Ako písať diplomovú prácu

Ako písať diplomovú prácu
Ako písať diplomovú prácu / Foto: Raw Pixel

K ukončeniu vysokej školy je potrebné vypracovať  a odovzdať diplomovú prácu, čím študenti preukážu svoje teoretické, ale aj praktické schopnosti a samostatne spracujú určitú problematiku na vopred vybratú tému. Každý študent pred tým absolvuje spracovanie Bakalárskej práce, ktorá sa však od diplomovej práce rozlišuje v mnohých smeroch. Prostredníctvom nasledujúcich pár riadkov si načrtneme približnú štruktúru práce, jej formálnu stránku a u študentov neobľúbené citácie.

 

Pod kapitolu Štruktúra záverečnej práce chápeme jednotlivé časti, z ktorých by mala práca pozostávať a v ako poradí. Študenti sa riadia podľa nariadení, ktoré im poskytne ich vysoká škola, ale vo väčšej miere sú tieto normy rovnaké. Treba sa však uistiť, či vaša škola všeobecne fungujúce pravidlá v určitých častiach neupravuje.

 

Jednotlivé časti štruktúry

Záverečná práca obsahuje tieto základné časti v tomto poradí: Obal, titulný list, čestné vyhlásenie prípadne poďakovanie (tieto časti nie sú povinné), abstrakt, predhovor, obsah, úvod, jadro, záver zoznam bibliografických odkazov a zoznam použitej literatúry.

Obal práce by mal obsahovať údaje ako: názov školy, názov záverečnej práce, meno autora a rok vydania.  Titulný list už obsahuje podrobnejšie údaje ako aj podnázov kapitoly, označenie druhu práce, akademický titul, názov a sídlo univerzity, označenie fakulty a v niektorých prípadoch katedry, názov a číslo študijného odboru, meno  a priezvisko, meno školiteľa práce, miesto a rok vydania. Je dobré si nájsť podobné práce z vašej fakulty alebo katedry, ktorý použijete ako vzor pre váš titulný list a podobne.

 

Čestné vyhlásenie autor zaraďuje za titulný list. Vyhlasuje v ňom, že danú prácu vypracoval samostatne s pomocou uvedenej literatúry, teda nejde o žiadny plagiát a kopírovanie. Ďalej študent zaraďuje poďakovanie, ktoré je nepovinnou časťou a prostredníctvom neho vyjadruje svoju vďaku svojmu školiteľovi, priateľom rodine a tým, ktorí mu pri práci pomáhali akýmkoľvek spôsobom.

 

Väčšiu pozornosť by študenti mali venovať abstraktu. Študenti by abstrakt nemali pretransformovať do úvodu, teda by mali vynechať akýkoľvek dodatočný výklad a svoje stanovisko. Táto časť záverečnej práce obsahuje krátky, výstižný a informatívny text, ktorý čitateľa oboznámi s obsahom práce. Zvyčajne nemá abstrakt viac ako150 slov a pripravuje si ho sám autor práce, kde rovnako ako slovenský abstrakt uvádza aj abstrakt buď v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.  V prednej časti odborných, vedeckých, kvalifikačných ale aj vysokoškolských prácach sa nachádza predhovor, ktorý si netreba mýliť s úvodom. V ňom autor uvádza súvislosti so vznikom, výberom témy a vplyv vonkajších faktorov.

