TO – DO list dokáže vyriešiť chaos vo vašom živote

TO – DO  list dokáže vyriešiť chaos vo vašom živote
TO – DO list dokáže vyriešiť chaos vo vašom živote / Foto: Pexels

To do list je bežne používaný nástroj osobnej produktivity. Jeho hlavná funkcia je poskytnúť návod, podľa ktorého si zorganizujete svoj deň alebo svoj projekt. To do list nie je o zapamätaní. To do list je o organizácii. Orga­ni­zá­cia celého dňa dá naozaj zabrať a často sa vám pri nej vaše myš­lienky zdajú cha­otické. Spí­sa­ním to-do listu či už na papier, alebo do apli­ká­cie, vám pomôžu zorganizovať si jednotlivé úlohy, ktoré budete počas dňa robiť. Pozrime sa však ešte na dalšie benefity to – do listu.

 

Zlep­šuje pamäť

Zabú­da­nie je prirodzené. Počiatky má už v čase naro­de­nia. Aj keď sa možno zdá, že to-do list vám veľmi pri zlep­šo­vaní pamäti nepo­máha, nie je tomu cel­kom tak. Krát­ko­dobá pamäť si dokáže ulo­žiť len 7 infor­má­cií po dobu 30 sekúnd. Takže vždy, keď sa pozriete do to-do listu, znova sa vám vyba­via všetky ostatné úlohy a takýmto postup­ným opa­ko­va­ním sa vám ich podarí zapa­mä­tať.

 

Má vplyv na pro­duk­ti­vitu

Člo­vek sa nechá ľahko rozp­tý­liť malič­kos­ťami. No o to ťaž­šie sa dokáže znova skon­cen­tro­vať. Spí­sa­nie to-do listu vám pomáha pri kon­cen­trá­cii a bez tej sa samoz­rejme vaša pro­duk­ti­vita neza­obíde.

 

Moti­vá­cia

Je dôle­žité, aby bol člo­vek správne moti­vo­vaný už od rána. Prečo by mu nemal pomôcť to-do list? Aj keď sa zdá zoznam úloh demo­ti­vu­júci, keď sa postupne  do ich plnenia už raz pus­títe, bude vás tešiť každá jedna spl­nená úloha.

 

Ako začať?

 

1. Sústreďte sa na kvalitu a nie kvantitu

Je zby­točné mať pre­pl­nený zoznam množ­stvom nezmy­sel­ných úloh. Naj­lep­šie je zame­rať sa na pri­orit­ných pár úloh, ktoré máte spl­niť za celý deň. Pokiaľ bude váš zoznam obsa­ho­vať prí­liš veľa polo­žiek, začnete byť v strese, či stí­hate spl­niť všetko, čo máte spí­sané. To-do list vás má moti­vo­vať a pomá­hať pre­dísť zby­toč­nému stresu.

 

2. Buďte rea­listi

Musíte si reálne uve­do­miť, čo ste a čo nie ste schopní vyko­nať za deň. Zby­točne sa nepre­ce­ňujte, aby ste neboli demotivovaní.

 

3. Spíšte si to-do list už večer

Vďaka tomu môžete začať svoj deň s jasne sta­no­ve­nými cieľmi. Viete presne, čo vás čaká celý deň a môžete sa úplne sústre­diť na plne­nie úloh zo zoznamu.

 

4. Rozč­leňte si to-do list na men­šie časti

Keď ste si už spí­sali pár hlav­ných bodov, trošku sa im jed­not­livo venujte. Rozč­leňte si ich na 3 či 4 časti tak, aby sa vám daná úloha ľah­šie spl­nila. Budete mať aj jasno v tom, na čo sa máte pri kaž­dej úlohe zame­rať.

 

5. Sústreďte sa vždy len na jednu úlohu

Či už váš zoznam obsa­huje viac a či menej úloh, sústreďte sa len na jednu. Nene­chajte sa zby­točne rozp­ty­ľo­vať dĺž­kou zoznamu. Zame­rajte sa vždy na jednu úlohu a venujte sa jej naplno. Ak vám to pomôže, zapíšte si každú úlohu zvlášť na stranu.

 

Využiť apli­ká­ciu alebo papier?

To-do list na papieri

Výhody:

Jednoduché. Zatiaľ čo vytiah­nete tele­fón, vyhľa­dáte a spus­títe apli­ká­ciu, máte už dávno všetky poznámky spí­sané na papieri.

Ručne písané. Z tele­fónu, tab­letu či note­bo­oku si ľahko omy­lom zma­žete svoje poznámky, no slová z papiera len tak rýchlo nezma­žete.

Nevý­hody:

Nedá sa pre­pí­sať. Ak už je raz poznámka napí­saná, ťažko ju pre­pí­šete alebo dopl­níte. Takisto sa vám môže stať, že sa vyskytne nejaká uda­losť aj po dopí­saní zoznamu – tú tam potom len ťažko pre­hľadne dopl­níte.

Nie je stále po ruke. Je jasné, že diár, v kto­rom budete mať zoznam spísaný, nebudete nosiť všade so sebou, takže ak nebu­dete mať okolo seba nejaký papier, budete sa musieť spo­ľa­hnúť na zapa­mä­ta­nie alebo využiť svoje ruky ako impro­vi­zo­vaný papier.

 

To-do list cez apli­ká­cie

Výhody:

Stále sú po ruke. Tele­fón, tab­let a note­book sa stali našou súčas­ťou a pre nie­kto­rých je pohodl­nej­šie mať všetko v jed­nom zaria­dení ako nosiť so sebou diár.

Ľahká mož­nosť dopl­ne­nia. Počas dňa  si môžete dopl­niť svoj zoznam o ďal­šie úlohy bez toho, aby ste museli celý zoznam znova pre­pí­sať.

Upo­zor­ne­nie. Aj keď si práve nepoz­riete svoj to-do list, apli­ká­cia vás upo­zorní na nad­chá­dza­júcu uda­losť zo zoznamu, takže na nič nezabudnete.

Nevý­hody:

Veľký výber. Vybrať si z dneš­nej ponuky apli­ká­cii je náročné, keďže na trhu je ich veľa.

Nie každá apli­ká­cia je pre­hľadná. Väč­šina apli­ká­cií ponúka zby­točne veľa fun­kcií, medzi kto­rými musíte pre­kli­ká­vať, navyše free apli­ká­cie sú zahl­tené rekla­mami.

Môžete si všetko  vyma­zať.  Malou nepo­zor­nos­ťou sa vám vymaže celá vaša práca a s písa­ním zoznamu môžete začať odznova.

 

Najznámejšie aplikácie:

  • Any.Do
  • SpenDo
  • Wun­der­list
  • Color­Note
  • Sticky Note
  • Sticky Notes

 


ZDROJ: geeksquad.co.uk
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku