Termíny podania prihlášok na vysoké školy pre akademický rok 2016/2017 (Tabuľka)

  Ilustračná foto: Bigstock

Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017.

 

Názov vysokej školyTermín podania prihláškyCena za prijímacie konanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied1.4.201645
Fakulta managementu31.3.201640
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta31.3.201645
Evanjelická bohoslovecká fakulta30.5.201655
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky29.2.201633
Jesseniova lekárska fakulta, Martin29.2.201660
Fakulta telesnej výchovy a športu29.2.201650
Farmaceutická fakulta29.2.201650
Pedagogická fakulta15.10.-31.3.201560
Prírodovedecká fakulta13.1.-31.3.201550
Filozofická fakulta29.2.201645
Právnická fakulta15.4.201560
Lekárska fakulta29.2.201680
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava31.3. / 25.7.201650 / 20
Fakulta chemickej a potravinárskejtechnológie31.3. / 10.8.201650 / 20
Strojnícka fakulta31.3. / 14.8.201650 / 20
Fakulta elektrotechniky a informatiky31.3. / 22.7.201650 / 20
Stavebná fakulta31.3. / 12.8.201650 / 20
Fakulta architektúry30.11. / 31.5.201640
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava31.3. / 31.7.201620
Fakulta informatiky a informačných technológií31.3.201650 / 20
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta31.3.201540/32
Fakulta podnikového manažmentu31.3.201540/32
Národohospodárska fakulta31.3.201540/32
Ekonómia a právo31.3.201560
Fakulta hospodárskej informatiky31.3.201540/32
Podnikovohospodárska fakulta, Košice31.3.201540/32
Fakulta medzinárodných vzťahov31.3.201540/32
Fakulta aplikovaných jazykov31.3.201540/32
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov30.4.201633/31
Fakulta ekonomiky a manažmentu21.3.201645/35
Technická fakulta31.3.201635
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva29.2./30.4.201635/30 (KZA); 25/20 (Z, KI)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva30.4.201635/30
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja31.3201635
Technická univerzita vo Zvolene
Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen31.3.201640/35
Lesnícka fakulta31.3.201640/35
Drevárska fakulta31.3.2016 / T 30.11.201540/35 / T 50
Fakulta ekológie a environmentalistiky31.3.201640/35
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky30.4.201630
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave30.11.201550
Vysoká škola múzických umení v Bratislavenn
Divadelná fakultann
Herectvo8.1.201650
Divadelná réžia15.2.201650
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba15.2.201650
Divadelný manažment15.3.201650
Bábkarská tvorba19.2.201650
Divadelné štúdiá1.6.201650
Divadelná scénografia26.2.201650
Hudobná a tanečná fakulta30.11.201550
Filmová a televízna fakulta4.12.201550
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach1.1.2016 - 15.3.201640
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií31.5.201625/20
Hutnícka fakulta31.5.201625/20
Strojnícka fakulta31.5.201625/20
Fakulta elektrotechniky a informatiky30.4.201625/20
Letecká fakulta30.4.201625/20
Stavebná fakulta29.4.201625/20
Ekonomická fakulta31.3.201635/30
Fakulta výrobných technológií, Prešov30.11.201535/30
Fakulta umení10.6.201625/20
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine29.4.201630
Fakulta bezpečnostného inžinierstva30.4.201620
Stavebná fakulta31.5.201620
Strojnícka fakulta30.4.201620
Elektrotechnická fakulta30.4.201630
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov31.3.201630/25
Fakulta riadenia a informatiky31.3.201635
Fakulta humanitných viednn
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu15.4.201650/40
Lekárska fakulta29.2.201650/40
Prírodovedecká fakulta31.3.201640/30
Právnická fakulta31.3.201650/40
Fakulta verejnej správy30.4.201640/30
Filozofická fakulta31.3.201640 / 30 bez prijímacej skúšky
50 / 40 s prijímacou skúškou
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta29.2.201638/35
Pedagogická fakulta29.2.201633/33
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce29.2.201645/40
Teologická fakulta, Bratislava31.3.201635/30
Právnická fakulta31.3.201660/58
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakultado 29.2.2016 pre štud.programy: učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy35/32
Ekonomická fakulta31.3.201635/32
Filozofická fakultado 29. 2. 2016\n- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy40/32
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovdo 31. 3. 2016\ndo 15. 6. 2016 (len v mimoriadných prípadoch - napr. štúdium v zahraničí)35/32
Fakulta prírodných vied31.3.201640/32
Právnická fakulta30.4.201660/57
Ekonomická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta31.3.201630/25
Fakulta prírodných vied31.3.201630/25
Filozofická fakulta31.3.201630/25
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva31.3.201630/25
Fakulta stredoeurópskych štúdií31.3.201630/25
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta30.4.201634/20
Filozofická fakulta31.3.201634/20
Pedagogická fakulta31.3.201634/20
Gréckokatolícka teologická fakulta31.3.201634/20
Fakulta humanitných a prírodných vied29.2.201634/20
Fakulta zdravotníckych odborov31.3.201634/20
Fakulta manažmentu31.3.201634/20
Fakulta športu31.3.201634/20
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení30.11.201550
Fakulta výtvarných umení30.11.201550
Fakulta dramatických umení30.11.201550
Herectvo27.11.201550
Filmová a televízna réžia a scenáristika29.2./4.4.201650
Divadelná dramaturgia a réžia15.3.201650
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín31.5.201635
Fakulta priemyselných technológií, Púchov30.4.201617
Textilná technológia a návrhárstvo29.2.201617
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov30.4.201634
Fakulta špeciálnej techniky30.4.201625
Fakulta zdravotníctva30.4.201660
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany30.5.201640
Fakulta masmediálnej komunikácie31.3.201640/35
Fakulta prírodných vied30.4.201635/30
Filozofická fakulta30.4.201640/35
Fakulta sociálnych vied30.4.201650/45
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta31.3.201630/25
Pedagogická fakulta31.3.201639
Teologická fakulta, Košice31.3.201635
Fakulta zdravotníctva31.3.201640
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta31.3.201650 / 25
Pedagogická fakulta31.3.201650 / 25
Reformovaná teologická fakulta31.3.201650 / 25