 

Dôležitou súčasťou je obsah práce, ktorý je nevyhnutným pri usmerňovaní a vyhľadávaní informácii v práci. Na obsah nadväzuje úvod, ktorý je spolu so záverom, autorovým vyjadrením o cieľoch, očakávaniach a zistených výsledkoch. Autor v ňom stručne opisuje jednotlivé kapitoly, avšak neprezrádza úplný obsah a zistenia, ktoré sa nachádzajú v samotnom jadre práce. To sa delí na niekoľko kapitol a podkapitol, v rámci ktorých autor opisuje teoretickú časť a nakoniec praktickú časť. Až teraz nasleduje záver, v ktorom nadväzuje na ciele zadefinované v úvode a ponúka zistené závery a tému uzatvára. Po závere nasleduje zoznam bibliografických údajov, teda zoznam všetkej použitej literatúry a prameňov, ktoré počas písania študent používal. Poslednou časťou sú prílohy, na ktoré sme v texte poukazovali a pre detailnejšie pochopenie a zobrazenie ich ponúkame v tejto časti. Čitatelia sa tak môžu lepšie orientovať.

 

Formálna stránka

Formálne záležitosti záverečnej práce zahŕňajú formálnu úpravu, teda v skratke formu diplomovej práce. Ide o vymedzenie rozsahu práce, typ písma a štýl riadkovania, nastavenie strany a okrajov, spôsob členenia textu či použitie tabuliek a grafov.

 

Rozsah diplomovej práce je spravidla minimálne 55 a maximálne 80 normalizovaných strán textu, teda 1800 znakov na jednu stranu. Každá strana musí byť očíslovaná, pričom ako prvá očíslovaná je strana, na ktorej sa nachádza úvod a posledná očíslovaná je strana, ktorá obsahuje zoznam bibliografických údajov. Čísla sa umiestňujú v dolnej časti strany, v jej strede a sú približne rovnako veľké.

 

Typ písma sa pre všetky typy záverečných prác odporúča Times New Roman s riadkovaním 1,5. Text je písaný vo veľkosti 12, podnadpis veľ. 13 a tučné písmo, Nadpis alebo podkapitola je tiež tučné písmo veľ. 14 a hlavná kapitola je písaná tučným písmom veľ. 16.

Okraje, ktoré si pri použití formátu A4 nastavíte sú: Horný a dolný okraj – 2,5 cm od hornej hrany listu papiera,  ľavý okraj 3 cm od ľavej hrany listu papiera a pravý tiež 3 cm od pravej hrany listu papiera.  Záhlavie a päta sú 1,9 cm a odsadenie prvého riadku v odstavci je 1,25 cm.

 

Spôsob citovania bibliografických odkazov

Bibliografický odkaz je záznam, ktorý obsahuje základné údaje o dokumentoch, ktoré autor použil pri tvorbe svojej záverečnej práce. Ten odkazuje na konkrétny dokument, na príspevok v inom dokumente alebo na články v tzv. seriálových publikáciách, ktoré boli publikované v tlačenej alebo elektronickej podobe. Bibliografický odkaz obsahuje tzv. povinné údaje ako je ISBN, meno autora, rok i názov publikácie a údaje nepovinné. V prípade, že sú v bibliografickom odkaze uvedené povinné aj nepovinné údaje, hovoríme o tzv. úplnom bibliografickom odkaze.

 

Pri citovaní a odkazoch sú najdôležitejšie dve veci

1. Odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ste ho mohli kedykoľvek spätne vyhľadať.

2. Poradie údajov v odkaze je záväzné.

 

Podľa noriem ISO 690 a ISO 690-2 sú najzaužívanejšie nasledujúce metódy citovania

Podľa mena autora a dátum vydania publikácie, tzv. Harvardský systém. Takáto citácia je vždy uvedená na konci citovaného textu v zátvorke. V prípade potreby sa niekedy za rokom vydania uvedú čísla citovaných strán.

 

Podľa číselného údaju , ide o citácie, ktoré spájame s popisom odcitovaného dokumentu. Poradie takýchto odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania.

 

Podľa poznámky pod čiarou , táto citácia umožňuje čitateľovi jednoduchú a prehľadnú orientáciu v texte a v použitých prameňoch.

 


Zdroj: akopisatprace.sk, diplomovka.sme.sk
Čítajte viac o téme: Diplomová práca| štátnice
Zdieľať na facebooku