Ako citovať v odborných prácach

Aj vy sa trápite ako citovať v diplomových, bakalárskych či seminárnych prácach? Nechajte si poradiť v nasledujúcich ukážkach.
Aj vy sa trápite ako citovať v diplomových, bakalárskych či seminárnych prácach? Nechajte si poradiť v nasledujúcich ukážkach. / Ilustračná foto: Bigstock

Požadovanú techniku uvádzania zdrojov, z ktorých čerpáme pri písaní seminárnych, bakalárskych či diplomových prácach, by mala mať každá škola uvedená v predpisoch, ktoré uvádzajú povinné náležitosti prác. Na webových stránkach jednotlivých vysokých škôl pri tejto informácii zväčša nájdeme aj nejaký druh návodu, ktorý vysvetľuje, ako bibliografické odkazy majú vyzerať. V každom prípade platia tieto tri zásady:

1. Odkaz musí presne identifikovať zdroj, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť vyhľadať.

2. Poradie údajov v odkaze (v popise zdroja) je záväzné.

3. V celej publikácii (práci, knihe, článku...) treba používať rovnakú techniku citovania.

Citačnou normou, predpísanou na väčšine vysokých škôl na Slovensku je STN ISO 690, prípadne STN ISO 690-2. Podľa dohody s Českou republikou možno na Slovensku používať aj českú verziu kodifikovanej normy ISO, ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Rovnako slovenské modifikácie normy platia aj v Čechách. Rozdiely medzi nimi sú zanedbateľné.

 

Vnútrotextové citácie

V prípade, že časť prevzatú z iného diela, doslovne citujeme,  dáme ju do úvodzoviek. Ak parafrázujeme, úvodzovky použiť nemusíme. V každom prípade ale za touto časťou textu musí byť značka zdroja.

 

1. Buď vo forme horného indexu, ktorý odkazuje na poznámku pod čiarou:

Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú len odmietnutím a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania.[1]

Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorskom otriasala vojna, naozaj krvavo sa bojovalo napríklad na južnej strane Karpát.[2]

...


2. Alebo v zátvorke za textom:

Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú len odmietnutím a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania. (Karpinský, 2011)

Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorsko otriasalo vojnou, naozaj krvavo sa bojovalo napríklad na južnej strane Karpát. (http://www.valka.cz/clanek_12331.html, cit. 2015-11-18)

...

 

Zoznam použitej literatúry: V závere textu nesmie chýbať zoznam všetkých zdrojov (knižných, časopiseckých, legislatívnych, elektronických a iných, ktoré sme citovali). Tu je záznam odkazov dlhší.

 

KARPINSKÝ, Peter. 2011. Päť X päť: Antológia súčasnej slovenskej prózy. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2011. 260 s. ISBN 987-80-8119-040-7.

 

Valka.cz. Východný front a boje v Karpatoch 1915 [online]. Cit. 2015-11-18. Dostupné na internete: http://www.valka.cz/clanek_12331.html.

 

Tu vidíte uvedené príklady dvoch úplných bibliografických odkazov na zdroje informácii použité v texte. Na informácie fixované rôznymi formami/na rôznych nosičoch (v knihe, časopise, na webstránke...) sa vzťahujú rôzne podoby zapisovania bibliografických odkazov:

 

1. Knihy, monografie /1 až 3 autori/

PRIEZVISKO, Meno autora (pokiaľ ich je viac, oddeľujeme ich pomlčkou). Rok vydania. Názov: prípadný podnázov. [V prípade, že citujeme z diela v inom jazyku, môžeme v hranatých zátvorkách pripojiť preklad názvu. Ak citujeme z prekladu, uvádzame len slovenský názov.] Poradie vydania (ak ide o 1. vydanie, môže, ale nemusí sa uvádzať). Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Celkový počet strán. Edícia (ak je kniha súčasťou edície). ISBN.

Príklad:

LOMINADZE, Daniel – HAMBERGER, Sydney. Cyclotron waves in plasma. [Cyklotrónové vlny v plazme.] 1. vyd. New York: Pergamon Press, 1981, 206 s. ISBN 0080216803.

 

Údaj ISBN (u kníh), ISSN (u časopisov) alebo DOI (identifikátor digitálnych objektov) je povinný, ak je k dispozícii. Napríklad u starších kníh, ktoré nemajú ISBN, sa toto neuvádza. DOI tiež nenájdeme pri všetkých elektronických príspevkoch.

Príklad:

GORKIJ, Maxim, 1934. Besedy s molodymi [Rozhovory s mladými]. 2. vyd. Moskva: Sovremennik, 1982. 413 s.

 

2. Knihy, monografie /viac autorov/

PRIEZVISKO, Meno prvého z autorov a kolektív. (a kol., prípadne et al.) Rok vydania. Názov: prípadný podnázov. Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Celkový počet strán. ISBN.

Príklad:

KICZKO, Ladislav a kol. 1997. Slovník spoločenských vied. 1. vyd. Bratislava:

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 304 s. ISBN 80-08-02592-1.

 

3. Záverečné práce /bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné, rigorózne/, výskumné správy

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov práce: podnázov. [typ záverečnej

práce/správy]. Miesto vydania: Archivujúca inštitúcia [s. n.], rok vydania. Celkový počet strán.

(Skratka [s. n.] znamená samostatný náklad)

Príklad:

MEDVECKÁ, Michaela. 2011. Vplyv kriminality v médiách na detského percipienta [rigorózna práca]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa [s. n.], 2011. 78 s.

BAUMGARTNER, Jill et al. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat [výskumná správa]. Nitra: VÚŽV. 78 s.

 

4. Príspevky v časopisoch

PRIEZVISKO, Celé meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Názov zdrojového dokumentu. Rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od – do). ISSN.

