníckych odborov 31.3.2016 34/20
Fakulta manažmentu 31.3.2016 34/20
Fakulta športu 31.3.2016 34/20
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení 30.11.2015 50
Fakulta výtvarných umení 30.11.2015 50
Fakulta dramatických umení 30.11.2015 50
Herectvo 27.11.2015 50
Filmová a televízna réžia a scenáristika 29.2./4.4.2016 50
Divadelná dramaturgia a réžia 15.3.2016 50
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín 31.5.2016 35
Fakulta priemyselných technológií, Púchov 30.4.2016 17
Textilná technológia a návrhárstvo 29.2.2016 17
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 30.4.2016 34
Fakulta špeciálnej techniky 30.4.2016 25
Fakulta zdravotníctva 30.4.2016 60
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 30.5.2016 40
Fakulta masmediálnej komunikácie 31.3.2016 40/35
Fakulta prírodných vied 30.4.2016 35/30
Filozofická fakulta 30.4.2016 40/35
Fakulta sociálnych vied 30.4.2016 50/45
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta 31.3.2016 30/25
Pedagogická fakulta 31.3.2016 39
Teologická fakulta, Košice 31.3.2016 35
Fakulta zdravotníctva 31.3.2016 40
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta 31.3.2016 50 / 25
Pedagogická fakulta 31.3.2016 50 / 25
Reformovaná teologická fakulta 31.3.2016 50 / 25

 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 30.4.2016 50
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave n n
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 30
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31.5.2016 50/30
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 31.8.2016 0
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 31.5.2016 0
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 31.8.2016 25
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 50
Akadémia médií v Bratislave 31.5.2016 50

 


Súkromné vysoké školy

Názov vysokej školy

Termín podania prihlášky Cena za prijímacie konanie
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva 29.2.2016 20
Fakulta ekonómie a podnikania 29.2.2016 20
Fakulta masmédií 29.2.2016 20
Fakulta informatiky 29.2.2016 20
Fakulta psychológie 29.2.2016 20
Vysoká škola Danubius
Ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie n n
Fakulta práva Janka Jesenského n n
Fakulta sociálnych štúdií n n
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy n n

 

 

Bezfakulté vysoké školy Termín podania prihlášky Cena za prijímacie konanie
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 30.4.2016 50
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave n n
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave n 30
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove n n
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31.5.2016 50/30
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 31.8.2016 0
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 31.5.2016 0
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 31.8.2016 25
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 50
Akadémia médií v Bratislave 31.5.2016 50

 

Štátne vysoké školy

Názov vysokej školy Termín podania prihlášky Cena za prijímacie konanie
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika 29.2.2016 20
Akadémia Policajného zboru v Bratislave n n
Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku 31.1.2016 49/39
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 31.1.2016 39/29
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 29.2.2016 70
Fakulta verejného zdravotníctva 29.2.2016 70
Lekárska fakulta 29.2.2016 70
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica 29.2.2016 70


Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Prihlášky na vysoké školy
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si stredoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru pre stredoškolákov a žiadna novinka ti neunikne.