Vzdelávací program Životológia pomáha mladým ľahšie vstúpiť do života

V rodinách, ako aj v školách, chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy. Vzdelávací program Životológia to má zmeniť.
V rodinách, ako aj v školách, chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy. Vzdelávací program Životológia to má zmeniť. / Zdroj: Archív H.H.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan začiatkom marca spoločne so svojím tímom odborníkov historicky prvýkrát zverejnil na verejnú diskusiu návrh dokumentu Učiace sa Slovensko. Nachádza sa v ňom mnoho inovatívnych návrhov a myšlienok, ktoré môžu posunúť naše školstvo pozitívnym smerom, ak sa reálne naplnia. Dobrou správou je, že je viacero projektov a iniciatív, ktoré túto víziu pomáhajú napĺňať v školách už dnes. Jedným z nich je vzdelávací program Životológia.

 

Autori tohto programu ho nazývajú “prvý predmet o tebe” a celá jeho koncepcia je postavená na skutočnosti, že v rodinách, ako aj v školách, chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy. „Mladí ľudia preto veľakrát pri dospievaní vstupujú do života vyučení, ale nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú. Nevedia efektívne komunikovať, nevedia zdravo zvládať a riešiť konflikty či problémy, nemajú zručnosti , ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby. Rozhodli sme sa preto začať realizovať programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, zamerané na získavanie relevantných sociálnych zručností a schopností,“ opísala autorka a zakladateľka tohto programu Henrieta Holúbeková.

 

Čo je Životológia?

Mnohé dôležité vlastnosti a poznatky sa študenti naučia až v reálnom živote, čo je chyba. Postavený zoči voči reálnym problémom nemajú kam ustúpiť a musia si s nimi poradiť, hoci nemajú žiadne skúsenosti. Práve životológia má týchto študentov naučiť, ako zvládať každodenné výzvy a náročné situácie, nielen v osobnom živote. Študenti spoznávajú samých seba, snažia sa pochopiť svoje túžby a sny, rozvíjať svoj talent a nájsť to správne smerovanie.

 

Ročný vzdelávací program je prispôsobený študentom 1. a 2. ročníka stredných škôl, pričom akreditovaný predmet zabezpečuje 1 až 2 hodiny týždenne. Výučba však nie je v rukách pedagógov, ale študentom sa venujú mentori. Doplniť vedomosti, ktoré študenti na strednej škole získavajú, sa snažia najmä hravou formou. K študentom majú blízko vďaka otvorenosti a mladému veku. S ich pomocou môžu žiaci rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, sociálne i vodcovské schopnosti, čo v im školský vzdelávací systém neposkytuje až v takom množstve ako práve Životológia.

 

Podnetom pre vznik tohto programu bol zvyšujúci sa počet depresií a samovrážd mladých i dospelých ľudí v tomto storočí. Materiálne zabezpečenie ľudí je v porovnaní s minulým storočím síce lepšie, no psychika a stav duše dnešných ľudí je stále horší. Dosvedčuje to aj väčšie množstvo predpísaných antidepresív.

 

Životológia ako praktická pedagogická disciplína

Ide o osobnostno-sociálnu výchovu, ktorej zmyslom je nadobúdanie praktických životných zručností a podpora mladých ľudí pri hľadaní vlastnej cesty k spokojnému životu a kvalitným medziľudským vzťahom. Životológia sa teda zaoberá rozvojom kľúčových životných zručností či životných kompetencií. Jej špecifikom je, že predmetom učenia je samotný mladý človek, jeho osobnosť a vzťahy s ľuďmi. Nejde tu o žiadnu komplikovanú vedu. Práve naopak. Študenti sa s externými mentormi jednoducho rozprávajú o ŽIVOTE.

 

Životológia napĺňa ciele dokumentu Učiace sa Slovensko už teraz

VÝCHOVNÝ ASPEKT

V tomto dokumente sa píše o vízii, že by sa znovu mal začať klásť dôraz v školách nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu. Životológia je osobnostno-sociálna výchova, cielená činnosť, ktorá vedie ku konkrétnym výchovným cieľom. Životológia ako spôsob výchovy sa snaží o princíp sprevádzania, ktorý je charakteristický nedirektívnosťou, a preto je dobré, aby si aj mladí ľudia mohli zadefinovať svoj cieľ, ku ktorému chcú v rámci programu dospieť.

 

PRITIAHNUTIE ODBORNÍKOV

Pozitívnym bodom zavádzania Životológie do škôl sú mnohé cenné rady odborníkov, ktorí sa snažia byť pedagógom nápomocní. Okrem certifikovaných Teen mentorov sú na niektoré hodiny prizývaní tzv. „hosťujúci“ mentori. Ide o osobnosti, ktoré niečo vo svojich životoch dosiahli a odovzdávajú mládeži svoje skúsenosti, rady, podporu a motiváciu.