Príklady:

STEINEROVÁ, Jana. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: Pedagogická revue. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8 – 16. ISSN 1335-1982.

AMAJOR, L.C. The Cenomanian hiatus in the Southern Benue Trough, Nigeria. In: Geological Magazine. 1985, roč. 122 č. 1, 39-50. ISSN 0016-7568.

ŠMIRALA, J. Renesancia päťtisícročnej akupunktúry. In: Zdravie. 1978, roč. 34, č. 5, s. 10-13.

 

5. Časti alebo kapitoly v publikácii/zborníku

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Môže obsahovať sekundárnu zodpovednosť, ak je k dispozícii (kto príspevky zozbieral). Názov zborníka: podnázov. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán (strana od – do). ISBN/ISSN.

Príklady:

KRŠKA, Peter. 2002. Časové charakteristiky skoku o žrdi žien. In: Problémy

súčasnej atletiky. Zborník prác z vedeckej konferencie. Bratislava : ICM Agency, 2002. s.

122-125. ISBN 80-89075-12-6.

ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice:

úvod do komunikačného protokolu Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. Roč. 3, č. 2, s. 54-59. ISSN 1335-793X.

 

6. Webové stránky, elektronické monografie, počítačové programy

PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov: podnázov. [Druh nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania/aktualizácie, ak je uvedený [Dátum citovania vo formáte deň-mesiac-rok, ak ide o online dokumenty, ktoré sa môžu upravovať]. Dostupnosť a prístup. ISBN, ak je uvedené.

Príklady:

SMITH, Albert. 2008. Constitutional history. [CD-ROM]. Toronto: Steward Press,

2008. ISBN 0-7710-1932-7.

ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Cestovanie z Viedne do Chorvátskej r. 1846 [online]. Zlatý fond denníka SME, 2010 [cit. 2015-11-18]. Dostupné na:

<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1325/Zechenter-Laskomersky_Cestovanie-z-Viedne-doChorvatskej-r-1846>

Firemník [online databáza]. Nižný Klátov: Goalnet, ©2011 [cit. 2015-11-18]. Dostupné na: <http://www.firemnik.sk/>

 

7. Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Názov zdroja: podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Miesto vydania: Vydavateľ, detail. Rok vydania, numerácia, rozsah strán. Dátum aktualizácie [dátum citovania vo formáte deň-mesiac-rok]. Názov edície, číslo zväzku. Dostupnosť a prístup. ISBN/ISSN.

Príklad:

VITIELLO, Giuseppe. 2002. An European Championship in Volleyball 2009. In: The Journal of International Sport [online] 2001, Volume 6, Issue 3.  [cit. 2015-11-18]. Dostupné na: <http://www.press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html>. ISSN 1080-2711

 

8. Normy, zákony

Označenie a číslo normy: rok vydania, (nie rok schválenia, alebo účinnosti) Názov normy.

Príklad:

STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

 

9. Patentové dokumenty

Primárna zodpovednosť (AUTOR). Názov vynálezu: Podnázov. Krajina alebo vydávajúca

organizácia, Označenie a číslo patentu. Dátum publikovania.

CARL ZEISS JENA, VEB. Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines

Lichtfeldes. Switzerland, Patentschrift 608626. 1979-01-15.

 

10. Interné materiály, nepublikované dokumenty (napríklad rukopisy, osobná komunikácia, prednášky)

Primárna zodpovednosť (AUTOR). Rok. Môže obsahovať pracovnú adresu autora. Názov. Prípadný počet strán. Bližší dátum, ak je k dispozícii. Označenie dokumentu.

Príklad:

KLIMEK, Matej. 2001. Manažment záznamov na úradoch práce. 2001. 25 s. Rukopis.

KOZMONOVÁ, Jana. Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, Bratislava. Mimika. 2015-11-05. Prednáška.

MICHLEROVÁ, Lucia. 2015. Priprava clankov [elektronická pošta]. Správa pre: Zuzana GRÁNSKA. 2015-11-3 (cit. 2015-11-18). Osobná komunikácia.

 

11. Citovanie cez sprostredkujúci zdroj

Odkaz na originálny zdroj. Zdroj: Odkaz na sprostredkujúci zdroj.

Príklad:

REPČÁK, Jozef. 1984. Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava, 1984. Zdroj: DANIEL, David P. 2000. Vydania náboženskej literatúry v Levoči v období neskorej reformácie (do roku 1650). In: Kniha ´97-´98. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 91 – 95. ISBN 80-7090-569-7.

 

Tým sme hádam pokryli všetky typy dokumentov. Informácie vyžadované v zápisoch bibliografických odkazov možno nájsť v tiráži knihy/časopisu. Ak nám však nejaká informácia chýba, skúste si ju dohľadať. To, že na prvý pokus neviete nájsť ISBN neznamená, že ho kniha nemá. A áno, písanie bibliografických odkazov je dosť zložité, ale to všetko z dôvodu, ktorý sme spomínali na začiatku – aby bolo možné identifikovať zdroj, z ktorého ste čerpali a overiť informácie. Autorským zákonom je zakázané vydávať cudzie duševné vlastníctvo – dielo alebo poznatky, za svoje.

Okrem normy ISO 690 (príp. ISO 690-2) existujú aj ďalšie, ktoré upravujú formu zápisu bibliografických odkazov. Napríklad APA (vytvorená American Psychological Association), ktorú používa brnenská Masarykova univerzita. Tá je o niečo jednoduchšia, citácie nevyžadujú napríklad údaj o ISBN/ISSN.

 

A na záver máme pre vás jeden tip na webovú stránku, ktorá vám pri tvorbe citácii môže pomôcť (tzv. zlepšovák):

www.citace.com

Veľa šťastia pri písaní prác!

 

Zdieľať na facebooku