 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne30.4.201650
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavenn
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave30
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici31.5.201650/30
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom31.8.20160
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií31.5.20160
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach31.8.201625
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici31.1. / 31.5. / 10.9.201650
Akadémia médií v Bratislave31.5.201650

 


Súkromné vysoké školy

Názov vysokej školy

Termín podania prihláškyCena za prijímacie konanie
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva29.2.201620
Fakulta ekonómie a podnikania29.2.201620
Fakulta masmédií29.2.201620
Fakulta informatiky29.2.201620
Fakulta psychológie29.2.201620
Vysoká škola Danubius
Ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácienn
Fakulta práva Janka Jesenskéhonn
Fakulta sociálnych štúdiínn
Fakulta verejnej politiky a verejnej správynn

 

 

Bezfakulté vysoké školyTermín podania prihláškyCena za prijímacie konanie
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne30.4.201650
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavenn
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislaven30
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešovenn
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici31.5.201650/30
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom31.8.20160
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií31.5.20160
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach31.8.201625
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici31.1. / 31.5. / 10.9.201650
Akadémia médií v Bratislave31.5.201650

 

Štátne vysoké školy

Názov vysokej školyTermín podania prihláškyCena za prijímacie konanie
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika29.2.201620
Akadémia Policajného zboru v Bratislavenn
Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku31.1.201649/39
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe31.1.201639/29
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií29.2.201670
Fakulta verejného zdravotníctva29.2.201670
Lekárska fakulta29.2.201670
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica29.2.201670


Čítajte viac o téme: Prihlášky na vysoké školy
Zdieľať na facebooku