12 spôsobov, ako môžete zarábať aj popri štúdiu

Práve študenti často hľadajú možnosti, ako čo najrýchlejšie a možno aj najjednoduchšie zarobiť nejaké peniaze navyše.
Práve študenti často hľadajú možnosti, ako čo najrýchlejšie a možno aj najjednoduchšie zarobiť nejaké peniaze navyše. / Foto: Pexels

Kto by nech­cel zarábať aj vo voľnom čase? Kto by nechcel za­rá­bať, keď ste napríklad v škole, ces­tu­jete alebo len od­dy­chu­jete doma? Existuje niekoľko možností.

 

Práve študenti často hľadajú možnosti, ako čo najrýchlejšie a možno aj čo najjednoduchšie zarobiť nejaké peniaze navyše. Hľadajú možnosti ako skĺbiť štúdium s prácou alebo s takými činnosťami, ktoré by im peniaze mohli priniesť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých  ná­pa­dov, ako za­rá­bať, či už  popri štúdiu alebo len príležitostne vo voľ­nom čase.

 

1 | Zbavte sa starých vecí

Možno by ste boli prek­va­pení, že predať sa dajú aj staré te­le­fóny, MP3 pre­hrá­vače alebo herné kon­zoly. Ur­čite taký iP­hone viete ešte stále pre­dať za dobrú cenu. Dnes už mô­žete dať na online bazár takmer všetko. Dobre sa pozrite, čo zbytočné doma máte a predajte to.

 

2 | Požičiavajte veci iným

Možno máte množstvo vecí, ktoré nepoužívate. Knihy, športové potreby, spoločenské šaty... Zarobiť sa dá aj tak, že za určitý poplatok začnete tieto veci požičiavať.

 

3 | Učte iných

Vynikáte v niečom? Študujete niečo, o čo majú aj iní záujem a chcú sa to naučiť? Môžete pripravovať študentov na prijímacie skúšky alebo doučovať. Vysokoškoláci si aj v minulosti privyrábali hlavne týmto spôsobom. A tiež je dokázané, že keď učíte iných, vy sami si veľmi dobre preberané  učivo osvojíte.

 

4 | Prenajmite izbu

Zdedili ste alebo ste si kúpili nejaký byt? Je trojizbový a zatiaľ vám stačí jedna izba? Ďalšie dve prenajmite. Verte, že v súčasnosti sa práve na tomto dá výborne zarobiť.

 

5 | Začnite podnikať

Mnoho veľ­kých fi­riem vzni­kalo po ve­če­roch a po no­ciach v ga­rá­žach. Na za­čiatku stačí iba dobrý ná­pad a to naj­hlav­nej­šie, chuť robiť. Ak sa vám chce, možno sa vám podarí preraziť a vaša  firma za­čne pro­du­ko­vať pa­sívny prí­jem.

 

6 | Programujte

Viete prog­ra­mo­vať? Toto je vy­ni­ka­júci spô­sob zá­robku. V dneš­nom svete, ktorý je až pre­pl­nený soft­vé­rom, si ur­čite náj­dete mož­nosť, ako využiť svoju zruč­nosť prog­ra­mo­va­nia. Na internete si vy­tvorte účet a zá­kaz­níci vám určite za­čnú po­sie­lať pra­covné po­nuky.

 

7 | Využite svoje auto

Máte auto? Vozíte sa v ňom sami? Chyba! Aj auto sa dá využiť na zarábanie, ak na to máte čas. Môžete robiť taxikára alebo si zarábajte novším spôsobom  cez Uber.  Aj toto je mož­nosť, ako sa dajú získať peniaze.

 

8 | Píšte recenzie

Môžete písať recenzie kníh, filmov, počítačových hier, pesní, out­fitov...Keď sa budete snažiť, určite sa vám podarí niečo zarobiť.

 

9 | Vytvorte si blog

Ak rádi pí­šete, vy­tvorte si blog a za­čnite pí­sať o zau­jí­ma­vých té­mach.

 

10 | Natáčajte a strihajte videá

Máte ta­lent na na­tá­ča­nie a stri­ha­nie vi­deí? Za­čnite svoje vi­deá pri­dá­vať na You­tube. Možno sa vám podarí preraziť. Svoje služby môžete poskytnúť aj firmám, školám, obecným úradom. Dnes takmer každý chce mať nejaké video na svojej webovej stránke.

 

11 | Predávajte fotografie

Ak máte možnosť cestovať a máte  fotoaparát alebo ka­meru, urobte zábery, za ktoré by vám reklamné agentúry, časopisy, webové stránky za­pla­tili zo­pár eur. Možno sa vám podarí ich predať.

 

12 | Poskytujte služby

Môžete upratovať, opatrovať deti, piecť koláče, štrikovať, šiť šaty, maľovať portréty... Možností je veľa. Na internete môžete po­núk­nuť akú­koľ­vek službu a pri­dať ce­novú po­nuku. Ak nie­kto hľadá zrovna to, čo po­nú­kate, určite si zarobíte.

Čítajte viac o téme: Študentské financie, Študentské brigády
Zdieľať na facebooku