„Máme tu zastúpený medzirezortný prístup a medzigeneračnú solidaritu. Teen mentori, momentálne v počte 20 akreditovaných a certifikovaných, sú z rôznych rezortov a oblastí nášho spoločenského života. Tvoríme spoločný dialóg medzi generáciami. Vekovo máme zastúpenie mentorov z radov študentov vyšších ročníkov stredných a vysokých škôl, ďalej ľudia vo veku rodičov študentov Životológie a v neposlednom rade aj mentori vo veku ich starých rodičov,” vysvetľuje Henrieta Holúbeková.

 

Zdroj: Archív H.H.

 

Členovia tímu pochádzajú z rôznych oblastí ako zo štátnej správy, samosprávy, sú medzi nimi aj študenti, podnikatelia, slobodné povolania v oblasti kultúry, experti, pracovníci s mládežou na medzinárodnej úrovni, pedagogickí zamestnanci, pracovníci neziskovej sféry, sociálni pracovníci z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci korporátnej sféry, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní a mladí ľudia, študenti pedagogických odborov, študenti na ekonomických univerzitách či budúci politológovia. V úlohe mentorov tiež vystupujú zástupcovia medzinárodných organizácií, aby si študenti zažili spoluprácu a komunikáciu aj v multikultúrnom prostredí.

 

PODPORA TVORIVOSTI KRITICKÉHO MYSLENIA

Základným ťažiskom obsahovej náplne metodiky Životológie je práve prispôsobenie cieľov pre rozvoj tvorivosti, vlastného kritického myslenia a iných ďalších sociálnych zručností.

 

INDIVIZUÁLNE VZDELÁVANIE

Jednou z vízií dokumentu Učiace sa Slovensko je zaviesť tzv. Individualizované vzdelávanie. Ide teda o kladenie dôrazu na individualizovanú výučbu. Hlavnou myšlienkou a misiou celého projektu Životológia je, že talenty sa nachádzajú v každom jednotlivcovi, nielen vo výnimočných a geniálnych deťoch.

 

„Potenciál každého je neobmedzený a úlohou súčasnej školy je ten potenciál nájsť a rozvíjať ho. Individuálne. Preto je v projekte kľúčové, že na výučbu chodia vždy do jednej skupiny minimálne dvaja mentori. Rôznych profesií, rôznych vekových kategórií. Iba tak sa nájde čas na to, aby každý študent participoval aktívne na každej hodine,“ vysvetľuje Henrieta Holúbeková. Študenti tak vedomosti nie len pasívne prijímajú, ale efektívne odovzdávajú skúsenosti a zručnosti potrebné k reálnemu životu. Toto súvisí aj s ďalšou časťou dokumentu, kde v procese výučby sú víziou v práve dvaja učitelia v jednej triede.

„Existuje mnoho ďalších bodov, ktoré by sme mohli menovať. Všetko napíšeme a zverejníme pre odbornú aj laickú verejnosť na našej webstránke a v relevantných odborných publikáciách. Momentálne celý náš tím pracuje na pripomienkovaní dokumentu a finálne výstupy dáme na známosť v správnom čase,“ dodala Holúbeková.

 

Na rozvoji programu pracujú aj naďalej

Prebehol 1. level komunikačného tréningu pre učiteľov na súkromnej strednej škole podnikania v Senici, realizovali workshop  pre 25 výchovných poradcov bratislavského kraja. Na hodiny Životológie sa chodia pozerať aj rodičia študentov. Niektorí z nich sa stali už aj súčasťou tímu a iní zase majú záujem o to, aby sa  podobné workshopy robili aj pre nich, pretože sú s témami a náplňou ich hodín spokojní. V októbri minulého roku 2016 bolo projektu Životológia tiež udelené Osobitné ocenenie Národnej ceny kariérneho poradenstva. O udelení rozhodovala komisia zložená z odborníkov zo pedagogicko-psychologických centier, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, univerzít, európskej komisie, zástupcov ziskovej aj neziskovej sféry.

 

Organizátori sa snažia na programe stále pracovať a vylepšovať ho. Pýtajú si od študentov spätnú väzbu a akékoľvek reakcie, prostredníctvom ktorých korigujú program. V nasledujúcom období plánujú členovia tímu dokončiť školiaci systém ich mentorov a tiež doladiť tréningy pre učiteľov. Výzvou pre celý tím je v období 5 rokov pôsobiť dokopy v 5 krajinách vrátane Slovenska, ktoré o program Životológie prejavili záujem. Vyžaduje to  napríklad preklad programu do anglického jazyka či transfer inovácií do týchto krajín, ktoré si vyžadujú mnoho práce, času a šikovných rúk.

 

Nie sme jediní, ktorí robíme dobrú vec v našom školstve. Takýchto iniciatív je už u nás našťastie veľa. Naším zámerom je, aby sme sa “nehrali každý na vlastnom piesočku” a boli si konkurentmi ale naopak, prepájali sa, spojili sily a vytvorili spoločne niečo zmysluplné. Týmto zmenili školstvo aj zdola a pomáhali tým, ktorí ho menia zhora. Už na tom aktívne pracujeme stretávame sa buď na rôznych medzirezortných stretnutiach či individuálne, kde si navzájom vypomáhame,“ dodala Henrieta Holúbeková.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku